Vytuolis Valūnas


Telefonas: (8 315) 55 177, mob. tel. 8 687 22177
El. paštas: vytuolis.valunas@alytus.lt
Kabinetas: 423

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

 administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 28 d.

įsakymu Nr. DV-1564

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Švietimo ir sporto skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą, kad būtų užtikrintas jo nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymas, siekiant efektyvios Alytaus miesto savivaldybės (toliau – savivaldybė) švietimo ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų veiklos.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – švietimo ir sporto vadybos – funkciją.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

4.1. Turėti:

4.1.1. aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.1.2. pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

4.1.3. ne mažesnę kaip 3 metų vadybinio darbo patirtį švietimo sistemoje (švietimo organizavimo ir (ar) švietimo priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba einant švietimo įstaigos vadovo, jo pavaduotojo ugdymui, ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo pareigas).

4.2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybės kompetenciją švietimo, kultūros ir sporto klausimais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas skyriaus vedėjo funkcijoms atlikti, ir sugebėti jais vadovautis.

4.3. Gebėti:

4.3.1. planuoti ir organizuoti Švietimo skyriaus darbą, vykdant jo nuostatuose nustatytas funkcijas;

4.3.2. priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;

4.3.3. sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.4. mokėti:

4.4.1. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, daryti išvadas ir rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro įsakymu;

4.4.2. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;

4.4.3. dirbti komandoje, teikti konsultacijas;

4.4.4. naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti kompiuterinėmis programomis.

 

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Siekdamas užtikrinti skyriaus uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą šias pareigas einantis valstybės tarnautojas: 

5.1. vadovauja skyriui, koordinuoja savivaldybės švietimo ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių vadybinę veiklą pagal savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus nustatytą kompetenciją, užtikrina demokratinį įstaigų valdymą;

5.2. dalyvauja įgyvendinant savivaldybės strateginį plėtros planą, formuojant ir įgyvendinant savivaldybės švietimo ir sporto politiką, viešąją komunikaciją;

5.3. organizuoja skyriaus darbą, deleguoja (paskirsto) funkcijas ir atsakomybę skyriaus valstybės tarnautojams ir / arba darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai);

5.4. organizuoja valstybinės ir savivaldybės švietimo ir sporto politikos įgyvendinimą savivaldybės švietimo ir sporto įstaigose, užtikrina jų priežiūrą bei stebėseną pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintus mokyklos veiklos priežiūrą ir stebėseną reglamentuojančius teisės aktus bei nustatytą mokyklų vadybinės ir pedagoginės veiklos išorinio vertinimo metodiką;

5.5. įgyvendina Lietuvos Respublikos teisės aktus ir valstybės bei savivaldybės institucijų sprendimus viešojo administravimo klausimais;

5.6. skyriaus veikloje taiko strateginio planavimo principus ir metodus;

5.7. vykdo savivaldybės tarybos veiklos reglamento, savivaldybės administracijos nuostatų, savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių ir skyriaus nuostatų reikalavimus;

5.8. rengia skyriaus nuostatus ir pagal skyriaus veiklos sritis tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų projektus ir teikia juos tvirtinti administracijos direktoriui, užtikrina, kad jie atitiktų teisės aktų reikalavimus;

5.9. kontroliuoja, kaip skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai vykdo skyriaus nuostatuose ir pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas, atlieka užduotis ir pavedimus;

5.10. rengia savivaldybės švietimo ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių vienintelė steigėja ir savininkė yra savivaldybės taryba, direktorių pareigybių aprašymų projektus ir teikia juos tvirtinti savivaldybės merui, užtikrina, kad jie atitiktų teisės aktų reikalavimus;

5.11. rengia savivaldybės švietimo ir sporto viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybės taryba, direktorių pareigybių aprašymų projektus ir teikia juos tvirtinti visuotiniams dalininkų susirinkimams, užtikrina, kad jie atitiktų teisės aktų reikalavimus;

5.12. tiria ir vertina švietimo būklę, analizuoja, kaip savivaldybėje tenkinami vaikų ir suaugusių asmenų švietimo poreikiai pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją;

5.13. konsultuoja mokyklų vadovus ir mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais;

5.14. paskiria atsakingus asmenis lydėti mokinius, vykstančius į dalykinių olimpiadų, kitų renginių šalies etapą, kai mokiniai vyksta iš kelių mokyklų, o kai mokiniai vyksta iš vienos mokyklos, atsakingą asmenį juos lydėti skiria tos mokyklos direktorius;

