Vida Lisauskienė

vyresnioji specialistė
Telefonas: (8 315) 56 668, mob. tel. 8 682 59 005
El. paštas: vida.lisauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 6
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. lapkričio 7 d.

įsakymu Nr. DV-1353

 

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

 

1. Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistas yra darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį ir priskiriamas trečiai pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – B.

 

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

3.2. būti gerai susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius  viešąjį administravimą, vietos savivaldą, darbo santykius, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, išmokų vaikams, Socialinės paramos mokiniams įstatymus ir kitus teisės aktus reglamentuojančius socialinę paramą;

3.3. gebėti analitiškai įvertinti ir apibendrinti socialines problemas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.4. gebėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu, automatizuota pašalpų išmokėjimo ir apskaitos sistemos „Parama" bei SPIS programomis. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti įvairialypę informaciją, rengti ataskaitas ir rengti vidaus teisės aktus bei išvadas.

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 4. Siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, Išmokų vaikams, Socialinės paramos mokiniams įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių socialinių išmokų ir kompensacijų skyrimą bei mokėjimo įgyvendinimą Alytaus miesto savivaldybėje, specialistas vykdo šias funkcijas:

4.l. priima asmenų prašymus skirti pašalpas, kompensacijas, išmokas vaikams, parengia mokėjimo bylas, priima sprendimus dėl socialinių pašalpų ir išmokų vaikams skyrimo;

4.2. priima asmenų prašymus skirti vienkartines kompensacijas asmenims,  sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą Sovietinėje armijoje ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, rengia administracijos direktoriaus įsakymą dėl šių kompensacijų skyrimo projektus;

4.3. priima asmenų prašymus skirti Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme numatytas vienkartines išmokas įsikurti, rengia administracijos direktoriaus įsakymų skirti šias išmokas projektus;  

4.4. priima sprendimus dėl teisės į būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijas nustatymo;

4.5. priima asmenų prašymus ir rengia pažymas dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą nustatymo, kontroliuoja atnaujinamų (modernizuojamų) namų administratorių pateikiamų paraiškų kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėti teisingumą ir kredito bei palūkanų sumas įveda į automatizuota pašalpų mokėjimo ir apskaitos sistemą „Parama";

4.6. rengia pažymas apie šeimos pajamas kompensacijoms gauti už būsto šildymo, karšto ir geriamo vandens išlaidas;

4.7. tikrina reikalingų dokumentų originalų ir nuorašų tikrumą ir tvirtina juos;

4.8. registruoja asmenų prašymus skirti socialines išmokas automatizuotos pašalpų išmokėjimo ir apskaitos sistemos „Parama" programos priėmimo tarnybos modulyje;

4.9. registruoja asmenis SPIS sistemoje ir siunčia patikrinti į centrinę duomenų bazę, patikrintus duomenis tvirtina;

4.10. renka informaciją VĮ Registrų centro ir Valstybinio socialinio draudimo duomenų bazėse, siekdamas nustatyti turimą asmenų turtą, jų užimtumą ir gaunamas pajamas;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4.11. apskaičiuoja ir skiria socialines išmokas;

4.12. telkia darbingo amžiaus nedirbančius ir nedalyvaujančius aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse socialinės paramos gavėjus visuomenei naudingai veiklai atlikti;

4.13. išduoda gyventojams, įstaigoms, įmonėms ar organizacijoms prašant pažymas apie asmens gaunamas socialines išmokas, suteiktą kitą socialinę paramą;

4.14. priima asmenų prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo  ir rengia išvadas dėl mokinių nemokamo maitinimo skyrimo ir mokinio rinkinio reikmenų įsigijimo;

4.15. priima asmenų prašymus skirti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų  ir atliekų tvarkymą  lengvatas  r pateikia išvadas dėl lengvatų skyrimo;

4.16. konsultuoja asmenis, įmones, įstaigas ir organizacijas socialinių išmokų ir kompensacijų gavimo klausimais;

4.17. renka ir analizuoja duomenis apie socialinių išmokų, kompensacijų gavėjus, sistemina juos, rengia ataskaitas;

4.18. skaičiuoja kompensacijas, kai būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudojamas kietasis ar kitoks kuras bei gamtinės dujos;

4.19.  pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus ir skundus socialinių išmokų ir kompensacijų klausimais, rengia atsakymus į juos;

4.20. tikrina socialinės paramos gavėjų gyvenimo sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus, analizuoja įvykių aplinkybes bei priežastis;

4.21. suveda informaciją SPIS sistemoje iš kredito ir palūkanų apmokėjimo paraiškų;

4.22. atlieka socialinių išmokų permokų kontrolę.

5. Pavaduoja kitą specialistą tarnybinių komandiruočių, ligos, atostogų laikotarpiu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, ir vykdo jo funkcijas.

6. Sudaro bylas ir pateikia jas tarnautojui, atsakingam  už archyvinių bylų perdavimą į savivaldybės archyvą.

7. Dalyvauja komisijų, sprendžiančių socialinių išmokų skyrimą, darbe.

8. Skyriaus vedėjui  teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos optimizavimo ir inovacijų diegimo.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.