Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetas

Darbo laikas – pirmadieniais 14.00 val.

 

Komiteto nariai:

Vytas Jazepčikas, pirmininkas

Edmundas Čečėta, pirmininko pavaduotojas

Gintautas Andriuškevičius
Laura Radzevičiūtė
Vilija Ramanauskienė
Skaistė Ulčickaitė

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto veiklos sritys:

1. Svarsto, rengia ir teikia išvadas dėl:

1.1. savivaldybės strateginio planavimo dokumentų ir juos įgyvendinančių planavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo;

1.2. administracijos direktoriaus pateikto tarybai tvirtinti savivaldybės biudžeto projekto ir apibendrintų visų komitetų išvadų;

1.3. savivaldybės biudžeto įvykdymo apyskaitos;

1.4. tikslinės paskirties ir specializuotų fondų sudarymo ir naudojimo tvarkos, jų panaudojimo apyskaitų, įvertinus gautus išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus;

1.5. papildomų ir planą viršijančių savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų piniginių lėšų paskirstymo, įvertinus gautus išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus;

1.6. kainų ir tarifų už savivaldybės įmonių teikiamas gyventojams paslaugas;

1.7. vietinių rinkliavų nustatymo;

1.8. sprendimų įsteigti, reorganizuoti ar likviduoti savivaldybės įmones, biudžetines įstaigas ir ūkines organizacijas;

1.9. mokėjimų arba kompensacijų už išperkamus žemės sklypus, naudojimosi savivaldybės įrengimais, objektais ir gamtos ištekliais dydžių nustatymo;

1.10. finansinių lengvatų suteikimo įmonėms;

1.11. banko kredito panaudojimo, paskolų ėmimo ir teikimo;

1.12. pateiktos savivaldybės teritorijos raidos analizės, bendrųjų ilgalaikių ūkinių, investicinių ir kitų programų;

1.13. tarybos sprendimų, turinčių įtakos savivaldybės biudžeto pajamoms ir išlaidoms, projektų;

2. svarsto ir teikia siūlymus dėl:

2.1. investicinių projektų rengimo ir įgyvendinimo;

2.2. verslo aplinkos gerinimo, investicijų skatinimo, naujų darbo vietų kūrimo;

3. analizuoja:

3.1. savivaldybės įmonių ir kitų subjektų veiklą, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas;

3.2. kaip tarybos įsteigtos institucijos ir ūkio subjektai naudojasi jiems deleguota teise valdyti bei eksploatuoti konkrečius savivaldybės nuosavybės objektus;

3.3. tarybos priimtų sprendimų komiteto veiklos klausimais įgyvendinimą;

4. tarybos ir mero pavedimu svarsto kitus klausimus.