Virginija Auruškevičienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 142
El. paštas: virginija.auruskeviciene@alytus.lt
Kabinetas: 306
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 20 d.

įsakymu Nr. DV-1535

 

TEISĖS  SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.  Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

                     

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti personalo tvarkymo funkcijas.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – personalo tvarkymo funkcijas.

                     

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities  išsilavinimą;

4.2.  būti susipažinęs  ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymus, Darbo kodeksą, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir darbo santykius, Dokumentų rengimo taisykles;

4.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendrauti, bendradarbiauti, analizuoti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, jas taikyti praktikoje, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti problemų sprendimo būdus,  rengti vidaus teisės aktus;

4.4. mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu;

                    

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Siekdamas užtikrinti tinkamą savivaldybės administracijos personalo srities  tikslų įgyvendinimą vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

5.1. renka informaciją apie personalo poreikį, ją apibendrina ir teikia pasiūlymus savivaldybės administracijos vadovams;

5.2. vykdo valstybės tarnautojų priėmimo į pareigas konkurso būdu procedūras: rengia mero potvarkio ar administracijos direktoriaus įsakymo projektus dėl įgaliojimo paskelbti konkursą, vykdo dokumentų, kurie turi būti pateikti, priėmimą, rengia konkurso komisijos sudarymo dokumentus, atrankos komisijos posėdžių dokumentus;

5.3. organizuoja darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atrankų procedūras;

5.4. organizuoja savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių veiklos nuostatų ir pareigybių aprašymų rengimą, įvertina jų atitikimą teisės aktams;

5.5. konsultuoja struktūrinių padalinių vadovus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymų rengimo klausimais;

5.6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant įstaigos vidaus tvarką reglamentuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus;

5.7. rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl valstybės tarnautojų priėmimo, atleidimo, perkėlimo, skatinimo, nuobaudų skyrimo, priedų, priemokų skyrimo, papildomo darbo krūvio ir pavedimo atlikti papildomas funkcijas projektus ir kitais personalo valdymo klausimais;

5.8. tvarko administracijos struktūrą, tvarko dokumentus, kai panaikinama pareigybė arba sumažinamas tarnautojų ar darbuotojų skaičius: rengia ir įteikia pasirašytinai valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams pranešimus apie pareigybės panaikinimą ir jo galimą atleidimą iš tarnybos (darbo) (prieš 2 ir 4 mėn.), rengia pranešimų dėl siūlymo eiti kitas pareigas projektus;

5.9. skaičiuoja papildomas kasmetines atostogas, nepanaudotas kasmetines atostogas kompensacijai gauti;

5.10. rengia potvarkių ir įsakymų dėl kasmetinių atostogų, atšaukimo iš kasmetinių atostogų, atostogų perkėlimo, tikslinių, nemokamų, kvalifikacijai kelti, kitų atostogų suteikimo projektus;

5.11. skaičiuoja valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir rengia įsakymų projektus;

5.12. organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo, neeilinio valstybės tarnautojų vertinimo procedūras, tvarko valstybės tarnautojų (darbuotojų) tarnybinės veiklos vertinimo dokumentus, organizuoja tarnybinės veiklos vertinimo posėdžius ir tvarko vertinimo komisijos dokumentus;

5.13. organizuoja konkursus į savivaldybės biudžetinių įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų pareigas ir dalyvauja jų komisijų darbe;

5.14. rengia, derina darbo sutartis, jų pakeitimus ir nutraukimo pagrindus, teikia pasirašyti administracijos direktoriui ar savivaldybės merui, supažindina darbuotojus;

5.15. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, darbo sutarčių dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų priėmimo ir atleidimo, nuobaudų skyrimo projektus, kontroliuoja šių vadovų terminuotų darbo sutarčių terminus;

5.16. rengia savivaldybės mero potvarkių ir administracijos direktoriaus įsakymų dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų skatinimo, atostogų suteikimo projektus;

5.17. nustatyta tvarka tvirtina priimtų savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų personalo klausimais, darbo sutarčių ir kitų personalo dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus, tvirtina skyriuje saugomų dokumentų kopijas;

5.18. dalyvauja tarybos, komiteto posėdyje, pristatant tarybos sprendimo projektą, kurio pranešėjas yra bei komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį yra paskirtas, darbe;

5.19. nustatyta tvarka informuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrių ir rengia pranešimus apie apdraustojo valstybiniu socialiniu draudimu priėmimą, atleidimą iš darbo, nedraudiminį laikotarpį, pašalpos skyrimo, apie atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai motinai (tėvui) suteikimą (nutraukimą);

5.20. rengia atsakymų projektus institucijoms ir pareiškėjams;

5.21. tvarko savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų duomenis Valstybės tarnautojų registre;

5.22. siunčia į Valstybės tarnybos departamentą prašymus pagaminti savivaldybės tarnautojų pažymėjimus, pagamintus pažymėjimus paima iš Alytaus apskrities VPK, užregistruoja VATIS sistemoje, įteikia valstybės tarnautojams;

5.23. organizuoja personalo perkėlimą, tarnybinį kaitumą;

5.24. pildo pranešimus apie tarnybinės veiklos vertinimą registro programoje VATIS ir siunčia Valstybės tarnybos departamentui;

5.25. rengia pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia administracijos tarnautojų ir darbuotojų asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti ir atsako už šių duomenų teisingumą ir išsamumą;

5.26. pagal informacinės sistemos Biudžetas posistemę Personalas rengia ir derina Alytaus miesto savivaldybės administracijos darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

5.27. rengia ir teikia informaciją personalo valdymo klausimais, pasiūlymus personalo valdymo tobulinimo klausimais, konsultacijas bei metodinę pagalbą;

5.28. esant reikalui rengia informaciją savo veiklos klausimais;

5.29. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;                 

5.30. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai  pavaldus skyriaus vedėjui.