Vyriausiasis specialistas kalbos tvarkytojas

Dalytė Žukaitienė

vyriausioji specialistė (kalbos tvarkytoja)
Telefonas: (8 315) 55 178, mob. tel. 8 620 24 325
El. paštas: dalyte.zukaitiene@alytus.lt
Kabinetas: 429
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 21  d.

įsakymu Nr. DV-1549

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO KALBOS TVARKYTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas kalbos tvarkytojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Kontroliuoti Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą, konsultuoti asmenis valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais, vykdyti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo informacinę ir šviečiamąją veiklą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities valstybinę (valstybės perduotą savivaldybei) – valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės – funkciją.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos (lituanistikos) krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės ir darbo valstybės arba savivaldybės institucijose patirtį;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą;

4.4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimus, kitus teisės aktus, nustatančius valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus;

4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;

4.6. mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Vyriausiasis specialistas kalbos tvarkytojas jo kompetencijai priskirtais klausimais vykdo šias funkcijas:

5.1. kontroliuoja, kaip Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą; vykdo specialius Kalbos inspekcijos nurodymus;

5.2. kontroliuoja, kaip Alytaus mieste vykdomi miesto savivaldybės tarybos sprendimai, mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai dėl valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo;

5.3. kontroliuoja, ar Alytaus miesto įstaigų, įmonių ir organizacijų teisės aktai, apskaitos, atskaitomybės, finansiniai, techniniai dokumentai tvarkomi taisyklinga valstybine kalba; ar įstaigos, įmonės ir organizacijos susirašinėja valstybine kalba;

5.4. kontroliuoja, ar Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių valstybės, savivaldybės ir kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai ir kiti darbuotojai moka valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacines kategorijas, ar jie vartoja valstybinę kalbą atlikdami tarnybines pareigas;

5.5. kontroliuoja, ar Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje esančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose gyventojai aptarnaujami valstybine kalba;

5.6. kontroliuoja, ar Alytaus miesto fizinių ir juridinių asmenų sandoriai sudaromi valstybine kalba;

5.7. tikrina, ar oficialūs Alytaus miesto renginiai vyksta valstybine kalba, ar kitomis kalbomis vykstantys renginiai verčiami į lietuvių kalbą tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka turi būti užtikrinamas jų vertimas į valstybinę kalbą;

5.8. kontroliuoja, ar kitomis kalbomis viešai transliuojamos Alytaus miesto radijo ir televizijos programos verčiamos į lietuvių kalbą tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka turi būti užtikrinamas jų vertimas į valstybinę kalbą;

5.9. kontroliuoja, ar oficialios, sunormintos Lietuvos Respublikos vietovardžių lytys Alytaus mieste rašomos valstybine kalba, ar jos taisyklingos;

5.10. kontroliuoja, ar Alytaus miesto įmonių, įstaigų, organizacijų pavadinimai atitinka lietuvių kalbos normas, Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisykles;

5.11. kontroliuoja, ar taisyklinga valstybinė kalba vartojama Alytaus miesto įmonių, įstaigų, organizacijų viešuosiuose užrašuose, antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose, gaminių ir paslaugų pavadinimuose, aprašuose, interneto svetainėse;

5.12. kontroliuoja, ar Alytaus miesto visuomenės informavimo priemonės, knygų ir kitų leidinių leidėjai laikosi taisyklingos lietuvių kalbos normų;

5.13. kontroliuoja, ar Alytaus miesto viešieji užrašai yra taisyklingi, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą reglamentuojantiems teisės aktams;

5.14. perspėja asmenis dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų nesilaikymo, kalbos normų pažeidimų, reikalauja iš jų pašalinti nustatytus kalbos normų pažeidimus, pradeda administracinių nusižengimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 497–503 straipsniuose, teiseną, atlieka šių administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus;

5.15. nagrinėja Lietuvos Respublikos administracinių teisės nusižengimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 497–503 straipsniuose, bylas ir priimama nutarimus;

5.16. pagal savo kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus ir skundus valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais;

5.17. redaguoja ir vizuoja Alytaus miesto savivaldybės teisės aktų – tarybos ir kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, viešųjų pirkimų sutarčių – projektus;

5.18. redaguoja į Alytaus miesto savivaldybės portalą keliamos naujienų informacijos kalbą;

5.19. tikrina, ar išorinės reklamos projektuose pateikti ir planuojami vartoti viešieji užrašai atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas, ar laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų, derina projekto kalbos tikrinimo rezultatus, įrašo pastabas, rekomendacijas;

5.20. konsultuoja Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje veikiančius juridinius ir fizinius asmenis valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais;

5.21. tiesiogiai palaiko ryšius su savivaldybės institucijomis, savivaldybės administracijos padaliniais, teikia pastabas, pranešimus dėl valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo, siūlo būdus, kaip pagerinti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų kalbos kultūrą;

5.22. prireikus rengia Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės klausimais projektus, vykdo informacinę ir šviečiamąją veiklą – rengia patarimus, straipsnius, savivaldybės interneto portalo skyrius, seminarus, pasitarimus kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais;

5.23. rengia valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos ataskaitas ir teikia jas Valstybinei kalbos inspekcijai;

5.24. rengia savo veiklos dokumentacijos planų projektus, nuolat, ilgai ir trumpai saugojamų bylų perdavimo aktus ir perduoda savo veiklos dokumentų bylas saugoti į savivaldybės administracijos archyvą; teikia duomenis apie per metus užbaigtų bylų skaičių;

5.25. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas, kitais teisės aktais nustatytas funkcijas pagal savo kompetenciją.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.