Visos veiklos sritys  >

 

Teisės skyrius


El. paštas: teise@alytus.lt
Svetlana Delekienė, vedėja
Telefonas: (8 315) 55 103, mob. tel. 8 616 95 769
El. paštas: svetlana.delekiene@alytus.lt
Kabinetas: 213
Giedrius Šimas, Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas
Telefonas: (8 315) 55 129, mob. tel. 8 620 24 536
El. paštas: giedrius.simas@alytus.lt
Kabinetas: 303A
Auksė Levandavičienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 142, mob. tel. 8 615 44 243
El. paštas: aukse.levandaviciene@alytus.lt
Kabinetas: 306
Romualdas Paulauskas, vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 179, mob. tel. 8 686 97 433
El. paštas: romualdas.paulauskas@alytus.lt
Kabinetas: 215
Virginija Auruškevičienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 142
El. paštas: virginija.auruskeviciene@alytus.lt
Kabinetas: 306
Evelina Šerpenskaitė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 154, mob. tel. 8 608 28 709
El. paštas: evelina.serpenskaite@alytus.lt
Kabinetas: 214
Darius Elsneris, specialistas
Telefonas: (8 315) 55 129, mob. tel. 8 676 41 659
El. paštas: darius.elsneris@alytus.lt
Kabinetas: 303A
Neringa Kaškonaitė, vyresnioji specialistė (vaiko priežiūros atostogose)
Telefonas: (8 315) 55154
El. paštas: neringa.kaskonaite@alytus.lt
Kabinetas: 214

SKYRIAUS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Skyriaus tikslas yra padėti savivaldybei teisinėmis priemonėmis įgyvendinti teisės aktuose įtvirtintus tikslus ir uždavinius bei jai suteiktas teises ir įgaliojimus, padėti įstaigos vadovui formuoti personalo valdymo politiką.

7. Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra šie:

7.1. teikti visokeriopą teisinę pagalbą, sprendžiant visus savivaldybės reguliavimo sferoje esančius klausimus, siekti, kad visų savivaldybės institucijų priimami sprendimai atitiktų teisėtumo principus;

7.2. organizuoti savivaldybės, jos institucijų ir savivaldybės administracijos teisių ir teisėtų interesų gynimą;

7.3. padėti įstaigos vadovui formuoti personalo valdymo politiką.

8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

8.1. konsultuoja miesto savivaldybės tarybos, kolegijos narius, administracijos tarnautojus, įstaigų, kurių steigėja yra savivaldybė, vadovus jų tarnybinėje veikloje galimais teisiniais klausimais;

8.2. nagrinėja ir teisiškai vertina savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, savivaldybės vardu sudaromų sandorių projektus ir pateikia savo pastabas ir pasiūlymus;     

8.3. merui, tarybos, kolegijos nariams klausiant (reikalui esant savo iniciatyva),  teisiškai vertina svarstomą klausimą posėdžio metu;                             

8.4. savivaldybės merui įgaliojus, atstovauja savivaldybei visose teismų institucijose, oficialiose įstaigose ir organizacijose, rengia tam reikalingą dokumentaciją;                           

 8.5. administracijos direktoriui pavedus, tiria savivaldybei adresuotus prašymus, skundus, informaciją ir teikia reagavimo į juos dokumentų projektus;                                     

8.6. pagal skyriaus kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus;                                   

8.7. vykdo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo savivaldybei priskirtas funkcijas;                    

 8.8. nagrinėja, teisiškai vertina savivaldybei siunčiamus rengiamų įstatymų, kitų teisės aktų projektus ir teikia atsiliepimų į juos projektus;                                   

 8.9. atsižvelgdamas į įstaigos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia įstaigos vadovui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;                                   

 8.10. dalyvauja įgyvendinant savivaldybės personalo atrankos politiką, administruoja   administracijos personalo ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių, įstaigų vadovų personalo dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka rengia dokumentus dėl tarnybos ar darbo santykių pradžios, pasikeitimo ar pabaigos bei socialinių garantijų įgyvendinimo;

8.11. dalyvauja planuojant savivaldybės administracijos veiklą ir valdant personalą, tiria personalo poreikį ir teikia pasiūlymus savivaldybės vadovams;

8.12. organizuoja administracijos personalo ir savivaldybės kontroliuojamų įmonių, įstaigų vadovų priėmimą ir atleidimą iš pareigų, organizuoja konkursų ir atrankos komisijų darbą;
8.13. administruoja atostogų suteikimą personalui, sudaro administracijos personalo kasmetinių atostogų suteikimo eilę, koordinuoja administracijos tarnautojų darbo ir poilsio laiko apskaitą;
8.14. koordinuoja ir atlieka valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo procedūras, organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos darbą;

8.15. planuoja savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų karjerą ir teikia pasiūlymus administracijos vadovams;

8.16. organizuoja administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą, padeda direktoriui formuoti personalo mokymo prioritetus, sudaro metinius personalo mokymo planus, vertina personalo mokymo poreikį;

8.17. organizuoja tarnybinių ir drausminių nusižengimų tyrimus bei teikia rekomendacijas direktoriui dėl nuobaudų skyrimo;

8.18. konsultuoja administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

8.19. atlieka Valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymo funkcijas;

8.20. atlieka kitas įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją.