Sigitas Stumbras

vedėjo pavaduotojas
Telefonas: (8 315) 55 187, mob. tel. 8 698 25 173
El. paštas: sigitas.stumbras@alytus.lt
Kabinetas: 307

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. sausio 28  d.

įsakymu Nr. DV-69

 

STATYBOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

 

1. Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, ir priskiriamas antrai pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

3.  Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybų inžinerijos krypties išsilavinimą;
3.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų statybos administravimo vadovaujamo darbo patirtį viešajame sektoriuje ir ne mažesnę kaip 5 metų  statybos administravimo profesinio darbo patirtį;

3.3. turėti kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę būti ypatingo statinio statybos vadovu ir/ar ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovu;Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

 3.4. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos įstatymus. Išmanyti Statybos įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius statybų sritį,

3.5. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją;

3.6. mokėti dirbti kompiuterio ,,Microsoft Office" programų paketu;

3.7. gebėti dirbti komandoje;

3.8. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

                 

4. Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas atlieka šias funkcijas:

4.1. planuoja lėšų poreikį projektų rengimo ir ekspertizės paslaugoms atlikti ir teikia jį skyriaus vedėjui;

4.3. gavus visus parengtus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie reikalingi) ir nuosavybės ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantį dokumentą arba valstybinės žemės patikėjimo teisės subjekto rašytinį sutikimą ar susitarimą, kontroliuoja pavestų projektų projektavimo užduočių rengimą, derinimą ir tvirtinimą nustatyta tvarka;

4.4. kontroliuoja ir koordinuoja projektavimo sutarčių vykdymą;

4.5. kontroliuoja savalaikį projektų įgyvendinimą, priima sprendimus dėl delspinigių skaičiavimo ir papildomų darbų atlikimo;

4.6. vykdo statybos darbų ir paslaugų priežiūrą – tikrina ir pasirašo atliktų naujos statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto projektavimo paslaugų, darbų ir techninės priežiūros paslaugų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, sąskaitas faktūras ir priima sprendimą dėl apmokėjimo;

4.7. įvertina rangovo pateiktus statybos užbaigimo dokumentus;

4.8. formuoja, rengia ir pasirašo deklaracijas apie statybos užbaigimą;

4.9. kontroliuoja skyriaus vyriausiųjų specialistų, organizuojančių projektavimo paslaugų atlikimą, darbą;

4.10. rengia dokumentus Viešųjų pirkimų komisijai tų objektų, kurie paskirti skyriaus vedėjo įsakymu, ir sutarčių projektus su konkursą laimėjusiais rangovais;

4.11. vykdo pirkimo organizatoriaus funkcijas, atlikdamas mažos vertės viešuosius pirkimus, įvertina pateiktus dokumentus;

4.12. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį paskirtas, veikloje;

4.13. informuoja skyriaus valstybės tarnautojus apie naujai įsigaliojusius teisės aktus, susijusius su koordinuojama sritimi;

4.14. rengia vidaus teisės aktų projektus pagal savo kompetenciją;

4.15. nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus pagal savo kompetenciją, teikia pasiūlymus, rengia atsakymus;

4.16. rengia vykdomų funkcijų procedūrų aprašą (vadovą);

4.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.