Vitas Krakauskas

vyresnysis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 126, mob. tel. 8 687 30 264
El. paštas: vitas.krakauskas@alytus.lt
Kabinetas: 315

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 18 d.

įsakymu Nr. DV-1518

 

MIESTO ŪKIO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.                

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Miesto ūkio skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga kontroliuoti priskirtose miesto zonose esančių miesto gatvių valymą, barstymą, šaligatvių valymą, žaliųjų plotų šienavimą ir valymą, miesto parkų ir veikiančių bei neveikiančių kapinių tvarkymą, išduoti sutikimus dėl laikino sandėliavimo Alytaus miesto savivaldybės bendro naudojimo teritorijose priskirtose miesto zonose.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – priskirtų miesto zonų gatvių valymo, barstymo, šaligatvių valymo, žaliųjų plotų šienavimo ir sanitarinio valymo kontrolės – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą. Išmanyti Aplinkos apsaugos, Atliekų tvarkymo įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su miesto sanitarine, želdynų ir želdinių priežiūra, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.3. gebėti  savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.4. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktus, dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu;

4.5. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Vyresnysis specialistas jo kompetencijai priskirtais klausimais vykdo šias funkcijas:

5.1. kontroliuoja šių miesto zonų gatvių valymą, barstymą, šaligatvių valymą, žaliųjų plotų šienavimą ir sanitarinį valymą:

5.1.1. pirmojo Alytaus zona (I), ribos – Nemuno upės dešinysis krantas iki miesto rytinės ribos, miesto rytinė riba iki Nemuno upės;

5.1.2. miesto centro zonos (II) kairėje pusėje (zonos ribos – Nemuno upės kairysis krantas tarp tako į Alytaus miškų urėdiją ir Sveikatos tako, Sveikatos takas nuo Nemuno upės iki J. Basanavičiaus gatvės (iki šlaito apačios paties tako neįskaičiuojant); J. Basanavičiaus gatvė nuo Sveikatos tako iki Rotušės aikštės; Jotvingių, Tvirtovės gatvės; takas į Alytaus miškų urėdiją iki Nemuno upės – į dvi puses zoną dalija Jotvingių gatvė, Rotušės aikštė ir J. Basanavičiaus gatvė);

5.1.3. dainavos zona (III), Dainavos mikrorajonas iki Žuvinto ir Kauno gatvė iki Tvirtovės gatvės;

5.1.4. putinų zona (IV), Putinų ir Pramonės mikrorajonai;

5.1.5. miesto rekreacinės zonos, esančios pietinėje (dešinėje) miesto dalyje, kurią riboja J. Basanavičiaus, Jotvingių ir Naujoji g.;

5.2. siekdamas užtikrinti jam priskirtos srities skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą:

5.2.1. tikrina pagal sutartyse numatytus vertinimo kriterijus, surašo patikrinimo aktus ir pasirašo darbų priėmimo aktus:

5.2.1.1. miesto gatvių, gyvenamųjų rajonų, šaligatvių, takų, žaliųjų plotų sanitarinio valymo;

5.2.1.2. žaliųjų plotų šienavimo ir valymo;

5.2.1.3. šiukšlių išvežimo iš miesto gatvėse esančių konteinerių ir miesto kapinių;

5.2.2. tikrina suoliukų miesto gatvėse būklę, užsako naujus, pasirašo darbų priėmimo aktus;

5.2.3. tikrina želdinių būklę, inicijuoja želdynų tvarkymą, teikia prašymus Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijai dėl želdynų pašalinimo ir/ar genėjimo miesto bendro naudojimo teritorijose;

5.2.4. tikrina gatvių pavadinimų lentelių būklę, užsako naujas;

5.2.5. kontroliuoja, kaip tvarkoma aplinka prie garažų ar kitose privačiose teritorijose, nustačius pažeidimus informuoja savininkus;

5.2.6. stebi šiukšlių konteinerių aikštelių sanitarinę, estetinę būklę, pastebėjus trūkumus ar pažeidimus, informuoja atsakingus asmenis;

5.2.7. kontroliuoja veikiančių miesto Klevų ir Savanorių gatvės kapinių, taip pat neveikiančių kapinių ir fortų, kurie yra kultūros paveldo objektai, priežiūrą;

5.2.8. kontroliuoja rekreacinių miesto zonų priežiūrą ir tvarkymą;

5.3. organizuoja ir kontroliuoja fontanų eksploatavimą, pasirašo darbų priėmimo aktus;

5.4. pagal miesto bendro naudojimo poreikį aprūpina biotualetais, komunalinių atliekų konteineriais, pasirašo darbų priėmimo aktus;

5.5. organizuoja miesto tvarkymo talkas rudenį ir pavasarį, aprūpina miesto bendruomenės talkos dalyvius transportu šiukšlėms išvežti;

5.6. nagrinėja asmenų ir (arba) jų atstovų prašymus, pasiūlymus ir skundus savo kompetencijos klausimais, teikia pasiūlymus, rengia atsakymų projektus;

5.7. inicijuoja ir rengia dokumentus viešųjų pirkimų konkursų procedūroms vykdyti, rengia ir derina darbų atlikimo sutartis su viešojo konkurso laimėtojais ir kontroliuoja jų vykdymą;

5.8. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo;

5.9. išduoda sutikimus dėl laikino sandėliavimo Alytaus miesto savivaldybės bendro naudojimo teritorijose priskirtose zonose;

5.10. priskirtoje teritorijoje pastebėjęs ar nustatęs Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių, Atliekų tvarkymo taisyklių, Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių pažeidimus ar piktybinę veiką, informuoja atitinkamai Viešosios tvarkos, Aplinkos apsaugos skyriaus atsakingus darbuotojus arba Policijos komisariatą;

5.11. renka, apibendrina ir teikia informaciją dėl metinių, perspektyvinių darbų atlikimo savo kompetencijos klausimais;

5.12. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias yra paskirtas, darbe;

5.13. asmenims, padariusiems administracinį nusižengimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus pagal tuos Administracinių nusižengimų kodekso straipsnius, pagal kuriuos yra įgaliotas administracijos direktoriaus įsakymu;

5.14. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

5.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai;

5.16. vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

      

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.