Socialinė apsauga

Socialinės paslaugos

SPS30 - Dienos socialinės globos teikimas
SPS31 - Ilgalaikės socialinės globos teikimas
SPS32 - Apgyvendinimo Nakvynės namuose paslaugos
SPS33 - Būsto (aplinkos) pritaikymas žmonėms su negalia
SPS35 - Maitinimo organizavimas
SPS36 - Pagalbos į namus teikimas
SPS1 - Prašymų dėl kompensacijos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms nagrinėjimas
SPS2 - Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos skyrimas
SPS3 - Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940 –1990 metais okupacijos dalyvių šeimoms teikimas
SPS4 - Valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu ir jiems laidoti teikimas
SPS5 - Socialinės pašalpos skyrimas
SPS6 - Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas
SPS7 - Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas
SPS8 - Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas
SPS9 - Teisės į būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų nustatymas
SPS10 - Finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimas
SPS11 - Vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusių šeimoms skyrimas
SPS12 - Išmokos vaikui skyrimas
SPS13 - Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas
SPS14 - Globos (rūpybos) išmokos skyrimas
- Šalpos pensijos skyrimas
- Šalpos našlaičių pensijos skyrimas
SPS18 - Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas
- Šalpos kompensacijos skyrimas
- Šalpos pensijos gavėjo ir šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimų išdavimas
- Transporto išlaidų kompensacijos skyrimas
- Lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos skyrimas
SPS23 - Išmokos neįgaliesiems (20 % BSI) skyrimas
SPS24 - Laidojimo pašalpos skyrimas
SPS25 - Antrojo laipsnio valstybinių pensijų motinoms, pagimdžiusioms ir išauginusioms iki 8 metų bei gerai išauklėjusioms 7 ir daugiau vaikų, skyrimas
SPS26 - Nemokamo maitinimo mokiniams skyrimas
SPS27 - Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas
SPS28 - Pažymos apie šeimos ar vieno gyvenančio asmens teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokant kreditą ir palūkanas, išdavimas
SPS37 - Vienkartinės socialinės paramos teikimas
SPS38 - Neįgaliojo pažymėjimo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, išdavimas ir keitimas
SPS39 - Paramos maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fonfo skyrimas
ETS7 - Pažymų asmenims, turintiems teisę į valstybės teikiamą paramą būstui įsigyti, išdavimas
ETS12 - Prašymų pratęsti ir/ar pakeisti socialinio būsto nuomos sutartį nagrinėjimas.

Pateikiamas rekomenduotinos formos prašymas (fizinių asmenų prašymo forma pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC PDF), atstovaujančių asmenų – 3 priede ( DOC PDF)).

ETS17 - Prašymų įrašyti į šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinio būsto ir/ar bendrabučio gyvenamųjų patalpų nuomą, sąrašą nagrinėjimas.

Prašymo forma ( DOC,  PDF);

Prašymo formos priedas ( DOC PDF)).

ETS18 - Prašymų išnuomoti socialinį būstą / bendrabučių gyvenamąsias patalpas nagrinėjimas

Pateikiamas rekomenduotinos formos prašymas (fizinių asmenų prašymo forma pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC  PDF), atstovaujančių asmenų – 3 priede ( DOC PDF)).

ETS38 - Prašymų įrašyti į tremtinių sąrašą butams gauti nagrinėjimas

Pateikiamas rekomenduotinos formos prašymas (fizinių asmenų prašymo forma pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC PDF), atstovaujančių asmenų – 3 priede ( DOC PDF)).

SPS41 - Prašymų išmokėti slaugos ar priežiūros (pagalbos) tikslinę kompensaciją ir/ar šalpos išmoką jų gavėjus laidojantiems asmenims priėmimas

Prašymo forma 1

Prašymo forma 2

SPS42 - Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas
SPS43 - Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas