Visos veiklos sritys  >

 

SKELBIMAI

« Atgal

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla, kodas 193313549, Birutės g. 26, LT-62151 Alytus, tel. (8 315) 74437, el. p. mokykla@senamiestukas.lt, skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigoms užimti (1 etatas).

 

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla, kodas 193313549, Birutės g. 26, LT-62151 Alytus, tel. (8 315) 74437, el. p. mokykla@senamiestukas.lt, skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigoms užimti (1 etatas).

Pareigybės paskirtis –  tiesiogiai pavaldaus personalo darbo organizavimas ir priežiūra, materialinių išteklių naudojimo planavimas bei kontrolė, darbų saugos, civilinės saugos, priešgaisrinių saugumo priemonių vykdymo kontrolė, viešųjų pirkimų organizavimas, pastatų ir patalpų priežiūra.

 Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui

 1.      Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

2.      Gebėti gerai dirbti kompiuteriu, planuoti ir organizuoti savo ir jam pavaldžių darbuotojų veiklą bei dirbti komandoje.

3.      Žinoti civilinės saugos, priešgaisrinės saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, higienos normų reikalavimus.

4.      Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, viešųjų pirkimų įstatymą, orientuotis kainų ir prekių rinkoje.

5.      Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti reikalingus įstaigos vidaus tvarkomuosius ir informacinius dokumentus.

 Privalumai: aukštasis išsilavinimas, panašaus darbo patirtis, galiojantys atsakingo už darbų ir priešgaisrinę saugą pažymėjimai.

 Funkcijos

 1.    Vadovauti tiesiogiai pavaldiems darbuotojams, teikti jiems pagalbą  prižiūrėti jų darbą ir atsakyti už jų darbo rezultatus.

2.    Organizuoti ūkinę veiklą, civilinę saugą, darbo saugą, nelaimingų atsitikimų tyrimą, darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūrą, mokyklos aplinkos priežiūrą, mokyklos pastatų eksploatacijos priežiūrą, inventoriaus apsaugą, mokykloje vedamų pasitarimų, susirinkimų, seminarų ūkinį aptarnavimą, mokyklos vidaus remonto darbų organizavimą.

3.    Prižiūrėti mokyklos šiluminį, elektros ir vandens ūkį, pastato ir mokyklos teritoriją, mokyklos sanitarinę,  higieninę būklę, priešgaisrinę būklę, avarijų prevenciją ir likvidavimą.

4.    Organizuoti viešuosius pirkimus, tinkamai parengti sutartis, ataskaitas, metinį viešųjų pirkimų planą, sudaryti mokyklos sąmatas ir jas vykdyti.

5.    Organizuoti mokyklos materialinį aprūpinimą, medžiagų ir daiktų įsigijimą, jų panaudojimą apskaitą ir nurašymą.

6.    Rengti ir pateikti laiku įvairioms tarnyboms ir institucijoms informaciją, ataskaitas ir pan.

7.    Instruktuoti darbuotojus darbų saugos, civilinės saugos, elektrosaugos ir priešgaisrinės saugos klausimais, periodiškai organizuoti darbuotojų mokymus ir pratybas.

8.    Savarankiškai vykdyti kitus mokyklos direktoriaus pavedimus.

 

Darbo užmokestis

                     

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į įstatyme nustatytą pareiginės algos koeficientų intervalą, profesinio darbo patirtį.

  Pretendentas privalo pateikti:

 1.      prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2.      asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3.      išsilavinimą ir kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas;

4.      gyvenimo aprašymą;

5.      užpildytą pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedas).

 Pretendento atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis)

 Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami per Valstybės tarnybos portalą, adresu http://portalas.vtd.lt/ iki 2020 m. sausio 21 d. įskaitytinai.

Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

 Informaciją apie skelbiamą konkursą teikiama:

tel. 8 (679) 15521,  el. p. jolita.petkeviciene@senamiestukas.lt

 


 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...