LEIDINIAI

Išleisti leidiniai
 

 


 

Alytaus miesto ir apylinkių istorijos bruožai. Vilnius ,,Mokslas", 1989. Straipsnių rinkinys – 138 psl.

Straipsniuose nagrinėjama Alytaus, kaip krašto centro, pirminis susiformavimas, smukimo priežastys feodalizmo laikotarpiu, apibūdinamas antrinis kilimo periodas XX a., mėginama sisteminti Alytaus ir jo apylinkių istoriją nuo seniausių laikų iki dabarties, ištirti miesto ryšius su jį supusiu arealu.

 


 

Uždegęs naują ugnį širdyse

 

 


 

 

Visuomenė apie Vytautą  Ledą. Alytus, 1998. Sudarytojai: H. Rimkus, L. Stankevičiūtė. Dailininkas R. Diržys.

 

 


 

Tėkmė. Dzūkų almanachas. Kaunas ,,Aušra", 1999. Redaktorė L. Stankevičiūtė.

 

 

 

,,Tėkmė" – tai antrasis dzūkų almanachas. Jame spausdinama įvairiuose Alytaus  apskrities miestuose ir kaimuose gyvenančių bei iš Džūkijos kilusių poetų ir prozininkų kūryba. Su juo autoriai palydi antrąjį tūkstantmetį ir pasitinka trečiąjį. Kiekvienam autoriui suteiktas žodis prabilti apie save, artimuosius ir šiuo metu svarbius dalykus.

 


 

Alytaus miesto istorijos fragmentai; Alytaus kraštotyros muziejus, Dzūkų kultūros draugė, Alytus, 2001. Sudarytoja Audronė Jakunskienė, korektorė Dalia Žukaitienė.

 

 

 

Leidinyje spausdinami pranešimai, skaityti 2001 metų birželio 13–14 dienomis vykusioje konferencijoje ,,Alytaus miestui – 420".

 

 


 

Pėdsakai ant žemės ir sieloj, Zenonas Bulgakovas, Gulbino leidybos studija, 2001, Alytus. Sudarė Z. Bulgakovas, G. Bulgakovienė.

 

 

 

Albume pristatoma alytiškio fotomenininko (AFIAP) Z. Bulgakovo daugiau kaip 3 kūrybinio darbo dešimtmečius sukurtų meninių fotografijų įvairovė. Tai senojo Alytaus vaizdai ir žmonės, peisažai ir portretai, fotomontažai.

 


        

Alytaus albumas 1919–1940.

 

 

Fotografijų albumas. Sudarytojas V. V. Stanionis, dailininkas A. Ladyga, tekstas J. Kunčino, redaktorė R. Kunčinienė. Sambūrio ,,Erdvės" leidyba, 2003. Fotografai: I. Abramavičius, B. Kaplanas, J. Skrinskas, fotogalerija ,,Central", didžiosios dalies fotografijų autoriai yra nežinomi.

 

 


 

Alytaus kapinynas: christianizacijos šaltiniai. Monografija. Eugenijus Svetikas; Lietuvos istorijos institutas. Išleido ,,Diemedžio" leidykla, 2003.

 

Monografija ,,Alytaus kapinynas: christianizacijos šaltiniai" paruošta pagal Europos archeologijoje priimtą šveicarų archeologo Ž. P. Gadeno archeologijos teoriją. Joje yra 2 pagrindinės dalys. Vieną dalį sudaro autoriaus analitiniai tyrinėjimai ir jų sintezė (įvadas; radinių klasifikavimas, tipologija ir chronologija; alytiškių christianizacija XIV a. pab.–XVII a.). Kitą dalį sudaro autoriaus parengtas archeologijos šaltinis – Alytaus kapinyno kasinėjimų medžiaga (kapų aprašai su grafinėmis iliustracijomis; radinių katalogas; radinių nuotraukų lentelės). Pagrindinis monografijos tikslas – parodyti archeologijos duomenų reikšmę tyrinėjant Lietuvos christianizacijos procesą.

Monografija turėtų būti naudinga ne tik archeologams, bet ir istorikams, menotyrininkams, kultūrologams, religijotyrininkams bei kitiems asmenims, besidomintiems Lietuvos istorija. Kai kurios monografijos dalys gali būti mokymo priemonė universitetų studentams.

 

 


 

Žvilgsnis į Alytaus praeitį. Sudarytojas Giedrius Bernatavičius, maketuotoja Roma Mikulėnienė

Alytus, UAB ,,Alytaus naujienos" 2003.