5.15. deleguoja atstovus įvertinti mokytojo, pretenduojančio įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją, praktinę veiklą;

5.16. apdovanoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus padėkos raštais švietimo įstaigų vadovus už sėkmingą švietimo vadybinį darbą, mokytojus už kūrybišką pedagoginį darbą ir gerus darbo rezultatus, kitus darbuotojus už gerai atliekamas pareigas ir mokinių tėvus už tinkamą vaikų auklėjimą;

5.17. apdovanoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus padėkos raštais mokinių olimpiadų, konkursų, sportinių varžybų ir kitų renginių miesto etapo 1–3 vietų laimėtojus;

5.18. skatina pasižymėjusius sportininkus, sportą bei sveiką gyvenseną propaguojančius žmones;

5.19. koordinuoja skyriaus ir savivaldybės švietimo ir sporto biudžetinių ir viešųjų įstaigų bendradarbiavimą su savivaldybės administracijos kitais padaliniais, savivaldybės institucijomis ir įstaigomis bei kitomis institucijomis ir įstaigomis, siekia, kad keliami klausimai būtų išspręsti efektyviai ir laiku;

5.20. vadovaujasi švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais Valstybinės švietimo stebėsenos rodikliais ir nustatyta tvarka vykdo savivaldybės švietimo stebėseną, analizuoja ir teikia pasiūlymus;

5.21. organizuoja tikslinių švietimo, kūno kultūros ir sporto programų projektų rengimą, teikia juos savivaldybės tarybai tvirtinti ir prižiūri patvirtintų programų įgyvendinimą;

5.22. dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projektą švietimo, kūno kultūros ir sporto programoms įgyvendinti;

5.23. teikia savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl sąlygų sudarymo vaikų privalomajam švietimui vykdyti, prieinamo visuotinio švietimo, mokyklų tinklo pertvarkos pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybės institucijoms nustatytą kompetenciją;

 5.24. teikia savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl kūno kultūros ir sporto plėtros projektų; sporto įstaigų steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo ar jų veiklos tobulinimo;

5.25. nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą: nustato mokyklų nelankančių vaikų skaičių ir jų ugdymo (-si) poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikų įtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrina savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų ugdymą pagal privalomojo švietimo programas, renka duomenis apie mokinių migraciją;

5.26. organizuoja švietimo įstaigų vadovų ir pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą, dalijimąsi gerąja patirtimi;

5.27. teikia Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir visuomenei savivaldybės administracijos informaciją apie švietimo, kūno kultūros ir sporto būklę savivaldybėje;

5.28. teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir visuomenei informaciją apie savivaldybėje veikiančias ugdymo įstaigas, jose vykdomas programas, mokymosi formas;

5.29. analizuoja užsienio valstybių ir kitų Lietuvos savivaldybių patirtį, sprendžiant švietimo ir sporto problemas;

5.30. organizuoja gyventojų pasiūlymų, prašymų, pareiškimų bei skundų švietimo ir sporto organizavimo klausimais nagrinėjimą;

5.31. organizuoja pagal kompetenciją savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektų rengimą, teikia ataskaitas apie jų vykdymą;

5.32. leidžia įsakymus švietimo ir sportinės veiklos organizavimo ir priežiūros klausimais;

5.33. dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje, sudaro darbo grupes skyriui priskirtoms funkcijoms vykdyti ir iškilusioms problemoms spręsti;

5.34. teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus bendrais savivaldybės administracijos veiklos ir skyriaus veiklos klausimais;

5.35. teisės aktų nustatyta tvarka teikia pasiūlymus savivaldybės tarybai dėl sąlygų vykdyti vaikų privalomąjį švietimą sudarymo, prieinamo visuotinio švietimo, mokyklų tinklo formavimo pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją;

5.36. dalyvauja savivaldybės tarybos posėdžiuose, komitetų posėdžiuose, kuriuose svarstomi skyriaus veiklos klausimai;

5.37. pagal kompetenciją organizuoja ir rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus bei raštus;

5.38. Teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja skyriaus darbuotojų, savivaldybės tarybai pavaldžių švietimo, kultūros ir sporto įstaigų vadovų atrankos konkursuose;

5.39. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

5.40. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja informacijos teikimą savivaldybės interneto svetainei skyriaus kompetencijos klausimais;

5.41. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus su skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

 

VI ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Skyriaus vedėjas pavaldus administracijos direktoriaus pavaduotojui, tiesiogiai koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus darbą.