Paslaugos

PRAŠYMŲ FORMOS

ŠS4 - Rekomendacijų, teikiant paraiškas dalyvauti su švietimu susijusių sričių programų konkursuose, išdavimas
ŠS5 - Prašymų skirti dalinį perkvalifikavimo studijų finansavimą pagal Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytus kriterijus priėmimas
ŠS6 - Konsultacijos švietimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais.
ŠS7 - Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas

Pateikiamas rekomenduojamos formos prašymas (fizinių asmenų prašymo forma pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC PDF), juridinių asmenų – 3 priede ( DOC PDF)).

ŠS8 - Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimas, pratęsimas, pakeitimas, panaikinimas
ŠS9 - Konsultacijų teikimas švietimo įstaigoms
ŠS10 - Švietimo programų ir projektų rengėjų konsultavimas

Švietimo įstaigos