Administracinė informacija

2019–2020 mokslo metais veiks 34 Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinės ir viešosios įstaigos, įkurdintos 36 pastatuose.

 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (neformalusis švietimas)

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdys:

13 lopšelių-darželių,

2 mokyklos-darželiai.

Priešmokyklinio ugdymo programą taip pat vykdys Senamiesčio pradinė mokykla, Piliakalnio, „Volungės", Panemunės, Šaltinių, Vidzgirio ir Likiškėlių progimnazijos, Dzūkijos mokykla.

Lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių 141 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje (2018–2019 m. m. veikė 140 grupių) bus ugdoma apie 2 624 (2018–2019 m. m. buvo ugdomi 2 645 vaikai) ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai. Priešmokyklinio ugdymo grupes lankys apie 559 vaikų (iš jų 393 vaikai bus ugdomi lopšeliuose-darželiuose, o 166 – bendrojo ugdymo mokyklose), dirbs 226 mokytojai (antraeiles pareigas šiose įstaigose eis dar 6 mokytojai), 240 aptarnaujančiojo personalo darbuotojų (antraeiles pareigas šiose įstaigose eis dar 13 aptarnaujančiojo personalo darbuotojų).

 

Bendrasis ugdymas (formalusis švietimas)

Bendrojo ugdymo (pradinio, pagrindinio, vidurinio) programas vykdys:

2 mokyklos-darželiai,

2 pradinės mokyklos,

7 progimnazijos,

1 pagrindinė mokykla,

1 suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, vykdanti akredituotą vidurinio ugdymo programą ir turinti gimnazijos statusą,

4 gimnazijos.

Jose 291 klasių komplektuose (2018–2019 m. m. 296 klasių komplektai) bus ugdomi 6 787 mokiniai (2018–2019 m. m. buvo ugdomi 6 842 mokiniai), dirbs 606 mokytojai (antraeiles pareigas šiose įstaigose eis dar 102 mokytojai) ir 284 aptarnaujančiojo personalo darbuotojai (antraeiles pareigas šiose įstaigose eis dar 26 aptarnaujančiojo personalo darbuotojai).

Visi mokiniai mokysis vienoje pamainoje.

Pailgintos dienos grupes (59 grupės) lankys 1 475 mokiniai (2018–2019 m. m. pailgintos dienos grupes lankė 1 171 mokinys).

Bendrojo ugdymo mokyklose veikiančius įvairius neformaliojo švietimo būrelius lankys apie 3 450 mokinių.

 

 

 

Kitas neformalusis vaikų švietimas

Neformaliojo vaikų švietimo programas ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas vykdys:

Alytaus jaunimo centras (1 163 mokiniai),

Alytaus muzikos mokykla (578 mokiniai),

Alytaus dailės mokykla (174 mokiniai).

Jose bus ugdomi 1 915 mokinių, dirbs 71 mokytojas (antraeiles pareigas šiose įstaigose eis dar 39 mokytojai) ir 16 aptarnaujančiojo personalo darbuotojų (antraeiles pareigas šiose įstaigose eis dar 8 aptarnaujančiojo personalo darbuotojai).

VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centre pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo (sporto) programas bus ugdoma apie 1 492 mokinius. Šis centras organizuoja sporto, kultūros, socialinę, mokslo, švietimo, poilsio ir pramogų veiklą ir viešai teikia šių sričių paslaugas visuomenės nariams.

Šiuolaikiniai šokiai, informacinės technologijos, futbolas, plaukimas, robotika ir jaunųjų šaulių ugdymas – šiuos būrelius lanko daugiausia Alytaus miesto savivaldybės vaikai. Neformaliojo vaikų švietimo lėšomis 2019 m. pasinaudojo 2 262 Alytaus miesto mokiniai. Iš viso mieste vaikų neformaliojo švietimo paslaugą teikia 78 teikėjai (46 teikia organizacijos, asociacijos ar viešosios įstaigos, turinčios teisę ugdyti vaikus, 32 – laisvieji mokytojai).

Alytaus miesto mokinių neformaliojo švietimo ugdymas tiek praėjusiais, tiek ir šiais metais finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis. Kiekvienam miestui pagal mokinių skaičių atitinkamai yra skiriama tam tikra pinigų suma, tačiau sprendimą, kiek lėšų skirti vieno vaiko neformaliojo švietimo ugdymui priima Alytaus miesto savivaldybės taryba. Alytaus miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą vieno vaiko neformaliajam ugdymui nuo 2019 metų spalio mėn. skirti 15 eur.

 

Formalusis suaugusiųjų švietimas

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje gimnazijos skyriuje mokosi 101 mokinys, Alytaus pataisos namų skyriuje 165 mokiniai.

 

Neformalusis suaugusiųjų švietimas

Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje neformaliojo suaugusiųjų švietimo būrelius lanko 250 įvairaus amžiaus žmonių, kiti suaugusieji ugdomi Alytaus jaunimo centre (290 žmonių), Alytaus muzikos mokykloje (22 žmonės), Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filiale (97) ir kt.