 

 

Knygoje pateikta Alytaus kraštotyros muziejininkų susistemintos spausdintos istorinės žinios bei archyvinė medžiaga. Jos struktūra parengta istorinių radijo laidų ,,Alytaus istorijos trio" pagrindu. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis, kronikų, metraščių, miesto aktų knygų bei kitų archyvinių dokumentų ištraukomis. Pokalbiuose išryškėja patys svarbiausi miesto ir apylinkių istorijos įvykiai Lietuvos istorijos kontekste. Dokumentų ištraukos geriau padeda suprasti aptariamus laikotarpius. Visa surinkta istorinė informacija sutvarkyta, susisteminta ir pateikta trijų žmonių diskusijos forma.

 


       

Alytaus istorinė raida. Nuo miesto užuomazgos iki nepriklausomybės atgavimo XX amžiaus pabaigoje. Alytaus mokslininkų draugija ,,Vizija", Alytaus miesto savivaldybės administracija. Sudarytoja Regina Žepkaitė, Dailininkas Algimantas Dapšys, Dizainerė Nijolė Juozapaitienė. Išleido UAB ,,Eugrimas", Vilnius.

 

 

Knygoje panaudotos nuotraukos iš Alytaus kraštotyros muziejaus, Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės bibliotekos, A. Antanevičiaus, J. Jakučio asmeninių archyvų ir leidinio ,,Alytaus albumas 1919-1940"

 

 


 

Pokario berniukas

 

 

A. A. Jegelevičius. UAB ,Alytaus spaustuvė, 2005. Redagavo A. Daugnorienė, maketavo R. Gelažius, autoriaus nuotraukos. Keturios poemos. 

 

 


Alytus. Kas? Kur? Kada?  Alytus, 2005.

 

 

Informacinis žurnalas apie Alytaus miesto kultūros įstaigas ir meno kolektyvus.

 


Dzūkijos motyvai. P. Naraškevičius. UAB ,,Alytaus naujienos", 2005.

 

 

Esė ir trumpos novelės.

 

 


 

Alytaus bienalė 1, Atsargiai ! Politika ! / Beware ! / Politics !.

 

 

Tarptautinis eksperimentinio meno festivalis, 2005, Alytus. Katalogo sudarytojas R. Diržys. Tekstų autoriai: R. Diržys, S. Benzaquem, A. Boika, R. Hunter, A. Horwath, J. Valatkevičius, M. Zet, Ch. Citron, H. McCalebb. Fotografijų autoriai V. V. Stanionis, G. Selichar, P. Abečiunas, J. McKeown, K. Goretsky, M. Zet, E. Ježik, J. Rimeika, R. Diržys.

 

 


 

Alytus, fotoalbumas

 

 

Sudarytojas V. V. Stanionis. Leidykla ,,Atkula", Vilnius. Nuotraukų autoriai: F. Augustinas, Z. Bulgakovas, Z. Stankevičienė, Z. Šilinskas. Komentarų autorius V. V. Stanionis, dailininkas A. Janulis, teksto autorė J. Videikaitė, į anglų kalbą vertė A. Vogulis.

 


 

Vaivorykštė ežerą semia. Anzelmas Matutis. Kaunas, 2003. Dailininkė Gintarė Švagždytė-Markevičienė, redaktorė Vilija Markauskienė.

 

Eilėraščių knygelė, išleista Anzelmo Matučio 80-ųjų gimimo metinių sukakties proga.

 


 

Generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas tautos ir valstybės atmintyje. „Naujasis lankas", Kaunas, 2007. Sudarytoja Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė.

 

Memorialinis leidinys, skirtas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio gynybos pajėgų vadui, dimisijos brigados generolui Adolfui Ramanauskui-Vanagui (1948–1957). Tai jau laisvoje Lietuvoje įvairių autorių spausdintos ir naujai parašiusių knygai mintys, amžininkų atsiminimai, pasisakymai jubiliejinių sukakčių proga, įamžinta atmintis meno kūriniuose, tą atminimo įamžinimą liudijantys dokumentai, nuotraukos. Ši knyga – tarsi partizanų vado gyvenimas, pratęstas dabar gyvenančių mintyse, darbuose.

 


 

Alytaus krašto mokslininkai. UAB „Alytaus naujienos", Alytus, 2008. Sudarytojai: doc. dr. Juozas Jakutis, dr. Alfonsas Peckus, doc. dr. Kazimieras Sventickas, dr. Povilas Tunaitis, doc. dr. Aldona Vilkelienė.

„Alytaus krašto mokslininkai" – Alytaus mokslininkų draugijos „Vizija" reprezentacinis leidinys apie iš Dzūkijos krašto kilusius habilituotus mokslo daktarus ir mokslo daktarus.


