Vida Mačernienė

vedėja
Telefonas: (8 315) 55 116, mob. tel. 8 620 24 026
El. paštas: vida.macerniene@alytus.lt
Kabinetas: 329
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 19  d.

įsakymu Nr. DV-1521

 

APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas (toliau – skyriaus vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

                     

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus darbą ir užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – aplinkos apsaugos užtikrinimo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties, biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, ekologijos ir aplinkotyros krypčių išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

4.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų aplinkos apsaugos darbo patirtį;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

4.4. gerai išmanyti Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, Aplinkos apsaugos, Atliekų tvarkymo, Aplinkos monitoringo, Želdynų, Saugomų teritorijų įstatymus, Dokumentų rengimo taisykles;

4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje;

4.6. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti dokumentus, planuoti ir organizuoti skyriaus darbą,  dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Užtikrindamas tinkamą skyriaus darbo organizavimą ir tinkamą teisės aktuose savivaldybei nustatytų aplinkos apsaugos uždavinių įgyvendinimą, skyriaus vedėjas jo kompetencijai priskirtais klausimais vykdo šias funkcijas:

5.1. paskirsto pareigas pavaldiems tarnautojams, užtikrina reikiamą darbo drausmę;

5.2. rengia ir tikslina skyriaus nuostatus, pavaldžių skyriaus tarnautojų pareigybių aprašymus, dokumentus dėl tarnybinės veiklos vertinimo, nuobaudų, paskatinimų skyrimo;

5.3. nustatyta tvarka rengia mero, administracijos direktoriaus pavedimu ar savo iniciatyva tarybos, kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus arba organizuoja jų rengimą, vykdymą ir kontrolę;

5.4. nustatyta tvarka rengia tarybai, merui, administracijos direktoriui reikalingą informaciją;

5.5. pasirašytinai supažindina skyriaus tarnautojus su skyriaus veiklos nuostatais;

5.6. organizuoja Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios (toliau – SAARS) programos lėšų panaudojimo sąmatų projektų, metinių SAARS programos panaudojimo ataskaitų rengimą ir teikia tvirtinti miesto savivaldybės tarybai;

5.7. organizuoja darbų, vykdomų pagal miesto savivaldybės tarybos patvirtintą SAARS programos sąmatą, sutarčių rengimą bei pagal savo kompetenciją vykdo sutarčių kontrolę;

5.8. inicijuoja viešuosius pirkimus savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka;

5.9. organizuoja sutarčių ir bendradarbiavimo susitarimų projektų su fiziniais ir juridiniais asmenimis, kitų savivaldybių analogiškais padaliniais, užsienio firmomis bei užsienio valdžios ir valdymo institucijomis rengimą;

5.10. inicijuoja aplinkosaugos projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų, Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos, Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšomis, rengimą ir dalyvauja juos įgyvendinant;

5.11. kuriant komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, organizuoja atliekų tvarkymo planų, taisyklių, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, lengvatų komunalinių atliekų turėtojams taikymo ir kontrolės tvarkų, sutarčių su atliekų tvarkytojais projektų rengimą;

5.12. organizuoja aplinkosaugos programų, planų, strategijų rengimą ir jų įgyvendinimą;

5.13. dalyvauja ekstremalių situacijų valdymo centro darbe;

5.14. koordinuoja savivaldybės aplinkos būklės stebėsenos (monitoringo) vykdymą miesto teritorijoje;

5.15. organizuoja užterštų dirvožemių tyrimus, apsaugos ir valymo priemones;

5.16. organizuoja gamtos išteklių apsaugos ir racionalaus naudojimo programų rengimą;

5.17. koordinuoja želdynų priežiūrą bei kraštovaizdžio formavimo, miesto apželdinimo darbų eigą;

5.18. dalyvauja įgyvendinant darnaus miesto vystymosi principus;

5.19. dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse aplinkos apsaugos programose, konferencijose ir seminaruose;

5.20. organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas;

5.21. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus asmenų pareiškimus, pasiūlymus ir skundus;

5.22. dalyvauja komiteto, tarybos, posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas yra;

5.23. atlieka kitas įstatymais, kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, administracijos direktoriaus pavaduotojo, kontroliuojančio ir koordinuojančio skyriaus veiklą, nurodymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją, kad būtų įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės strateginiai tikslai.

                                                                

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Skyriaus vedėjas pavaldus administracijos direktoriaus pavaduotojui, tiesiogiai koordinuojančiam ir kontroliuojančiam skyriaus darbą.