Alytaus trečiojo amžiaus universiteto (direktorė Janė Ingelevičienė) 12 fakultetų lanko apie 650 vyresniojo amžiaus asmenų, jie dalyvauja įgyvendinant neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.

Alytaus miesto savivaldybės taryba 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-94 patvirtino Alytaus miesto savivaldybės suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės platformos kūrimo ir veiklos koordinavimo tarybos (pirmininkė – Algimanta Ščiglinskienė, VšĮ Alytaus verslo konsultacinio centro direktorė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Alytaus krašto skyriaus koordinatorė) sudėtį, o 2014 m. rugpjūčio 8 d. sprendimu Nr. T-191 – šios Koordinavimo tarybos veiklos nuostatus. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. spendimu Nr. T-34 Koordinavimo tarybos sudėtis pakeista. Koordinavimo tarybos tikslas – koordinuoti formaliojo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemos kūrimą, plėtojimą ir tobulinimą Alytaus mieste.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-77 patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašas.

Alytaus miesto savivaldybės 2019 metų biudžete paskirta 20,0 tūkst. Eur Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektams finansuoti. 16,0 tūkst. Eur paskirstyti 9 neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjams, kurie 2019 metais vykdo 13 neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programas. Šias programas lanko 922 asmenys.

Alytuje neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programas (finansuojamas iš įvairių finansavimo šaltinių ir vykdomas įvairių institucijų, pvz.: Alytaus kolegijos, Alytaus profesinio rengimo centro, Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo,  Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos, Alytaus jaunimo centro ir pan.) 2019 metais lankė 4887 asmenų.

 

Švietimo pagalba

Švietimo pagalba teikiama Alytaus miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, kurioje patvirtinta 12,75 darbuotojų etatų. Tarnyboje dirba 7 psichologai, 1 specialusis pedagogas, 1 logopedas, 1 neurologas. Tarnyba padeda mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą. Tarnyboje atliekamas pedagoginis psichologinis įvertinimas, pedagoginis psichologinis konsultavimas, psichologinės pagalbos teikimas, organizuojami mokymai (tėvams ir vaikams), pagalba mokykloms valdant krizes, teikiama metodinė ir kita švietimo pagalba.

2018–2019 m. m. PPT kaip partnerė dalyvavo Interreg programos Lietuva–Lenkija projekte „Prisijaukinti autizmą", į šio projekto veiklą ir gerosios patirties sklaidą įsitraukė 8 Alytaus miesto ugdymo įstaigas. Įsigyta programinė įranga, 3 psichologės įgijo teorinių ir praktinių žinių  darbui su „Biofeedback Verim" įrangos kompiuterinėmis programomis, naują metodą taiko kaip papildomą psichologinio konsultavimo priemonę dirbant su vaikais, turinčiais mokymosi sunkumų bei elgesio ir emocinių problemų, autizmo spektro sutrikimų.

Autizmo spektro sutrikimo atvejai  nustatomi vis dažniau, daugėja elgesio sutrikimų turinčių vaikų, todėl visiems ugdymo įstaigų darbuotojams būtina nuolat atnaujinti žinias, mokytis  dirbti su tokiais vaikais. Kartu su Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriumi, iniciatyviais tėvais organizuotas seminaras „Įtraukusis ugdymas ir vaiko socialinio elgesio gerinimas", pristatytas ir įsigytas leidinys „Kaip pagerinti socialinį vaikų elgesį", organizuoti mokymai pedagogams, jų padėjėjams, tėvams.

Vykdytas Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas", kuriame dirbo 4 psichologės. Projekto tikslas – kurti ir palaikyti saugią mokyklos aplinką, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi,  akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą. Per mokslo metus suteikta  per 600 konsultacijų mokiniams, tėvams, mokytojams.

Akredituotos ir įgyvendintos 42 kvalifikacijos tobulinimo programos, seminaruose ir kituose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose pagal jas mokėsi 1550 dalyvių – Alytaus miesto ugdymo įstaigų darbuotojų. Organizuota metodinė diena miesto metodinių būrelių nariams, 2 susitikimai-diskusijos su Ugdymo plėtotės centro atstovais ir metodinių būrelių vadovais apie metodinio darbo kaitos mieste galimybes. Didelis dėmesys skirtas ikimokyklino ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų, jų padėjėjų, tėvų konsultavimui bei mokymams, ugdymo įstaigų pedagogų gerosios patirties sklaidai tobulinant mokėjimo mokytis kompetenciją.

PPT, įgyvendindama Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų Bendradarbiavimo modelio tikslus, atsižvelgdama į iškeltus švietimo prioritetus ir naujais mokslo metais rengs bei įgyvendins kvalifikacijos tobulinimo programas, koordinuos metodinę veiklą, užtikrins projekto „Lyderių laikas 3" įgyvendinimo tvarumą.

Švietimo įstaigos