Alytaus dailė. Alytus, 2008. Fotografas Vytautas V. Stanionis, dailininkas Mantas Kazakevičius. Tekstų autoriai: Gita Strikytė, Vidas Poškus, interviu – Saulė Pinkevičienė. Redaktorė Saulė Kriaučiūnė, į anglų kalbą vertė Irena Kupčinskienė, Laura Čekuolytė.

Leidinyje pristatomi Dzūkijos sostinėje gyvenantys ir kuriantys dailininkai.


 

Pogrindinė „Geležinio Vilko" organizacija Alytaus apskrityje (1940–1941). Gintaras Lučinskas. VšĮ „Gintarinė svajonė", Alytus, 2009.

 

Kraštotyrininko Gintaro Lučinsko knyga apie pogrindinę antisovietinę „Geležinio Vilko" organizaciją, kuri veikė Alytaus apskrityje 1940–1941 metais. Leidinyje pateikiami dalyvių sąrašai, atsiminimai, archyvo dokumentai, nuotraukos ir kiti liudijimai. Šia knyga galės naudotis ne tik lokalinės istorijos, ne tik žmonių istorijos tyrinėtojai, bet ir tyrėjai, siekiantys apibendrinti antisovietinį pasipriešinimą visos Lietuvos mastu. Šis leidinys – tai paminklas buvusiems užmirštyje žmonėms, kovojusiems už savo valstybę.


Alytaus miesto teatras. Alytus, 2010. Sudarytoja Loreta Liausaitė, fotografas ir dailininkas Vytautas Stanionis, redaktorės: Daiva Gaskienė, Rūta Jasionienė, vertėja Irena Kupčinskienė.

 

Fotografijų albumas išleistas teatro 20-mečio proga. Kruopščiai atrinktų fotografijų pagalba sukurtas teatro metraštis, atspindintis jo veiklą ir kultūrinius ieškojimus per pastaruosius du dešimtmečius.


 

Vermachto nusikaltimai Dzūkijoje 1941 m. birželį. Gintaras Lučinskas. VšĮ „Gintarinė svajonė", Alytus, 2011.

 

Kraštotyrininko Gintaro Lučinsko knygoje pateikiama autoriaus 15 metų tyrinėjimų faktologinė medžiaga, apibendrinti jau žinomi įvykiai ir faktai, bandant priartėti prie istorinės tiesos bei siekiant parodyti nacistinės Vokietijos okupacinės kariuomenės įvykdytų civilių asmenų žudynių mastus Alytuje ir Alytaus apskrityje 1941 m. birželį pirmosiomis karo dienomis. Siekiama išsiaiškinti, kas (sukilėliai, raudonarmiečiai, sovietiniai aktyvistai, komjaunuoliai, žydai) tyčia ar netyčia, ar provokuodami šaudė į vokiečių karius. Pateikiami bombardavimo metu žuvusių ir sušaudytų asmenų sąrašai.


Sparnuota medžio drožyba. Saulius Lampickas. Sambūris „Erdvės", Alytus, 2011. Fotografas ir dailininkas Vytautas Stanionis, teksto autorė Skaidrė Urbonienė. Redaktorės: Daiva Gaskienė, Rūta Jasionienė, vertėja Irena Kupčinskienė.

 

Sauliaus Lampicko drožinių fotografijų albumas.


Tarškutis. Muzikos, dainos ir šokio kelyje. IĮ „Tartenio spaustuvė", Alytus, 2012. Sudarytojos: Scholastika Kavaliauskienė, Genovaitė Švabienė.

 

Knygoje atsispindi liaudies dainų ir šokių ansamblio „Tarškutis" ketvirčio amžiaus gyvenimas. Ne vienas buvęs šio kolektyvo narys su nostalgija žiūrės knygoje sudėtas nuotraukas, ne vienam dabartiniam „tarškučiui" tai bus stimulas dar pasistengti.


