Violeta Stanionienė

vedėja
Telefonas: (8 315) 55 159, mob. tel. 8 620 24 609
El. paštas: violeta.stanioniene@alytus.lt
Kabinetas: 308
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 18 d.

įsakymu Nr. DV-1517

 

VIDAUS ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO  PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

                     

1. Vidaus ūkio skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

                     

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

 

2. Vidaus ūkio skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą, kad būtų užtikrintas jo nuostatuose numatytų uždavinių ir funkcijų vykdymas.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo skyriaus darbuotojų darbo organizavimą ir koordinavimą, viešųjų pirkimų organizavimą, savivaldybės administracijos ir Tarybos sekretoriato darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis ir inventoriumi, Lietuvos svečių ir darbo pasitarimų reprezentacijos organizavimą.

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

 4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius atliekamas funkcijas, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.4.gebėti planuoti skyriaus veiklą, valdyti su skyriaus veikla susijusią informaciją, parinkti problemų sprendimo būdus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu;

                            

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Vidaus ūkio skyriaus vedėjas:

5.1. rengia tarybos sprendimų, mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

5.2. teikia savivaldybės tarybai, merui, administracijos direktoriui reikalingą informaciją;

5.3. planuoja, organizuoja, kontroliuoja skyriaus veiklą;

5.4. teikia siūlymus dėl  savivaldybės pastato patalpų remonto;

5.5. aprūpina savivaldybės administraciją baldais, inventoriumi, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis;

5.6. aprūpina savivaldybės Tarybos sekretoriatą inventoriumi, kanceliarinėmis, reprezentacinėmis ir kitomis priemonėmis;

5.7. teikia savivaldybės administracijos biudžeto priemonių, už kurias yra atsakingas,   sąmatų projektus;

5.8. kontroliuoja tarnybinio transporto administravimą;

5.9. pagal veiklos sritis vykdo viešuosius pirkimus;

5.10. rengia sutarčių projektus su įstaigomis ir organizacijomis, derina jas nustatyta tvarka;

5.11.tikslingai naudoja biudžeto lėšas skirtas reprezentacinėms išlaidoms, priimant svečius iš Lietuvos Respublikos;

5.12. organizuoja reprezentacinių priemonių pirkimą;

5.13. organizuoja savivaldybės reprezentacinius renginius;

5.14. teikia pasiūlymus dėl veikos tobulinimo;

5.15. atlieka kitas vadovų užduotis ir pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, siekdamas, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Vidaus ūkio skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.