Vida Piščikienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 56 669, mob. tel. 8 618 13 723
El. paštas: vida.piscikiene@alytus.lt
Kabinetas: 9
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 20 d.

įsakymu Nr. DV-1534

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

l. Socialinės paramos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausias specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti ir užtikrinti socialinių išmokų skyrimą ir mokėjimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei poįstatyminiais aktais.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Vyriausiojo specialisto veiklos sritis – socialinės išmokos, kompensacijos, kita piniginė socialinė parama.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

                     

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų socialinio darbo patirtį;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą,  valstybės tarnybą. Išmanyti Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems  gyventojams, Išmokų vaikams, Socialinės paramos mokiniams, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymus, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius piniginę socialinę paramą;

4.4. gebėti:

4.4.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.4.2. analitiškai įvertinti ir apibendrinti socialines problemas, savarankiškai  priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

4.4.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. mokėti:

4.5.1. valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas ir vidaus teisės aktus bei išvadas;

4.5.2. dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu, socialinės paramos apskaitos sistemos „Parama" bei SPIS programomis;

4.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

                     

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

                     

5. Siekdamas užtikrinti skyriaus uždavinių įgyvendinimą vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

5.1. vykdo piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, socialinės paramos mokiniams išmokų skyrimo teisėtumo kontrolę, pasirašo sprendimus gavėjų bylose;

5.2. formuoja sprendimus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo bei vykdo suteiktos socialinės paramos mokiniams apskaitą;  

5.3. registruoja asmenų prašymus automatizuotos pašalpų išmokėjimo ir apskaitos sistemos „Parama" programos priėmimo tarnybos modulyje;

5.4. registruoja asmenis SPIS sistemoje ir siunčia patikrinti į centrinę duomenų bazę, patikrintus duomenis tvirtina;

5.5. teikia informaciją asmenims (pareiškėjams), įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovams socialinių išmokų ir kompensacijų gavimo klausimais;

5.6. tikrina reikalingų dokumentų nuorašų tikrumą su originalais ir tvirtina juos;

5.7. tikrina informaciją VĮ Registrų centro ir SPIS sistemoje esančių registrų duomenis;

5.8. rengia paklausimus ir atsakymus įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms socialinių išmokų ir kompensacijų  klausimais;

5.9. renka ir analizuoja duomenis apie socialinių išmokų, kompensacijų  gavėjus, sistemina juos, rengia ataskaitas apie socialines išmokas ir kompensacijas;

5.10. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų (pareiškėjų) prašymus, bei skundus socialinių išmokų ir kompensacijų klausimais, rengia atsakymus į juos;

5.11. analizuoja ir prognozuoja socialinių išmokų poreikį;

5.12. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus socialinės paramos klausimais, užtikrinant, kad jie atitiktų teisės aktus;

5.13. koordinuoja specialistų, skiriančių socialines išmokas, darbą bei teikia jiems konsultacijas socialinių išmokų skyrimo klausimais;

5.14. dalyvauja rengiant skyriaus socialinę programą;

5.15. atrankos būdu kontroliuoja gyvenamųjų namų savininkų bendrijų pateiktų UAB „Litesko" duomenų kompensacijoms už būsto šildymo ir karšto vandens išlaidoms skaičiuoti teisingumą;

5.16. organizuoja darbingo amžiaus, nedirbančių ir nedalyvaujančių aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, piniginės socialinės paramos gavėjų telkimą visuomenei naudingos veiklos atlikimui atlieka jų veiklos atlikimo priežiūrą;

5.17. kiekvieną mėnesį perduoda buhalterinės apskaitos skyriui socialinių išmokų mokėjimo žiniaraščius ir suvestines;

5.18. pavaduoja kitą valstybės tarnautoją tarnybinių komandiruočių, ligos, atostogų laikotarpiu ir vykdo jo funkcijas;

5.19. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias paskirtas, veikloje;

5.20. teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl skyriaus veiklos optimizavimo ir inovacijų diegimo;

5.21. vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

5.22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetencija tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

 

6. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.