Vilmantas Pajada

vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 193, mob. tel. 8 698 71 794
El. paštas: vilmantas.pajada@alytus.lt
Kabinetas: 104
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 21 d.
įsakymu Nr. DV-1550
            
FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau valstybės tarnautojas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS


2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Europos Sąjungos programų ir fondų investicinių projektų rengimą, įgyvendinimą ir stebėseną.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. Vyriausiojo specialisto veiklos sritis – inicijuoti, organizuoti ir rengti Europos Sąjungos programų ir fondų finansuojamus projektus ir programas, konsultuoti administracijos ir savivaldybės įstaigų darbuotojus paraiškų ES finansavimui gauti rengimo ir ES finansuojamų projektų įgyvendinimo klausimais.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties išsilavinimą, ne mažesnę kaip 1 metų patirtį ES lėšomis finasuojamų projektų įgyvendinimo srityje.
4.2. Būti susipažinęs su LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, sugebėti jais vadovautis, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.
4.3. Išmanyti Europos Sąjungos struktūrinius fondus bei programas, jų teikiamas galimybes bei finansavimo sąlygas.
4.4. Mokėti dirbti „MS Office" programiniu paketu.
4.5. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
4.6. Mokėti užsienio kalbas: anglų, vokiečių, rusų B2 lygiu (žodžiu ir raštu).

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. Analizuoja finansavimo galimybes kultūros ir švietimo sričių projektams, patvirtintiems savivaldybės strateginiuose dokumentuose, pagal iš kitų skyrių gautą informaciją vertina pasirengimą teikti paraiškas.
5.2. Organizuoja ir kontroliuoja dokumentų (galimybių studijų,  investicinių projektų), reikalingų finansinei paramai energetikos ir sporto srityse gauti, rengimą, analizuoja ir vertina parengtus dokumentus, teikia išvadas skyriaus vedėjui.
5.3. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant savivaldybės ir regionines programas ir projektus, finansuojamus Europos Sąjungos fondų lėšomis kultūros ir švietimo srityse: analizuoja ir vertina finansavimo poreikį ir galimybes, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui, koordinuoja jų vykdymą.
5.4. Vertina ir analizuoja kitų skyrių pateiktą informaciją, reikalingą kultūros ir švietimo sričių projektiniams pasiūlymams parengti, ją apibendrina, parengia ir pateikia Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyriui projektinius pasiūlymus.
5.5. Vykdo kultūros ir švietimo sričių projektų įgyvendinimo stebėseną ir esant poreikiui teikia prašymą Alytaus regiono plėtros tarybai atlikti pakeitimus regiono projektų sąrašuose.
5.6. Vertina ir analizuoja kitų skyrių pateiktą informaciją, ją apibendrina ir rengia kultūros ir švietimo sričių projektų paraiškas Europos Sąjungos fondų finansavimui gauti.
5.7. Suplanuoja žmogiškųjų ir materialinių išteklių poreikius ir išlaidas, reikalingas kultūros ir švietimo sričių projektiniams pasiūlymams ir paraiškoms parengti.
5.8. Vertina ir analizuoja kultūros ir švietimo sričių finansavimo ir administravimo sutarčių projektus, teikia išvadas vedėjui, organizuoja jų pasirašymą ir pateikimą įgyvendinančiosioms institucijoms.
5.9. Vertina ir analizuoja arba rengia partnerystės sutarčių projektus, teikia išvadas vedėjui ir organizuoja sutarčių pasirašymą. Vykdo minėtų sutarčių administravimą, esant poreikiui inicijuoja jų keitimus.
5.10. Bendradarbiauja su nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis, atsakingomis už Europos Sąjungos paramos įgyvendinimą: vertina, analizuoja projektų finansavimo sąlygų aprašų ir jų keitimų projektus ir kitus su jais susijusius teisės aktus, teikia išvadas ir siūlymus, kaip juos tobulinti.
5.11. Rengia dokumentų projektus savivaldybės tarybai, kolegijai, merui, administracijos direktoriui Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų kultūros ir švietimo sričių projektų rengimo klausimais.
5.12. Paskyrus dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje.
5.13. Surenka, įvertina, išanalizuoja ir apibendrina informaciją apie projektus skyriaus rengiamoms ataskaitoms.
5.14. 5 metus po projektų įgyvendinimo vykdo projektų stebėseną, surenka, įvertina ir išanalizuoja reikalingą kitų skyrių informaciją, ją apibendrinęs parengia ir pateikia metinę projekto ataskaitą.
5.15. Nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais.
5.16. Surenka, vertina ir analizuoja kitų skyrių informaciją, planuoja lėšų poreikį projektams įgyvendinti ir teikia jį skyriaus vedėjui.
5.17. Surenka, įvertina ir apibendrina kitų skyrių informaciją ir parengia projektų pirkimų planus. Vykdo projektų sutarčių įgyvendinimo kontrolę.
5.18. Atlieka pirkimo organizatoriaus funkcijas, vykdydamas mažos vertės viešuosius pirkimus, kontroliuoja pasirašytų sutarčių vykdymą.
5.19. Konsultuoja administracijos ir savivaldybės įstaigų darbuotojus paraiškų ES finansavimui gauti rengimo ir ES finansuojamų projektų įgyvendinimo klausimais.
5.20. Asmeniškai atsako už parengtų ir pasirašytų dokumentų tikrumą ir teisingumą.
5.21. Administracijos direktoriaus, tiesioginio vadovo raštiškais pavedimais vykdo  kitas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, susijusias su skyriaus veikla, siekiant įstaigos strateginių tikslų.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.