Vaida Anušauskienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (ū 315) 55 112, mob. tel. 8 613 02 434
El. paštas: vaida.anusauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 416

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 20 d.

įsakymu Nr. DV-1537

 

KULTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kultūros skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės

tarnautojas.

                     

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatas Alytaus miesto savivaldybėje – kontroliuoti, vykdyti priežiūrą ir užtikrinti etninės kultūros puoselėjimą, įgyvendinant etninės kultūros valstybinės globos politiką Alytaus miesto savivaldybės kultūros įstaigose ir organizacijose (asociacijose).

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo etninės kultūros plėtros ir globos   funkciją.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities etnologijos, filologijos, istorijos arba menotyros krypties, arba socialinių mokslų studijų srities edukologijos, komunikacijos ir informacijos, sociologijos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų viešojo kultūros administravimo patirtį;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą;

4.4. išmanyti Lietuvos kultūros politikos nuostatas, etninės kultūros plėtrą ir globą reglamentuojančius teisės aktus, Dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūros normas;

4.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, priimti sprendimus;

4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas, ataskaitas, rengti vidaus teisės aktus;

4.7. vertinti esamą etninės kultūros plėtros ir globos aplinką;

4.8. dirbti kompiuteriu ,,Microsoft Office" programų paketu.

                   

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Vyriausiasis specialistas jo kompetencijai priskirtais klausimais vykdo šias funkcijas:

5.1. Užtikrina etninės kultūros plėtrą ir globą savivaldybės teritorijoje, inicijuoja ir dalyvauja rengia etninės kultūros plėtros savivaldybės teritorijoje programas ir prižiūri jų įgyvendinimą.

5.2. Užtikrina su tradicinės kultūros vertybių išsaugojimu, etninės kultūros, krašto istorijos, tautodailės, tradicinių amatų, informacijos apie žymius žmones kaupimu ir sklaida susijusią veiklą savivaldybės teritorijoje.

5.3. Koordinuoja ir užtikrina Alytaus miesto savivaldybės etninės kultūros koordinavimo tarybos veiklą, sudaro galimybes organizuoti posėdžius savivaldybės patalpose ir juos  protokoluoja.

5.4. Koordinuoja, inicijuoja ir prižiūri tautinių mažumų organizacijų veiklą savivaldybės teritorijoje.                     

5.5. Kaupia, sistemina, analizuoja ir teikia apibendrintą informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias kultūros srities nevyriausybines organizacijas ir bendradarbiauja su kitų sričių už nevyriausybines organizacijas atsakingais specialistais.

5.6. Konsultuoja,  teikia siūlymus, metodinę ir dalykinę pagalbą savivaldybės kultūros įstaigoms ir organizacijoms, kitiems savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir kitiems asmenims etnokultūros puoselėjimo, saugojimo ir veiklos klausimais.

5.7. Bendradarbiauja su valstybinėmis kultūros institucijomis ir nevyriausybinėmis kultūros organizacijomis, siekdamas įgyvendinti savivaldybės etnokultūros politikos tikslus.

5.8. Rengia ir teikia tikslinę informaciją apie etninės kultūros veiklą savivaldybės teritorijoje, skirtą Lietuvos Respublikos kultūros politikos įgyvendinimą koordinuojančioms institucijoms, kitoms institucijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims.

5.9. Koordinuoja ir užtikrina miesto, šalies ir tarptautinių etnokultūros renginių vykdymą, jei šiai veiklai yra skiriamos savivaldybės biudžeto lėšos.

5.10. Kaupia informaciją apie etninės kultūros gyvosios tradicijos būklę ir apraiškas Alytaus mieste, analizuoja etnokultūros raidos tendencijas Lietuvoje ir užsienyje, tiria ir vertina situaciją bei rezultatus savivaldybės teritorijoje ir teikia apibendrintą informaciją.

5.11. Koordinuoja ir užtikrina Lietuvos Respublikos valstybinių švenčių, atmintinų datų minėjimo ir etnokultūros renginių organizavimą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje.

5.12. Koordinuoja ir užtikrina tautodailės darbų parodų organizavimą, kūrinių atranką į regionines parodas, kitas savivaldybės pastate organizuojamas parodas.

5.13. Koordinuoja ir užtikrina Alytaus miesto etnokultūros kolektyvų dalyvavimą respublikinėse Dainų šventėse ir kituose renginiuose bei konkursuose.

5.14. Teikia reikalingą ir tikslinę informaciją Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijai, koordinuoja ir užtikrina dalyvavimą, įgyvendinant  kultūros kelių vystymo Lietuvoje koncepciją.

5.15. Teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja nagrinėjant asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir kitus dokumentus pagal savo srities kompetenciją.

5.16. Rengia savivaldybės kultūros srities etninės kultūros aktualizavimo ir populiarinimo prioriteto projektų finansavimo sutarčių projektus, kontroliuoja jų vykdymą, prižiūri projektų įgyvendinimą pagal numatytus rodiklius, atlieka patikrinimus ir veiklos stebėseną, sutikrina ir aprobuoja projektų veiklos vykdymo ir lėšų naudojimo ataskaitas, kitus su projektų veikla susijusius dokumentus.

5.17. Teikia konsultacijas savivaldybės kultūros srities etninės kultūros aktualizavimo ir populiarinimo prioriteto projektų vykdytojams  projektų rengimo, įgyvendinimo, lėšų apskaitos, dokumentavimo, ataskaitų parengimo ir kitais klausimais. 5.18. Teisės aktų nustatyta tvarka pagal skyriaus kompetenciją administruoja leidimų organizuoti renginius Alytaus miesto savivaldybėje išdavimą, nesant atsakingam už šią funkciją specialistui.

5.19. Protokoluoja kultūros įstaigų vadovų ir skyriaus specialistų pasitarimus įvairiais kultūros srities klausimais.

5.20. Kontroliuoja ir prižiūri VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro ir Alytaus kraštotyros muziejaus veiklą, susijusią su etnine kultūra.

5.21. Kaupia reikiamą kultūros įstaigų informaciją ir rengia skyriaus strateginio veiklos plano ir biudžeto projektus, derina su skyriaus vedėju ir suveda eBVS planavimo posistemėje.

5.22. Kaupia reikiamą informaciją apie skyriaus ir kultūros įstaigų veiklos rodiklius,  rengia metinės veiklos ataskaitų projektus ir pagal poreikį  rengia skyriaus ir kultūros įstaigų veiklos rodiklių ir metinės veiklos ataskaitų pristatymus.

5.23. Pagal skyriaus kompetenciją inicijuoja, organizuoja ir/ar vykdo viešųjų pirkimų procedūras, rengia technines sąlygas, sutarčių projektus, kontroliuoja sutarčių įgyvendinimą, rengia viešųjų pirkimų plano įgyvendinimo ataskaitų projektus susijusias su etnokultūros sritimi.

5.24. Dalyvauja savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ir darbo grupių darbe.

5.25. Rengia savivaldybės tarybos, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, savivaldybės sutarčių ir susitarimų projektus.

5.26. Vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio savivaldybės mero, administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo nurodymus bei pavedimus.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 6. Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.