Vilma Bartusevičienė

vedėja
Telefonas: (8 315) 55 163, mob. tel 8 620 24 759
El. paštas: vilma.bartuseviciene@alytus.lt
Kabinetas: 317

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 21 d.

įsakymu Nr. DV-1551

 

ARCHITEKTŪROS, URBANISTIKOS IR ŽEMĖTVARKOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas savivaldybės yra karjeros valstybės tarnautojas.

                     

II  SKYRIUS

Paskirtis

 

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus darbą, siekiant užtikrinti tinkamą teritorijų planavimo, rengiant teritorijų planavimo dokumentus bei  žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, bei juos įgyvendinti, užtikrinti statinių projektavimo bei architektūrinių sprendinių vystymo galimybes Alytaus miesto savivaldybėje, planuoti biudžeto lėšas, reikalingas skyriaus veikos užtikrinimui.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Vedėjo veiklos sritis – urbanistika, architektūra ir žemėtvarka.

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM valstybės TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą arba technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos, inžinerijos (žemėtvarka) studijų krypties, arba socialinių mokslų studijų srities teritorijų planavimo krypties išsilavinimą;

4.2. ne mažesnį kaip 3 metų teritorijų planavimo arba projektavimo, arba teritorijų planavimo priežiūros, arba žemėtvarkos srityse darbo stažą;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, teisės aktus reglamentuojančius  asmens duomenų teisinės apsaugą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kalbos kultūros normas. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančiais teritorijų planavimą, žemės teisę, statinių projektavimą, statinių statybą bei jų valstybinę priežiūrą, nustatytus reikalavimus;

4.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje;

4.5. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti vidaus teisės dokumentus;

4.6. mokėti. dirbti su  „Microsoft Office",„GeoMap" ir „AutoCAD" kompiuterio programomis;

4.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

V SKYRIUS

šias pareigas einančio valstybės TARNAUTOJo FUNKCIJOS

 

5. Siekdamas įgyvendinti skyriaus uždavinius skyriaus vedėja atlieka šias  funkcijas:

5.1. savarankiškai organizuoja skyriaus darbą pagal administracijos direktoriaus patvirtintus skyriaus nuostatus;

5.2. organizuoja skyriaus tarnautojų funkcinį veiklos paskirstymą, kontroliuoja jų veiklą;

5.3. inicijuoja ir rengia vidaus teisės aktų projektus pagal skyriaus kompetenciją;

5.4. dalyvauja įgyvendinant miesto bendrojo plano sprendinius savivaldybės teritorijoje;

5.5. teikia pasiūlymus bei dalyvauja vykdant savivaldybės strateginį planavimą, atlieka skyriui priskirtos strateginio veiklos plano programos planavimo bei kontrolės darbus;

 5.6  planuoja ir koordinuoja savivaldybės biudžeto poreikį, reikalingą skyriaus veiklos įgyvendinimui ir vykdo jo kontrolę;

5.7. teikia pasiūlymus teritorijų planavimo dokumentams rengti savivaldybės teritorijoje;

5.8. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir teikia dėl jų išvadas;

5.9. organizuoja komisijų bei darbo grupių posėdžius, dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias paskirtas, darbe;

5.10. inicijuoja teritorijų planavimo dokumentų bei žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą;

5.11. rengia arba tvirtina sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti;

5.12. teisės aktų nustatyta tvarka analizuoja parengtus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų sprendinius (IS „ŽPDRIS") ir derina juos;

5.13. teisės aktų nustatyta tvarka derina statinių techninius projektus (IS „Infostatyba");

5.14. vizuoja teikiamus pasirašyti merui, administracijos direktoriui savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus projektus pagal skyriaus kompetenciją;

5.15. nagrinėja juridinių bei fizinių asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus, sprendžia juos pagal savo įgaliojimus arba perduoda spręsti pagal kompetenciją;

5.16. inicijuoja ir dalyvauja apibendrinant asmenų prašymuose, skunduose, pranešimuose keliamas problemas, reguliariai informuoja apie jas savivaldybės vadovus, kartu su administracijos struktūriniais padaliniais teikia pasiūlymus, kaip spręsti šias problemas;

5.17. rengia skyriaus nuostatus, tarnautojų bei darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia tvirtinti administracijos direktoriui;

5.18. rengia dokumentus, vertinant  skyriaus karjeros valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

5.19. rengia dokumentus dėl skyriaus tarnautojų paskatinimo, apdovanojimo, tarnybinės ar drausminės nuobaudos skyrimo;

5.20. analizuoja ir vertina problemas, pokyčius ir procesus skyriuje ir teikia pasiūlymus administracijos direktoriui;

5.21. rengia skyriaus tarnautojų kasmetinių atostogų grafiką;

5.22. inicijuoja ir dalyvauja rengiant investicinius projektus pagal skyriaus kompetenciją;

5.23. inicijuoja viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją;

5.24. teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui dėl skyriaus veiklos tobulinimo ir optimizavimo, naujovių diegimo;

5.25. dalyvauja tarybos, komiteto posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas yra;

5.26. inicijuoja ir organizuoja administracinių paslaugų, susijusių su skyriaus veikla, aprašymų rengimą ir tvirtina šių paslaugų aprašymus;

5.27. atstovauja savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose skyriaus kompetencijos klausimais;

5.28. rengia skyriaus veiklos ataskaitas, kitą vadovams reikalingą informaciją;

5.29. vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

5.30. vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, tiesioginio vadovo pavedimus, siekdamas savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

VI SKYRIUS

šias pareigas einančio VAlstybės TARNAUTOJo pavaldumas

 

6. Skyriaus vedėjas yra pavaldus administracijos direktoriaus pavaduotojui, tiesiogiai koordinuojančiam ir kontroliuojančiam Architektūros ir urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus darbą.