Visos veiklos sritys  >

 

Statybos skyrius


El. paštas: statyba@alytus.lt
Irena Pankienė, vedėja
Telefonas: (8 315) 55 187, mob. tel. 8 612 13 808
El. paštas: irena.pankiene@alytus.lt
Kabinetas: 307
Neringa Ringytė, statybos skyriaus patarėja
Telefonas: (8 315) 55 158, mob. tel. 8 620 24 434
El. paštas: neringa.ringyte@alytus.lt
Kabinetas: 311
Loreta Baigienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 158, mob. tel. 8 686 52 812
El. paštas: loreta.baigiene@alytus.lt
Kabinetas: 311
Mindaugas Kundrotas, vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 124, mob. tel. 8 620 24 450
El. paštas: mindaugas.kundrotas@alytus.lt
Kabinetas: 312
Nijolė Marcinkevičienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 183, mob. tel. 8 616 06 068
El. paštas: nijole.marcinkeviciene@alytus.lt
Kabinetas: 309
Žaneta Stasionienė, vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 144, mob. tel. 8 620 24 428
El. paštas: zaneta.stasioniene@alytus.lt
Kabinetas: 310
Mykolas Rinkevičius, vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 144, mob. tel. 8 616 79 675
El. paštas: mykolas.rinkevicius@alytus.lt
Kabinetas: 310
Sigitas Stumbras, vedėjo pavaduotojas
Telefonas: (8 315) 55 187, mob. tel. 8 698 25 173
El. paštas: sigitas.stumbras@alytus.lt
Kabinetas: 307
Giedrius Raškauskas, specialistas
Telefonas: (8 315) 55 124, mob. tel. 8 688 84 585
El. paštas: giedrius.raskauskas@alytus.lt
Kabinetas: 312

Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:

 

1.  Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

2. gavus finansavimą, laiku organizuoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių remontą, rekonstrukciją ir griovimą;

3. planuoti susisiekimo, švietimo, kultūros, sporto, socialinės ir gyvenamosios infrastruktūros (toliau – infrastruktūra) plėtrą ir įgyvendinti ją;

4. dalyvauti rengiant miesto bendrąjį, specialiuosius ir detaliuosius planus, žemės sklypų planus ir kitus perspektyvinio planavimo darbus.

 

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

 

1. renka, sistemina ir analizuoja duomenis apie savivaldybei nuosavybės teise priklausančius statinius;

2. organizuoja ir administruoja statinio statybos pagrindimų, energetinių auditų, statinio statybos, rekonstravimo, pastato atnaujinimo (modernizavimo), kapitalinio remonto, paprastojo remonto, griovimo projektų bei projektų ekspertizių rengimo paslaugas, darbų vykdymą, skyrus jiems finansavimą;

3. savivaldybės administracijos nustatyta tvarka inicijuoja viešuosius pirkimus skyriaus vykdomoms funkcijoms skirtų asignavimų įsisavinimui;

4. vadovaudamasis techninės priežiūros techniniais reglamentais, atlieka objektų techninę priežiūrą, esant poreikiui perka ir administruoja techninės priežiūros paslaugas;

5. rengia infrastruktūros plėtros sutartis, finansuojamas investuotojų;

6. dalyvauja objektų statybos užbaigimo procedūrose;

7 tvarko atskirų objektų darbų apskaitą, sudaro periodines ir metines statistikos ataskaitas;

8. rengia paraiškas lėšoms iš Kelių priežiūros ir plėtros programos gauti, rengia vidaus teisės aktų projektus susijusius su šių lėšų įsisavinimu:

9.įtraukia duomenis į Lietuvos automobilių kelių projektų valdymo informacinę sistemą (kelių projektai);

10. rengia infrastruktūros objektų  modernizavimo ir plėtros programų įgyvendinimo ataskaitas, įvykdytų uždavinių kriterijų suvestines ir teikia Strateginio planavimo ir finansų skyriui;

11. rengia skyriaus koordinuojamos programos biudžeto projektus;

12. rengia įsakymų, tarybos sprendimų projektus pagal skyriaus kompetenciją;

13. bendradarbiauja su ministerijomis, departamentais, Savivaldybių asociacija, miesto bendruomene, visuomeninėmis organizacijomis, kitomis institucijomis infrastruktūros plėtros ir esamos infrastruktūros remonto ir rekonstrukcijos klausimais;

14. nagrinėja pareiškėjų prašymus, skundus infrastruktūros plėtojimo, rekonstrukcijos ir remonto klausimais;

15. nustatyta tvarka tvarko skyriaus archyvines bylas ir perduoda jas į savivaldybės archyvą;

16. atlieka kitas įstatymais, kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją;

17. tarybos nustatyta tvarka dalyvauja įgyvendinant daugiabučių namų modernizavimo programą.

18.  atstovauti savivaldybei skyriaus kompetencijos klausimais.