Vida Daukšienė

specialistė
Telefonas: (8 315) 55 174, mob. tel. 8 682 57 316
El. paštas: vida.dauksiene@alytus.lt
Kabinetas: 424

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. kovo 28  d.
įsakymu Nr. DV-246
 
ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS                                                                                                       

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Švietimo ir sporto skyriaus specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir priskiriamas trečiai pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu išsilavinimą;

3.2. turėti ne mažesnę kaip dvejų metų pedagoginio darbo patirtį;

3.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, švietimą, darbo santykių reguliavimą, sugebėti jais vadovautis. Išmanyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Švietimo įstatymą, Valstybinės švietimo strategijos nuostatas ir kitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintus valstybinę švietimo politiką reglamentuojančius dokumentus, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei jais tvirtinamus dokumentus, Alytaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – savivaldybės taryba), savivaldybės mero (toliau – meras) ir savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – administracijos direktorius) teisės aktus švietimo klausimais, švietimo įstaigų vadybos, švietimo veiklos ir švietimo pagalbos organizavimo, švietimo priežiūros ir švietimo stebėsenos dokumentus, viešojo administravimo procedūras, tarnybinio etiketo reikalavimus, Dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūros normas;

3.4. gebėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketais, ryšių ir dauginimo technika. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti įvairialypę informaciją ir jos pagrindu teikti pasiūlymus (vertinimus) ir išvadas, rengti dokumentus;

3.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje;

3.6. būti sąžiningam, pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam.

 
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. kontroliuoja neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą mokinių atostogų metu švietimo biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, siekia kuo efektyvesnės veiklos;

4.2. organizuoja ir koordinuoja neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizavimą, suaugusiųjų užimtumą Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, savivaldybės kitose (kultūros, meno, sporto ir pan.) biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, taip pat kitų neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų vykdomą neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir organizuojamą suaugusiųjų užimtumą ir priežiūrą;

4.3. vykdo švietimo kokybės gerinimo projektų ir programų įgyvendinimo priežiūrą;

4.4. suveda Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre akredituotų NVŠ programų duomenis bei tvarko jų kaitą;

4.5. vykdo NVŠ programų įgyvendinimo stebėseną ir užtikrinti jų įgyvendinimo kokybę ir priežiūrą;

4.6. tvarko NVŠ lėšas gaunančių vaikų apskaitą Mokinių registre;

4.7. teikia pasiūlymus dėl metinių švietimo centralizuotų priemonių ir kontroliuoja šių priemonių įgyvendinimą;

4.8. teikia informacinę ir kitokią tarnybinę pagalbą kitiems savivaldybės administracijos padaliniams ir kitoms institucijoms jų prašymu, teikia informaciją asmenims (pareiškėjams) NVŠ teikėjų vykdomo neformaliojo vaikų švietimo ir organizuojamo vaikų užimtumo klausimais;

4.9. dalyvauja rengiant savivaldybės metinę švietimo veiklos programą, skyriaus mėnesio planus;

4.10. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo įsakymų projektus pagal šios pareigybės kompetenciją;

4.11. pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo, rengia informaciją savo veiklos klausimais;

4.12. esant reikalui, sudaro komisijas ar darbo grupes NVŠ teikėjų vykdomo neformaliojo vaikų švietimo ir organizuojamo vaikų užimtumo klausimams spręsti;

4.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.