 

   

Vizualus menas Alytus 2012. Sudarytojas Evaldas Grinius, leidėja VšĮ „EGARTA", Alytus 2013. Maketavimas IĮ „Diza", dailininkas Evaldas Grinius. Tekstų autoriai: Evaldas Grinius, Vidas Poškus. Tiražas 250 vnt. Projekto globėjas Alytaus miesto meras Jurgis Krasnickas. Leidinyje pristatomos tęstinio kultūros projekto „Vizualus menas Alytus 2012" trijose projektinėse parodose („2-oji Alytaus jaunimo, studijuojančio vizualius menus, kūrybos darbų  paroda", „1-oji Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų metinė apžvalginė kūrybos darbų paroda", „Alytaus profesionalių fotografų metinė apžvalginė kūrybos darbų paroda") dalyvavusių Alytaus profesionalių vizualaus meno kūrėjų ir vizualius menus studijuojančio jaunimo trumpos kūrybinės biografijos bei eksponuotų, 2012 m. sukurtų, kūrybos darbų reprodukcijos. Atskirai parodų kataloge-albume pateikiama fotomenininkės Zitos Stankevičienės, tapytojo Arvydo Švirmicko ir keramikės Ilonos Kalibatienės išsamesnė kūrybos retrospektyva.


Vizualus menas Alytus 2013. Sudarytojas Evaldas Grinius, leidėja VšĮ „EGARTA", Alytus 2014. Spausdino UAB „INDIGO print", Kaunas 2014. Dailininkas Evaldas Grinius, maketavimas, IĮ „Palėpė". Tekstų autoriai: Evaldas Grinius, Andrius Mosiejus, Eglė Liškevičienė. Tiražas 150 vnt. Projekto globėjas Alytaus miesto meras Jurgis Krasnickas. Leidinyje pristatomi projekte dalyvavę Alytaus profesionalūs vizualaus meno kūrėjai ir vizualius menus studijuojantis jaunimas, jų kūrybinės biografijos bei 2013 m. sukurtų kūrybos darbų, eksponuotų tęstinio kultūros projekto „Vizualus menas Alytus 2013" projektinėse parodose reprodukcijos. Parodų kataloge-albume pateikiama  fotomenininko Fausto Augustino ir menininkės Ingridos Vaitkienės platesnė kūrybos apžvalga.


  

Vizualus menas Alytus 2014. Sudarytojas Evaldas Grinius, leidėja VšĮ „EGARTA", Alytus 2015, spausdino UAB „INDIGO print", Kaunas, 2015. Dailininkas Evaldas Grinius, maketuotojas Lukas Marčiulaitis. Tekstai: Evaldas Grinius, Rūta-Marija Purvinaitė, Vidas Poškus, Eglė Liškevičienė. Tiražas 150 vnt. Projekto globėjas Alytaus miesto meras Jurgis Krasnickas. Leidinyje pristatomi projekte dalyvavę Alytaus profesionalūs vizualaus meno kūrėjai ir vizualius menus studijuojantis jaunimas, jų kūrybinės biografijos, 2014 m. sukurtų kūrybos darbų, eksponuotų tęstinio kultūros projekto „Vizualus menas. Alytus 2014" projektinėse parodose reprodukcijos bei sąrašas. Kataloge -albume pateikiamos svečio teisėmis projekte dalyvavusių Šiaulių universiteto menų fakulteto dailės magistrantų eksponuotų darbų reprodukcijos. Atskirai parodų kataloge-albume pateikiama keramikės Danutės Garlavičienės, fotomenininko Zenono Bulgakovo, akvarelininko Benjamino Jenčiaus platesnė kūrybos retrospektyva.


  

Vizualus menas Alytus 2015. Sudarytojas Evaldas Grinius, leidėja VšĮ „EGARTA", Alytus 2016, spausdino UAB „INDIGO print", Kaunas, 2016. Dailininkas Evaldas Grinius, maketuotojas Olegas Kirėjevas. Kalbos redaktorė Gintarė Aleknavičiūtė. Vertėja Brigita Bendoraitytė-Vnęk. Tekstų autoriai: Michalina Adomavičienė, Evaldas Grinius, Eglė Liškevičienė, Jūratė Marčiulaitienė, Liudvikas Pocius, Vidas Poškus. Tiražas 100 vnt. Leidinyje pristatomi projekte dalyvavę Alytaus profesionalūs vizualaus meno kūrėjai ir vizualius menus studijuojantis jaunimas, jų kūrybinės biografijos, 2015 m. sukurtų kūrybos darbų, eksponuotų tęstinio kultūros projekto „Vizualus menas Alytus 2015" projektinėse parodose reprodukcijos, eksponuotų kūrinių sąrašas bei informacija apie svečio teisėmis projekte dalyvavusius Alytaus dailiųjų amatų mokyklos Fotografijos ir Dailiųjų metalo dirbinių gamintojo specialybių moksleivius, jų kūrybos darbų ekspozicijas. Atskirai parodų kataloge-albume pateikiama tapytojų Rimanto Galecko, Algirdo Judicko ir Alvydo Petkevičiaus platesnė kūrybos apžvalga.