Simas Nedzinskas

vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 155, mob. tel. 8 611 17 159
El. paštas: simas.nedzinskas@alytus.lt
Kabinetas: 220
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 17 d.

įsakymu Nr. DV-1507

(Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. sausio 23 d.

įsakymo Nr. DV-58

redakcija)

 

INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 •  Informacinių ir ryšių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 •  Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos kompiuterinės technikos ir programinės įrangos bei jam priskirtų administruoti informacinių sistemų darbą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

 • 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – kompiuterinės įrangos ir informacinių sistemų priežiūros – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

 • 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį informatikos krypties išsilavinimą.
 • Turėti vienerių metų informacinių sistemų administravimo, duomenų bazių, kompiuterinių darbo vietų priežiūros, programinės įrangos diegimo darbo patirtį.
 • Būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės aprašyme priskirtas vykdyti funkcijas, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 • Mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu. Gebėti versti informacinių technologijų terminiją į lietuvių kalbą.
 • Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus teisės aktus.
 • Išmanyti interneto technologijas, elektroninį paštą. Turėti visų versijų „MS Windows" operacinių sistemų bei biuro programų paketų „MS Office" gilias žinias. Turėti lokalaus tinklo architektūros bei darbo su duomenų bazėmis pagrindus.
 • Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

 • 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • Analizuoja ir kontroliuoja vieno langelio informacinę sistemą VLIS „Avilys", „Sistela", klientų srautų informacinių sistemų veikimą. Vykdo šių sistemų administratoriaus funkcijas ir užtikrina jų nepertraukiamą darbą. Rengia administruojamų informacinių sistemų nuostatus. Diegia ir prižiūri naudotojų kompiuterizuotas darbo vietas, diegia naujus programinės įrangos komponentus serveryje. Diegia ir plėtoja specialiąją programinę įrangą. Atsako už šių informacinių  sistemų duomenų bazių saugumą ir atsargines duomenų bazių kopijas.
 • Analizuoja savivaldybės administracijos procesus, vertina jų automatizavimo galimybes VLIS „Avilys", juos tobulina ir pagal poreikį kuria naujus. Pagal savivaldybės administracijos poreikius kuria ir modifikuoja dokumentų šablonus, siekiant palengvinti darbuotojams raštvedybos reikalavimus atitinkančių dokumentų rengimą. Esant poreikiui pateikia audito žurnalo įrašus.
 • Administruoja administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą epaslaugos.lt ir vykdo teikiamų savivaldybės administracijos elektroninių paslaugų kontrolę.  Analizuoja ir vertina jame esančius elektroninių paslaugų užsakymo ir vykdymo procesus, teikia pasiūlymus portalą administruojančiai institucijai – Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos dėl jų tobulinimo. Inicijuoja, rengia ir užsako VIISP Elektroninių paslaugų ir jų sekų (sudėtinių elektroninių paslaugų) kūrimo bei teikimo paslaugas, inicijuoja, vykdo ir koordinuoja sutarčių vykdymą. Konsultuoja ir koordinuoja pavaldžių įstaigų darbuotojus VIISP teikiamomis paslaugomis.
 • Koordinuoja ir paruošia kompiuterines darbo vietas darbui su nutolusiomis informacinėmis sistemomis, konsultuoja naudotojus.
 • Analizuoja poreikį, inicijuoja ir teikia siūlymus skyriaus vedėjui, dalyvauja rengiant ir vykdo projektus, susijusius su valstybės tarnautojo funkcijomis. Atsako už vykdomų projektų įgyvendinimo eigą ir rezultatus, atsiskaito skyriaus vedėjui.
 • Analizuoja, vertina ir sudaro Alytaus miesto savivaldybės administracijoje tvarkomų informacijos rinkmenų aprašymus ir teikia rinkmenų sąrašui http://opendata.gov.lt rinkmenų aprašymų duomenis bei jų pakeitimus ir atsako už jų teisingumą bei tvarkymą.
 • Organizuoja, prižiūri ir atsako už savivaldybės administracijoje elektroninio parašo naudojimą. Diegia elektroninio parašo techninės ir programinės įrangos paketus  savivaldybės administracijos naudotojų darbo vietose.
 • Ruošia, prižiūri ir atsako už konferencinės, foto- ir videoįrangos naudojimą savivaldybės administracijos posėdžiuose, pasitarimuose ir renginiuose.
 • Teikia metodinę ir techninę pagalbą bei konsultuoja informacinių technologijų klausimais kitų padalinių darbuotojus. Rengia dokumentaciją (instrukcijas), apmoko darbuotojus ir kontroliuoja, kaip jų laikomasi.
 • Vertina ir atsako už Alytaus miesto savivaldybės administracijos darbo vietose naudojamos sisteminės ir taikomosios programinės įrangos, kompiuterinės technikos ir biuro įrangos funkcionavimą, šalina gedimus ir atstato jų darbą.
 • Įrengia naujas kompiuterines darbo vietas. Diegia, plėtoja ir prižiūri sisteminius ir taikomuosius programinius paketus, teikia siūlymus skyriaus vedėjui.
 • Inicijuoja ir vykdo viešuosius pirkimus, susijusius su valstybės tarnautojo funkcijomis. Rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir derina su skyriaus vedėju.
 • Rengia sutartis, susijusias su valstybės tarnautojo funkcijomis, ir atsako už jų tinkamą vykdymą.
 • Rengia teisės aktus, susijusius su valstybės tarnautojo funkcijomis, atsako už jų teisingumą ir vykdymo kontrolę.
 • Asmeniškai atsako už parengtų ir pasirašytų dokumentų tikrumą ir teisingumą.
 • Pagal poreikį teikia metodinę ir techninę pagalbą bei konsultuoja pavaldžių įstaigų darbuotojus informacinių technologijų klausimais, susijusiais su valstybės tarnautojo funkcijomis.
 • Dalyvauja komisijų, į kurias deleguotas, darbe.
 • Vairuoja automobilį atlikdamas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.