Žaneta Stasionienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 144, mob. tel. 8 620 24 428
El. paštas: zaneta.stasioniene@alytus.lt
Kabinetas: 310

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 18 d.

įsakymu Nr. DV-1515

 

STATYBOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas yra valstybės tarnautojas (toliau –valstybės tarnautojas).

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Organizuoti vidaus teisės aktais pavestų investicinių projektų įgyvendinimą, vykdyti statybos darbų ir paslaugų priežiūrą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – statinių, kurių užsakovė yra Alytaus miesto savivaldybės administracija, statybos darbų ir paslaugų atlikimo planavimo, koordinavimo ir kontrolės – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi turėti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų srities statybos inžinerijos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų statybos darbų ir paslaugų priežiūros patirtį bei viešojo administravimo patirtį;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos įstatymus. Išmanyti Statybos įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybų sritį, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

4.4. valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.5. dirbti ,,Microsoft Office" kompiuterio programų paketu;

4.6. gebėti dirbti komandoje;

4.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. renka, sistemina analizuoja duomenis apie savivaldybės nuosavybės teise priklausančius švietimo infrastruktūros statinius;

5.2. rengia schemas, eskizus, darbų kiekių žiniaraščius, specifikacijas, kai perkami remonto darbai be projekto;

5.3. kontroliuoja projektų įgyvendinimą, administruoja projektavimo, statybos, techninės priežiūros sutartis;

5.4. vykdo statybos darbų ir paslaugų priežiūrą – tikrina ir pasirašo atliktų naujos statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto projektavimo paslaugų, darbų ir techninės priežiūros paslaugų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, sąskaitas faktūras ir priima sprendimą dėl apmokėjimo;

5.5. komplektuoja ir pateikia rangovams statomų statinių brėžinius ir kitą projektinę dokumentaciją;

5.6. kontroliuoja – tikrina atliktų statybos ir montavimo darbų kokybę, jeigu nesamdomas techninis prižiūrėtojas;

5.7. kontroliuoja – tikrina faktiškai atliekamų darbų kiekius bei siūlo juos apmokėti, jeigu nesamdomas techninis prižiūrėtojas;

5.8. įvertina rangovo pateiktus statybos užbaigimo dokumentus;

5.9. formuoja, rengia ir pasirašo deklaracijas apie statybos užbaigimą;

5.10. nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, skundus pagal savo kompetenciją, teikia pasiūlymus, rengia atsakymus;

5.11. rengia dokumentus Viešųjų pirkimų komisijai tų objektų, kurie paskirti skyriaus vedėjo įsakymu, ir sutarčių projektus su konkursą laimėjusiais rangovais;

5.12. vykdo pirkimo organizatoriaus funkcijas, atlikdamas mažos vertės viešuosius pirkimus, įvertina pateiktus dokumentus;

5.13. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį paskirtas, veikloje;

5.14. asmeniškai atsako už parengtų ir pasirašytų dokumentų tikrumą ir teisingumą;

5.15. rengia vykdomų funkcijų procedūrų aprašą (vadovą);

5.16. rengia vidaus teisės aktų projektus pagal savo kompetenciją;

5.17. vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

5.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai;

5.19. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, administracijos direktoriaus pavaduotojo, kontroliuojančio ir koordinuojančio skyriaus veiklą, vedėjo raštiškais ir žodiniais nurodymais pavestas funkcijas savo kompetencijos klausimais.

 

VI  SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

                     

6.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Statybos skyriaus vedėjui.