Kontrolės komitetas

Darbo laikas – kiekvieno mėnesio antrąjį trečiadienį 15 val.

 

KONTROLĖS KOMITETO SUDĖTIS

 

G. Andriuškevičius – komiteto pirmininkas

J. Krasnickas – pavaduotojas


Gintautas Andriuškevičius, frakcijos „Vieningas Alytus" deleguotas atstovas;

Gediminas Daukšys, frakcijos „Už Alytų" deleguotas atstovas;

Valė Gibienė, frakcijos „Alytaus piliečiai" deleguota atstovė;

Dmitrij Kačiurin, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos deleguotas atstovas;

Jurgis Krasnickas, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos deleguotas atstovas,

Povilas Labukas, Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos deleguotas atstovas.

 

 

Kontrolės komiteto veiklos sritys:

 

1. Teikia savivaldybės tarybai išvadas dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos rezultatų;

2. siūlo savivaldybės tarybai atleisti savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai;

3. įvertina savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus ir išvadą dėl jų teikia savivaldybės tarybai;

4. svarsto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano įvykdymo ataskaitą, jos pagrindu rengia ir teikia savivaldybės tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo bei savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos;

5. siūlo savivaldybės tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų;

6. periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ar savo iniciatyva išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių arba savivaldybės tarybą dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos reikalavimų įvykdymo;

7. dirba pagal savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje už savo veiklą atsiskaito savivaldybės tarybai reglamento nustatyta tvarka; savivaldybės taryba Kontrolės komiteto veiklos programą patvirtina per vieną mėnesį nuo Kontrolės komiteto sudarymo, o kai Kontrolės komitetas sudarytas, – per vieną mėnesį nuo kalendorinių metų pradžios;

8. nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikia dėl jų siūlymus savivaldybės administracijai ir savivaldybės tarybai;

9. svarsto Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą ir teikia pasiūlymus dėl šio plano papildymo ar pakeitimo, iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos grąžina jį savivaldybės kontrolieriui. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, atsižvelgusi į Kontrolės komiteto pasiūlymus dėl veiklos plano projekto, papildo ar pakeičia Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano projektą ir patvirtina jį įstatymų nustatytais terminais;

10. rengia ir teikia tarybai siūlymus dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos;

11. kontroliuoja tarybos priimtų sprendimų komiteto veiklos klausimais įgyvendinimą;

12. nagrinėja ir rengia išvadas savivaldybės tarybos ir mero pavestais klausimais;

13. Kontrolės komitetas vykdo kitas Vietos savivaldos įstatyme numatytas funkcijas.