Svetlana Vrubliauskienė

vyresnioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 133, mob. tel. 8 626 24 060
El. paštas: svetlana.vrubliauskiene@alytus.lt
Kabinetas: priimamasis
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 31 d.

įsakymu Nr. DV-1570

 

VIDAUS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Vidaus administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti savivaldybės siunčiamus ir vidaus dokumentus bei likviduotų įmonių archyvų tvarkymo funkcijai įgyvendinti.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities vidaus administravimo funkcijas ir valstybinę (perduotą savivaldybei) likviduotų įmonių archyvo tvarkymo funkciją.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų viešojo administravimo patirtį.

4.3. Būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės įstaigų, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymus, Dokumentų rengimo, Elektroninių dokumentų valdymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir įforminimą.

4.4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus teisės aktus ir išvadas.

4.5. Mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketais.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. Užtikrindamas tinkamą ir kokybišką savivaldybės siunčiamųjų dokumentų tvarkymą:

5.1.1. išsiunčia asmenims atsakymus į prašymus, patikrinęs, ar atsakymas įformintas teisės aktų nustatyta tvarka;

5.1.2. asmens pageidavimu jam išsiunčia prašymo registracijos kortelę;

5.1.3. persiunčia kitai institucijai asmenų prašymus, jeigu prašymo nagrinėjimas nepriskirtinas institucijos kompetencijai, sau pasilikdamas prašymo kopiją, arba grąžina prašymą asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis;

5.1.4. siunčiamąją korespondenciją registruoja Vieno langelio informacinėje sistemoje VLIS „Avilys";

5.1.5. tvarko siunčiamųjų dokumentų apskaitą;

5.1.6. dalyvauja rengiant šios veiklos analizes bei ataskaitas.

5.2. Nustatytąja tvarka tvirtina savivaldybės siunčiamųjų dokumentų kopijas, nuorašus ir išrašus, o nesant vyresniojo specialisto – gaunamųjų dokumentų kopijas, nuorašus ir išrašus.

5.3. Siekdamas užtikrinti tinkamą ir kokybišką likviduotų Alytaus miesto įmonių archyvinių dokumentų tvarkymą, teikia administracines paslaugas:

5.3.1. nustatytąja tvarka tvirtina ir registruoja išduodamų iš likviduotų įmonių archyvų dokumentų nuorašus ir kopijas;

5.3.2. vieno langelio informacinėje sistemoje VLIS „Avilys" registruoja atsakymus į asmenų ar jų įgaliotų atstovų prašymus išduoti dokumentų kopijas iš likviduotų įmonių archyvo, siunčiamuosius dokumentus dėl likviduojamų įmonių dokumentų perdavimo ir kitų faktų nustatymo patvirtinimo;

5.3.3. organizuoja ir užtikrina likviduotų įmonių  dokumentų pristatymą pareiškėjams;

5.3.4. dalyvauja likviduotų įmonių archyvinių dokumentų inventorizacijose;

5.3.5. archyvuoja likviduojamų įmonių asmenų pateiktus prašymus dėl dokumentų perdavimo tolimesniam saugojimui į Alytaus miesto savivaldybės archyvą ir pažymas patvirtinančias dokumentų perdavimą;

5.3.6. padeda ir konsultuoja savivaldybės tarnautojus ir darbuotojus, vykdančius likviduojamų įmonių archyvo administravimo funkcijas, dirbti su Vieno langelio informacine sistema VLIS „Avilys".

5.4. Vieno langelio informacinėje sistemoje VLIS „Avilys" registruoja vidaus dokumentus ir atsako už jų apskaitą, kuria rezoliucijų projektus ir užduotis.

5.5. Inicijuoja ir vykdo viešuosius pirkimus šios pareigybės kompetencijos klausimais.

5.6. Rengia sutartis šios pareigybės kompetencijos klausimais.

5.7. Dalyvauja rengiant vidaus teisės aktus pareigybės kompetencijos klausimais.

5.8. Teikia konsultacijas kitų padalinių valstybės tarnautojams ir darbuotojams savo kompetencijos klausimais.

5.9. Pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis institucijomis.

5.10. Esant reikalui rengia ataskaitas savo kompetencijos klausimais.

5.11. Tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas.

5.12. pavaduoja atostogų, tarnybinių komandiruočių ir kitais nebuvimo darbe atvejais vyresnįjį specialistą atsakingą už gaunamų dokumentų tvarkymą.

5.13. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, vedėjo  pavedimus pagal savo kompetenciją.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.