Virginija Kazlauskienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 56 667, mob. tel. 8 613 42 132
El. paštas: virginija.kazlauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 13

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 20 d.

įsakymu Nr. DV-1534

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

l. Socialinės paramos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausias specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti įstatymais, kitais teisės aktais nustatytas jam priskirtas socialines išmokas, kompensacijas, kitą socialinę paramą ir užtikrinti jų skyrimo bei mokėjimo įgyvendinimą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Vyriausiojo specialisto veiklos sritis - socialinės išmokos, kompensacijos, kita socialinė parama.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, Išmokų vaikams, Socialinės paramos mokiniams, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius piniginę socialinę paramą;

4.3. gebėti:

4.3.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.3.2. analitiškai vertinti ir apibendrinti socialines problemas, savarankiškai priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

4.3.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.4. mokėti:

4.4.1. valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas, vidaus teisės aktus bei išvadas;

4.4.2. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu;

4.5. turėti B kategorijos pažymėjimą.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Siekdamas užtikrinti skyriaus uždavinių įgyvendinimą, vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

5.1. priima asmenų prašymus dėl pašalpų, kompensacijų, išmokų vaikams, parengia mokėjimo bylas, priima sprendimus dėl socialinių pašalpų ir išmokų vaikams skyrimo;

5.2. priima sprendimus dėl teisės į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas nustatymo;

5.3. rengia pažymas apie šeimos pajamas kompensacijoms gauti už būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidas;

5.4. priima asmenų prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo ir rengia išvadas dėl mokinių nemokamo maitinimo skyrimo ir mokinio rinkinio reikmenų įsigijimo;

5.5. tikrina reikalingų dokumentų originalų ir nuorašų tikrumą ir tvirtina juos;

5.6. registruoja asmenų prašymus automatizuotos pašalpų išmokėjimo ir apskaitos sistemos „Parama" programos priėmimo tarnybos modulyje;

5.7. registruoja asmenis SPIS sistemoje ir siunčia patikrinti į centrinę duomenų bazę, patikrintus duomenis tvirtina;

5.8. tikrina informaciją VĮ Registrų centro ir SPIS sistemoje esančių registrų duomenis;

5.9. skaičiuoja ir skiria socialines išmokas;

5.10. rengia paklausimus ir atsakymus įmonės, įstaigoms ir organizacijoms socialinių išmokų ir kompensacijų klausimais;

5.11. išduoda gyventojams, įstaigoms, įmonėms ar organizacijoms prašant pažymas apie asmens gaunamas socialines išmokas;   

5.12. rengia pažymas apie šeimos ar vieno gyvenančio asmens teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas;

5.13. priima asmenų prašymus dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatas ir teikia išvadas dėl lengvatų skyrimo;

5.14. konsultuoja asmenis, įmones, įstaigas ir organizacijas socialinių išmokų ir kompensacijų gavimo klausimais;

5.15. renka ir analizuoja duomenis apie socialinių išmokų, kompensacijų  gavėjus, sistemina juos, teikia apibendrintą informaciją tiesioginiam vadovui;

5.16. pagal kompetenciją tiria asmenų prašymus ir skundus socialinių išmokų ir kompensacijų klausimais, rengia atsakymus į juos;

5.17. skaičiuoja kompensacijas, kai būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudojamas kitas kuras;

5.18. telkia ir organizuoja darbingo amžiaus nedirbančius ir nedalyvaujančius aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse socialinės paramos gavėjus visuomenei naudingai veiklai atlikti, atlieka jų veiklos atlikimo priežiūrą;

5.19. tikrina socialinės paramos gavėjų gyvenimo sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus, analizuoja įvykių aplinkybes bei priežastis;

5.20. priima asmenų prašymus skirti Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme numatytas vienkartines išmokas įsikurti, rengia administracijos direktoriaus įsakymų projektus skirti šias išmokas;

5.21. priima asmenų prašymus skirti vienkartines kompensacijas asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą Sovietų armijoje žuvusių šeimoms, rengia administracijos direktoriaus įsakymų dėl šių kompensacijų skyrimo projektus;

5.22. priima prašymus skirti vienkartinę socialinę paramą, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus;

5.23. dalyvauja Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos darbe, vykdo teikiamų vienkartinių pašalpų teisingumo kontrolę;

5.24. atlieka socialinių išmokų permokų kontrolę;

5.25. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus socialinės paramos klausimais, užtikrinant, kad jie atitiktų teisės aktus;

5.26. pavaduoja kitą valstybės tarnautoją tarnybinių komandiruočių, ligos, atostogų laikotarpiu, vykdo jo funkcijas;

5.27. sudaro bylas ir pateikia jas tarnautojui, atsakingam už archyvinių bylų perdavimą į savivaldybės archyvą;

5.28. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias paskirtas, veikloje;

5.29. skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos optimizavimo ir inovacijų diegimo;

5.30. vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

5.31. vykdo kitus nenuotolinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.