Visos veiklos sritys  >

 

Viešųjų pirkimų skyrius


El. paštas: viesieji_pirkimai@alytus.lt
Rasa Vitkauskienė, vedėja
Telefonas: (8 315) 55 151, mob. tel. 8 620 68 262
El. paštas: rasa.vitkauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 431
Filomena Violeta Vyšniauskienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 127, mob. tel. 8 620 24 735
El. paštas: filomena.vysniauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 403
Vida Šerkšnienė, vedėjo pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 55127, mob. tel. 8 620 24 733
El. paštas: vida.serksniene@alytus.lt
Kabinetas: 403
Justina Puleikytė, vyriausioji specialistė (vaiko auginimo atostogos)
Telefonas: (8 315) 55 143, mob. tel. 8 688 31 661
El. paštas: justina.puleikyte@alytus.lt
Kabinetas: 428
Sandra Dabkevičienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 143, mob. tel. 8 618 66 747
El. paštas: sandra.dabkeviciene@alytus.lt
Kabinetas: 428
Jurgita Kazilionienė, Pakaitinė vyriausioji specialistė
Telefonas: (315) 55 143
El. paštas: jurgita.kazilioniene@alytus.lt
Kabinetas: 428

Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

 1. užtikrinti administracijos vykdomų viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimą, atitinkantį teisės aktų reikalavimus;
 2. administruoti administracijos vykdomus viešuosius pirkimus;
 3. koordinuoti už viešuosius pirkimus atsakingų kitų administracijos struktūrinių padalinių ir/ar valstybės tarnautojų veiksmus;

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 1. rengia administracijos vidaus tvarkomųjų dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais, projektus, teikia juos tvirtinti administracijos direktoriui;
 2. pagal administracijos struktūrinių padalinių pateiktą informaciją dėl numatomo prekių, paslaugų ar darbų pirkimo nustato būsimų prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo vertes, rengia administracijos numatomų vykdyti viešųjų pirkimų planus, teikia juos tvirtinti administracijos direktoriui;
 3. priima ir registruoja administracijos struktūrinių padalinių parengtas bei administracijos direktoriaus bei asignavimų valdytojo patvirtintas paraiškas prekėms, paslaugoms ar darbams pirkti;
 4. pagal administracijos struktūrinių padalinių pateiktas paraiškas prekėms, paslaugoms ar darbams pirkti bei pagal patvirtintą viešųjų pirkimų planą parengia administracijos direktoriaus įsakymo dėl pirkimo vykdymo projektą, kuriame nurodomas pirkimo objektas, siūlomas viešojo pirkimo būdas, pirkimo sąlygos, konkretaus viešojo pirkimo vykdytojas (Viešojo pirkimo komisija ar pirkimų organizatorius), bei pateikia jį tvirtinti administracijos direktoriui;
 5. rengia ir teikia tvirtinti administracijos direktoriui įsakymų dėl Viešojo pirkimo komisijos sudarymo projektus;
 6. nustatyta tvarka pavirtintas pirkimo sąlygas, įsakymą dėl pirkimo vykdymo bei kitą konkrečiam pirkimui atlikti reikalingą informaciją ir dokumentus perduoda Viešojo pirkimo komisijai ar pirkimų organizatoriui;
 7. užtikrina, kad laiku ir tinkamai būtų paskelbta apie viešąjį pirkimą, kai skelbimas apie viešąjį pirkimą teisės aktų nustatyta tvarka yra privalomas;
 8. techniškai užtikrina, kad Viešojo pirkimo komisijos posėdžiai vyktų nustatytu laiku ir tinkamai;
 9. priima ir registruoja tiekėjų pasiūlymus bei gaunamus raštus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais;
 10. Viešojo pirkimo komisijos prašymu rengia ir administracijos direktoriui teikia tvirtinti įsakymo dėl ekspertų pasiūlymams nagrinėti paskyrimo projektą, parenka ekspertus;
 11. tiekėjams prašant ar savo iniciatyva teisės aktų nustatyta tvarka patikslina (paaiškina) pirkimo sąlygas, pirkimo sąlygų patikslinimus, paaiškinimus, išskyrus Viešojo pirkimo komisijos sprendimus, perduoda pirkimo vykdytojui (Viešojo pirkimo komisijai ar pirkimų organizatoriui);
 12. nagrinėja tiekėjų pateiktas pretenzijas dėl administracijos vykdomų viešųjų pirkimų, teikia išvadas dėl pateiktų pretenzijų administracijos direktoriui, išskyrus pretenzijas dėl Viešojo pirkimo komisijos sprendimų;
 13. konsultuoja procedūriniais viešųjų pirkimų vykdymo klausimais savivaldybės tarybos narius, administracijos valstybės tarnautojus (darbuotojus), savivaldybės reguliavimo sferos institucijas;
 14. rengia ir teikia pirkimo procedūrų, pirkimo ir kitas ataskaitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kitoms institucijoms;
 15. rengia ir savivaldybės bendruomenei bei visuomenės informavimo institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie administracijos vykdomus viešuosius pirkimus;
 16. analizuoja teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, pagal poreikį atitinkamai koreguoja administracijos vidaus tvarkomuosius dokumentus;
 17. rengia savivaldybės viešųjų pirkimų vidaus kontrolės taisykles;
 18. užtikrina savivaldybės visų viešųjų pirkimų vidaus kontrolę (nuo paskelbimo iki ataskaitų pateikimo);
 19. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal skyriaus kompetenciją.
 20. analizuoja savivaldybės strateginius tikslus, uždavinius ir funkcijas, atlieka Viešųjų pirkimų skyriaus poreikio analizę, teikia siūlymus dėl centralizuoto viešųjų pirkimų vykdymo.