Visos veiklos sritys  >

 

Vidaus ūkio skyrius


El. paštas: ukio@alytus.lt
Violeta Stanionienė, vedėja
Telefonas: (8 315) 55 159, mob. tel. 8 620 24 609
El. paštas: violeta.stanioniene@alytus.lt
Kabinetas: 308
Irena Vieraitienė, specialistė
Telefonas: (8 315) 55 255, mob. tel. 8 676 17 044
El. paštas: irena.vieraitiene@alytus.lt
Kabinetas: 325
Artūras Česynas, vairuotojas
Telefonas: (8 315) 55 156
Giedrius Gadliauskas, vairuotojas
Telefonas: (8 315) 55 156, mob. tel. 8 687 57563
Donatas Kasperiūnas, vairuotojas
Telefonas: (8 315) 55 156
Rimantas Kliučininkas, budėtojas
Telefonas: (8 315) 55 157
Petras Sviderskas, budėtojas
Telefonas: (8 315) 55 157
Giedrius Dusevičius, budėtojas
Telefonas: (8 315) 55 157
Virginijus Cibulskas, budėtojas
Telefonas: (8 315) 55 157
Vytautas Bražinskas, darbininkas
Giedrius Januškevičius, elektrikas
Anelė Zieniuvienė, valytoja
Audrutė Truncienė, valytoja
Birutė Karalienė, valytoja
Regina Veselgienė, valytoja

Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

 1. užtikrinti savivaldybės  administracinio pastato tinkamą priežiūrą;
 2. užtikrinti administracijos ir Kontrolės ir audito tarnybos aprūpinimą kanceliarinėmis, ūkinėmis ir kitomis prekėmis;
 3. organizuoti savivaldybės automobilių ūkio veiklą.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 1. prižiūri elektros įrenginius ir apšvietimo sistemas. Šalina gedimus, tvarko elektros energijos sunaudojimo apskaitą savivaldybės administracijai priklausančiose patalpose: Rotušės a. 4;
 2. kontroliuoja šiluminio mazgo ir šildymo sistemos aptarnavimą;
 3. kontroliuoja vėdinimo, nuotekų, vandentiekio ir kitų sistemų tvarkingumą, apie gedimus praneša avarinėms tarnyboms. Tvarko vandens sunaudojimo apskaitą;
 4. valo savivaldybės administracijos patalpas;
 5. dalyvauja sudarant savivaldybės administracijos biudžeto išlaidų sąmatas;
 6. kontroliuoja administracinių patalpų būklę, teikia siūlymus dėl jų remonto;
 7. aprūpina savivaldybės tarybą, Kontrolės ir audito tarnybą ir administraciją baldais, inventoriumi, kanceliarinėmis ir kitomis, darbui reikalingomis, priemonėmis;
 8. prižiūri savivaldybės baldus ir kitą inventorių;
 9. saugo miesto savivaldybės administracines patalpas ir jose esantį turtą;
 10.  nustatyta tvarka rengia įvairių ūkinių išlaidų ataskaitas;
 11.  rūpinasi savivaldybės transporto naudojimu ir transporto technine priežiūra;
 12.  pagal skyriaus kompetenciją rengia sutarčių projektus;
 13.  nustatyta tvarka inicijuoja, dalyvauja ir vykdo viešuosius pirkimus savivaldybės administracijoje;
 14.  nustatyta tvarka tvarko archyvines bylas ir perduoda jas į savivaldybės archyvą;
 15.  tvarko biudžeto lėšas skirtas reprezentacinėms išlaidoms, priimant svečius iš Lietuvos Respublikos;
 16.  atlieka kitas įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją.