Viktorija Latožaitė

specialistė
Telefonas: (8 315) 55 146
El. paštas: viktorija.latozaite@alytus.lt
Kabinetas: 326

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. gegužės 3 d.

įsakymu Nr. DV-343

 

VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Vidaus administravimo skyriaus specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir priskiriamas trečiai pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą viešojo administravimo, ekonomikos arba socialinio darbo studijų krypties su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu išsilavinimą;

3.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų viešojo administravimo patirtį;

3.3. būti gerai susipažinęs ir gebėti taikyti Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Dokumentų ir archyvų įstatymus, Dokumentų rengimo, Elektroninių dokumentų valdymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą;

3.4. gebėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketais.  Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti įvairialypę informaciją ir jos pagrindu teikti pasiūlymus (vertinimus) ir išvadas.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

4. Užtikrindamas vidaus teisės aktų rengimo, dokumentų ir jų registrų tvarkymo sričių vidaus administravimo veiklą:

4.1. registruoja vieno langelio informacinėje sistemoje „Avilys" (toliau – VLIS „Avilys") savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus bendrosios kompetencijos klausimais ir juos saugo bylose nustatytą laiką;

4.2. publikuoja VLIS „Avilys" savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus bendrosios kompetencijos klausimais ir patikrina, ar jie yra tinkamai publikuojami teisės aktų paieškos sistemoje (ar tinkamos teisės akto sąsajos, nepaviešinti asmens duomenys);

4.3. esant poreikiui VLIS „Avilys" formuoja užduotis atsakingiems savivaldybės administracijos tarnautojams ir darbuotojams pagal administracijos direktoriaus įsakyme suformuluotus įpareigojimus;

4.4. jei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu keičiamas kitas teisės aktas, patikrina, ar jis nėra įregistruotas Teisės aktų registre;

4.5. užregistravus norminį savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą ar jo pakeitimą, VLIS „Avilys" teikia su juo susipažinti Vidaus administravimo skyriaus tarnautojui, atsakingam už teisės aktų teikimą Teisės aktų registrui;

4.6. užregistruotus administracijos direktoriaus įsakymus išsaugo skaitmeninėse laikmenose ir kartą per mėnesį teikia Vyriausybės atstovui Alytaus apskrityje;

4.7. nustatytąja tvarka tvirtina administracijos direktoriaus įsakymų nuorašus, išrašus ir kopijas;

4.8 administracijos direktoriaus įsakymų nuorašus, išrašus ir kopijas išsiunčia rengėjų nurodytiems adresatams, VLIS „Avilys" pateikia susipažinti savivaldybės administracijos tarnautojams ir darbuotojams;

4.9. parengia ir nustatyta tvarka į savivaldybės archyvą perduoda archyvines bylas pagal šios pareigybės kompetenciją, parengia jų perdavimo ir priėmimo aktus.

5. Techniškai aptarnauja administracijos direktoriaus organizuojamus informacinius ir kitus pasitarimus, rengia jų protokolus.

6. Pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo.

7. Esant reikalui, rengia ataskaitas ir teikia informaciją savo veiklos klausimais.

8. Dalyvauja įgyvendinant projektus, susijusius su dokumentų valdymo procesų tobulinimu, naujų dokumentų valdymo sistemų diegimu.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.