Simona Žiūkaitė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 176, mob. tel. 8 698 27 067
El. paštas: simona.ziukaite@alytus.lt
Kabinetas: 319

 PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 21 d.

įsakymu Nr. DV-1551

 

ARCHITEKTŪROS, URBANISTIKOS IR ŽEMĖTVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Skyriaus specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti numerių pastatų patalpoms, namų butams suteikimo, keitimo duomenų bazę, organizuoti ir kontroliuoti miesto išorinės reklamos estetiką ir teisėtumą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities — miesto gatvių, objektų pavadinimų,  patalpų bei butų numerių suteikimo bei keitimo, išorinės reklamos organizavimo ir kontrolės funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos, kraštotvarkos, aplinkos inžinerijos arba matavimų inžinerijos krypties,  arba meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo įstatymus. Išmanyti Vyriausybės nutarimus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, asmens duomenų teisinę apsaugą  reglamentuojančius įstatymus bei kitus teisės aktus,  susijusius su funkcijų vykdymu;

 4.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti;

4.4. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti vidaus teisės dokumentus;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office" programų paketu, naudotis elektroniniu paštu ir internetu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis, ryšių ir dauginimo technika;

4.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

                  

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

                  

5. Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:                   

 5.1. analizuoja pateiktus dokumentus ir  priima sprendimus dėl išorinės reklamos leidimų išdavimo;

5.2. kontroliuoja vietinės rinkliavos ir mokesčių surinkimą už išorinę reklamą miesto savivaldybės teritorijoje;

5.3. derina išorinės reklamos projektus ir kitus projektus, formuojančius miesto estetinę aplinką, tikrina projektinės dokumentacijos sudėtį, atitikimą teisės aktų reikalavimams;

5.4. planuoja, organizuoja ir derina informacinės sistemos objektų projektus (miesto bei gyvenamųjų rajonų  schemų, stulpų, stendų, rodyklių ir pan.), teikia siūlymus dėl išorinės reklamos įrengimo;

5.5. rengia sutarčių, susijusių su išorine reklama projektus, atlieka sutarčių pagal priskirtas funkcijas vykdymo kontrolę;

5.6. rengia projektinę dokumentaciją dėl numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams suteikimo, keitimo ar panaikinimo,  pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ar kitiems objektams  suteikimo ar keitimo VĮ Registrų centro Adresų registro sistemoje;

5.7. rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams suteikimo bei keitimo projektus, tarybos sprendimų dėl gatvėms, objektams pavadinimų suteikimo bei keitimo projektus, perduoda duomenis VĮ Registrų centro Adresų registrui;

5.8. rengia skelbimus ir informacinius pranešimus apie numatomus pakeisti numerius pastatams ar žemės sklypams,  pakeisti ar suteikti pavadinimus gatvėms, statiniams ar kitiems objektams;

5.9. organizuoja Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams parinkimo komisijos, Monumentaliosios dailės kūrinių statymo ir jų priežiūros komisijų posėdžius, juos protokoluoja, teikia pasiūlymus ir priima sprendimus savo kompetencijos  ribose;

5.10. dalyvauja kitų tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje bei teikia išvadas savo kompetencijos ribose, kad būtų įgyvendinti komisijoms  bei darbo grupėms suformuluoti uždaviniai;

5.11. koordinuoja IS REGIA duomenų valdymo procedūras Alytaus miesto savivaldybėje;

5.12. dalyvauja rengiant LR įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, susijusių su numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams suteikimu, keitimu ar panaikinimu,  pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ar kitiems objektams  suteikimu ar keitimu, išorine reklama,  projektus;

5.13. konsultuoja asmenis išorinės reklamos įrengimo, adresų suteikimo, pakeitimo ar panaikinimo, pavadinimų gatvėms, pastatams ar statiniams suteikimo klausimais;

5.14. nagrinėja asmenų ir (arba) jų atstovų prašymus, pasiūlymus ir skundus, pagal kompetenciją, teikia pasiūlymus rengia atsakymo projektus;

5.15. teikia pasiūlymus biudžeto ir kitų fondų lėšoms gauti dėl miesto reklamos duomenų bazių tvarkymo, naudojimo ir kitų susijusių klausimų;

5.16. inicijuoja ir rengia dokumentus viešųjų pirkimų konkursų procedūroms vykdyti, rengia ir derina sutarčių projektus su viešojo konkurso laimėtoju ir kontroliuoja jų vykdymą;

5.17. asmenims, padariusiems administracinį nusižengimą surašo administracinių nusižengimų protokolus pagal tuos administracinių nusižengimų kodekso straipsnius, pagal kuriuos yra įgaliotas direktoriaus įsakymu;

5.18. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

5.19. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo;

5.20. teikia skyriaus duomenų mėnesines ataskaitas;

5.21. dalyvauja komitetų posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas yra;

5.22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir pavaduotojo pavedimus bei užduotis, susijusius su skyriaus funkcijomis, siekdamas, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjui.