Peticijų komisija

Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisija

Alytaus miesto savivaldybėje Rotušės a. 4, kab. 322

 

PETICIJŲ KOMISIJOS SUDĖTIS

 

ATMINTINĖ KAS YRA PETICIJA

Peticija – rašytinis arba elektroninis pareiškėjo kreipimasis į Seimą, Vyriausybę ar savivaldybės institucijas su reikalavimais ar siūlymais spręsti Peticijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytus klausimus, kai tam reikia priimti naują teisės aktą, pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiu galios galiojantį teisės aktą ir kai peticijų komisijos tokį kreipimąsi pripažįsta peticija.

(Peticijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).  

Kreipimesi  gali  būti  reikalaujama  ar siūloma spręsti tokius klausimus:

1) žmogaus teisių ir laisvių apsaugos ar įgyvendinimo;

2) valstybės ir savivaldybės institucijų reformavimo;

3)   kitus  svarbius  visuomenei,  savivaldybėms  ar  valstybei klausimus.

Kreipimesi  negali  būti  keliami  tokie  reikalavimai   ir siūlymai,  kurių  išsprendimas  varžytų  kitų  žmonių  teises  ir laisves, grėstų Lietuvos valstybės nepriklausomybei,  teritorijos vientisumui, konstitucinei santvarkai.


Kreipimosi forma ir turinys (Peticijų įstatymo 4 straipsnis).

  1.   Kreipimasis   pateikiamas   raštu   arba   elektroniniu   būdu.

  Kreipimesi turi būti nurodyta:

  1) pareiškėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, asmens kodas;

  2) institucija, kuriai paduodamas kreipimasis;

  3) prašymas pripažinti kreipimąsi peticija, kreipimosi padavimo priežastys ir tikslai;

  4) pareiškėjo reikalavimai ir siūlymai;

5) pareiškėjo atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta ir, jeigu yra, telefono, telefakso numeriai.

  2. Kiekvienas kreipimasis turi būti pareiškėjo pasirašytas. Tais atvejais, kai pareiškėjas dėl fizinių trūkumų pats negali pasirašyti, kreipimąsi už pareiškėją pasirašo kitas asmuo, nurodydamas savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, asmens kodą. Kreipimasis, pateiktas elektroniniu būdu, privalo būti pasirašytas elektroniniu parašu.

   3. Prie kreipimosi gali būti pridėti įvairūs dokumentai ar jų kopijos, siūlomo teisės akto projektas ir kita medžiaga.

 

Jeigu dėl Jūsų kreipimosi nereikia priimti naujo teisės akto, pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiu galios galiojančio teisės akto, prašome tokį dokumentą teikti kaip prašymą, o ne peticiją, tuomet nereikia nurodyti Peticijų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų (asmens kodo, prašymo pripažinti kreipimąsi peticija, kreipimosi padavimo priežasčių ir tikslų  ir t.t.).

 

PETICIJŲ KOMISIJOS PROTOKOLAI

 

2019-09-24 Nr. KPPn-88

2019-09-24 Nr. KPPn-87

2019-09-23 Nr. KPPn-86

2018-08-29, Nr. PT-1

 


 

SKELBIMAS