Vilma Liaukuvienė

vedėja
Telefonas: (8 315) 55 185, mob. tel. 8 614 06 687
El. paštas: vilma.liaukuviene@alytus.lt
Kabinetas: 414
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 20 d.

įsakymu Nr. DV-1537

 

KULTŪROS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kultūros skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

                     

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti skyriui, planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą ir atsakyti už skyriui priskirtų funkcijų ir užduočių įgyvendinimą.

 

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – kultūros administravimo (bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo, kultūros paveldo priežiūros ir stebėsenos)– funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas:

4.1. turi turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities muzikos, dailės, teatro, audiovizualinio meno krypčių,  humanitarinių mokslų studijų srities etnologijos, filologijos, istorijos, menotyros krypčių, socialinių mokslų studijų srities edukologijos, komunikacijos ir informacijos,  sociologijos, vadybos ir verslo administravimo krypčių išsilavinimą;

4.2. turėti 3 metų darbo patirtį viešojo administravimo ir 1 metų darbo patirtį kultūros srityse;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą;

4.4. išmanyti Lietuvos kultūros politikos nuostatas, kitus kultūros politiką reglamentuojančius teisės aktus, Dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūros normas;

4.5. gebėti savarankiškai planuoti kultūros strategijas, organizuoti skyriaus veiklą, priimti sprendimus;

4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, ataskaitas, rengti vidaus teisės aktus;

4.7. vertinti esamą kultūros politikos, kultūros paveldo apsaugos, etninės kultūros plėtros ir globos aplinką;

4.8. dirbti kompiuteriu ,,Microsoft Office" programų paketu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias  funkcijas:

5.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų veiklą, kad skyriui priskirti uždaviniai ir funkcijos būtų įgyvendinamos  laiku ir kokybiškai;

5.2. teisės aktų nustatyta  tvarka rengia savivaldybės kultūros įstaigų, kurių vienintelė steigėja ir savininkė yra savivaldybės taryba, direktorių pareigybių aprašymus ir teikia juos tvirtinti;

5.3 teikia siūlymus dėl kultūros įstaigų vadovų viešųjų konkursų organizavimo, dėl kultūros įstaigų direktorių atleidimo iš darbo, tarnybinių atlyginimų, priedų bei priemokų nustatymo, skatinimo ir drausminių nuobaudų skyrimo;

5.4. vykdo pavaldžių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių steigėja arba dalininkė yra savivaldybės taryba, priežiūrą:

5.5. analizuoja įstaigų veiklą, kokybišką kultūrinių paslaugų teikimą, savivaldybės tarybos sprendimų ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų įgyvendinimą, patikėjimo teise valdomo turto efektyvų naudojimą ir kt.;

5.6. teikia siūlymus teisės aktų nustatyta tvarka dėl savivaldybės kultūros įstaigų veiklos efektyvinimo, finansavimo, materialinės bazės gerinimo, infrastruktūros formavimo ir plėtotės;

5.7. rengia skyriaus strateginius veiklos planus, kultūros veiklos programos ir /ar priemonių ilgalaikius projektus, planuoja lėšų poreikį, organizuoja ir prižiūri patvirtintų programų ir su jomis susijusių sutarčių vykdymą;

5.8. inicijuoja ir derina kultūros ir etnokultūros veiklai, kultūros paveldo priežiūrai įgyvendinti reikiamus viešuosius pirkimus, prižiūri sutarčių vykdymą;

5.9. organizuoja savivaldybės biudžeto kultūros dalies projekto rengimą, konsultuoja savivaldybės kultūros įstaigų vadovus metų veiklos bei tikslinių programų ir/ar kitų veiklos planavimo dokumentų rengimo klausimais;

5.10. inicijuoja ir teikia savivaldybės tarybai pasiūlymus dėl kultūros plėtros programų, kultūros įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, organizuoja sprendimų projektų parengimą;

5.11. analizuoja ir prognozuoja kultūros situaciją mieste, gyventojų kultūrinius poreikius ir kultūros teikiamų paslaugų įvairovę ir kokybę, dalyvauja formuojant kultūros politiką;

5.12.  bendradarbiauja su valstybinėmis  kultūros institucijomis ir nevyriausybinėmis kultūros organizacijomis, siekdamas įgyvendinti savivaldybės kultūros politikos tikslus;

5.13. derina informacijos, susijusios su bendrąja ir etnokultūra, kultūros paveldo priežiūra ir kultūros vertybių saugojimu,  pateikimą Lietuvos Respublikos kultūros politikos įgyvendinimą koordinuojančioms institucijoms, kitoms institucijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;  

5.14. rūpinasi kultūros paveldo objektų būklės priežiūra Alytaus miesto savivaldybės  teritorijoje ir  kultūros vertybių registro kaupimu bei sisteminimu;

5.15. prižiūri organizuojamus kultūros, etnokultūros ir  kultūros paveldo renginius, kuriuos koordinuoja ir jų įgyvendinimą užtikrina skyriaus specialistai;

5.16. prižiūri ir stebi  savivaldybės teritorijoje vykstančius kultūros renginius, užtikrinančius Lietuvos dainų švenčių tradicijos tęstinumą, kitus renginius, kurių organizavimui ir vykdymui skirtos savivaldybės biudžeto lėšos;

5.17. inicijuoja, prižiūri ir stebi valstybinių švenčių ir atmintinų datų renginių organizavimą Alytaus miesto savivaldybėje;

5.18. organizuoja ir derina savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių,  administracijos direktoriaus įsakymų projektų rengimą;

5.19. derina skyriaus teikiamų administracinių paslaugų aprašymus;

5.20. vadovauja skyriaus specialistų, kultūros įstaigų vadovų, kultūros organizacijų (asociacijų) vadovų pasitarimams arba skiria pasitarimams vadovauti skyriaus specialistą;

5.21. organizuoja savivaldybės kultūros įstaigų kultūros specialistų atestaciją;

5.22. organizuoja savivaldybės kultūros įstaigų akreditaciją;

5.23. rengia skyriaus tarnautojų kasmetinių atostogų grafiką, derina komandiruočių prašymus;

5.24. rengia ir teikia dokumentus dėl skyriaus karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo, skatinimo, apdovanojimo, tarnybinės nuobaudos skyrimo;

5.25.  teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir kitus dokumentus, rengia išvadas, pasiūlymus galimiems sprendimams;

5.26. organizuoja parengimą ir dalyvauja rengiant skyriaus veiklos ataskaitą, kitą savivaldybės vadovams reikalingą informaciją;

5.27. atstovauja savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose skyriaus kompetencijos klausimais;

5.28. dalyvauja savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus sudaromų komisijų darbe;                     

5.29. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas ir savivaldybės administracijos vadovų pavedamas užduotis pagal skyriaus kompetenciją, kad būtų pasiekti strateginiai savivaldybės tikslai ir įvykdyti svarbiausieji uždaviniai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Skyriaus vedėjas pavaldus administracijos direktoriaus pavaduotojui, tiesiogiai koordinuojančiam ir kontroliuojančiam Kultūros skyriaus darbą.