Viktorija Ryliškienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 119, mob. tel. 8 620 24 281
El. paštas: viktorija.ryliskiene@alytus.lt
Kabinetas: 114
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 18 d.

įsakymu Nr. DV-1516

 

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Civilinės metrikacijos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

 

2. Vykdyti valstybines (perduotas savivaldybei) civilinės būklės aktų registravimo, Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams funkcijas ir teikti asmenims atitinkamas administracines paslaugas.

 

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos sričių – civilinės būklės aktų registravimo ir duomenų teikimo valstybės registrams – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir vietos savivaldą;

4.4. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius  pilietybę, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, valstybės rinkliavų už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas mokėjimą, gyvenamosios vietos deklaravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą ir gyventojų registrą;

4.5. išmanyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeimos teisę, Civilinės būklės aktų registravimo įstatymą, Civilinės būklės aktų registravimo, Asmens vardo ir pavardės keitimo, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

4.7. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir mokėti dirbti su „Microsoft Office" programiniu paketu.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, užtikrindamas skyriui iškeltų uždavinių įgyvendinimą, vykdo šias funkcijas:

5.1. nagrinėja asmenų prašymus civilinės būklės aktų registravimo klausimais;

5.2. tikrina ir vertina asmenų prašymuose pateiktą informaciją ir dokumentus, patvirtinančius tam tikrą veiksmą ar įvykį, pagal kuriuos registruojamas ar įtraukiamas į apskaitą civilinės būklės aktas;

5.3. priima sprendimus registruoti arba atsisakyti registruoti civilinės būklės aktą ar įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą ar patvirtintą civilinės būklės aktą;

5.4. kontroliuoja pateiktų dokumentų nuorašų atitikimą originalams ir tvirtina juos;

5.5. teikia civilinės metrikacijos elektronines paslaugas pagal pareigybės funkcijas;

5.6. registruoja asmens gimimą ir išduoda gimimo įrašą liudijančius išrašus;

5.7. deklaruoja naujagimio gyvenamąją vietą registruojant gimimą, kai deklaraciją nepilnamečio vardu pildo vienas iš tėvų savo adresu Alytaus miesto savivaldybėje;

5.8. registruoja asmens mirtį;

5.9. apskaito medicininius mirties liudijimus ir užsienio valstybėse išduotus asmens mirtį patvirtinančius dokumentus, rengia ir teikia informaciją Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registrui;

5.10. įtraukia į apskaitą užsienyje gimusių Lietuvos Respublikos piliečių vaikų gimimus ir išduoda gimimo įrašą liudijančius išrašus;

5.11. įtraukia į apskaitą užsienyje mirusių Lietuvos Respublikos piliečių mirtis ir išduoda mirties įrašą liudijančius išrašus;

5.12. registruoja santuoką;

5.13. registruoja tėvystės pripažinimą;

5.14. vykdo teismų sprendimus dėl tėvystės (motinystės) nustatymo ir nuginčijimo, registruoja tėvystės (motinystės) nustatymą ir tėvystės (motinystės) nuginčijimą;

5.15.  teikia Gyventojų registrui duomenis apie įregistruotus civilinės būklės aktus;

5.16. konsultuoja asmenis pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų klausimais;

5.17. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „Avilys";

5.18. sudaro ir apskaito nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal pareigybės funkcijas, kontroliuoja jų saugojimo laiką ir nurašymą;

5.19. kontroliuoja  valstybės rinkliavos mokėjimą ir atsako už teisingą valstybės rinkliavos surinkimą pagal jam priskirtas funkcijas;

5.20. pagal kompetenciją rengia ir registruoja raštus informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „Avilys";

5.21. teikia vedėjui pasiūlymus rengiant teisės aktų pakeitimo projektus, rengia ir teikia informaciją savo kompetencijos klausimais;

5.22. asmeniškai atsako už savo priimtų sprendimų, atliktų veiksmų, parengtų ir pasirašytų dokumentų teisingumą ir teisėtumą bei jam priskirtų dokumentų parengimą laiku;

5.23. vykdo kitas įstatymais ir teisės aktais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir rezoliucijomis nustatytas funkcijas ir skyriaus vedėjo pavestas užduotis pagal šių pareigų kompetenciją. 

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.