Svetlana Delekienė

vedėja
Telefonas: (8 315) 55 103, mob. tel. 8 616 95 769
El. paštas: svetlana.delekiene@alytus.lt
Kabinetas: 213

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 20 d.

įsakymu Nr. DV-1535

 

TEISĖS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Teisės skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti skyriaus veiklą, siekti, kad būtų laikomasi savivaldybės tarybos ir administracijos veiklos teisėtumo, tuo tikslu teikti kokybiškas teisines skyriaus valstybės tarnautojų išvadas nagrinėjamiems klausimams spręsti bei užtikrinti personalo funkcijų vykdymą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – teisės, personalo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties teisės bakalauro ir teisės magistro (dvipakopį teisinį universitetinį išsilavinimą) arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą).

4.2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų praktinio darbo pagal specialybę patirtį.

4.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, susijusius su savivaldybės veikla bei šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis, ir sugebėti juos taikyti.

4.4. Gebėti:

4.4.1. analizuoti ir teisingai taikyti įstatymus, kitus teisės aktus;

4.4.2. savarankiškai planuoti savo ir organizuoti skyriaus veiklą;

4.4.3. rinkti ir analizuoti informaciją, rengti apibendrinimus ir išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.4.4. bendradarbiauti su savivaldybės, valstybės ir kitomis institucijomis, teikti ir gauti tarnybinę pagalbą iš jų;

4.4.5. analitiškai įvertinti ir apibrėžti įvairaus lygio problemas, rasti optimalius jų sprendimo variantus.

4.5. Mokėti:

4.5.1. rengti savivaldybės teisės aktų projektus;

4.5.2. naudotis „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Skyriaus vedėjas:

5.1. organizuoja skyriaus veiklą, pagal administracijos direktoriaus patvirtintus skyriaus veiklos nuostatus,  kontroliuoja skyriaus tarnautojų darbą;

5.2. teikia konsultacijas dėl savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų ir kitų juridinių asmenų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo;

5.3. analizuoja savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisinę kokybę, teikia pasiūlymus savivaldybės vadovams ir administracijos padaliniams tarnybinės veiklos teisiniais aspektais;

5.4. dalyvauja savivaldybės tarybos, kolegijos posėdžiuose, pasitarimuose, teikia teisinius vertinimus ir konsultacijas svarstomais klausimais;

5.5. derina administracijos padalinių ir savivaldybės reguliavimo sferoje esančių įstaigų rengiamų sprendimų projektus pagal skyriaus darbuotojams paskirstytas sritis ir teikia teisines išvadas;

5.6. teisiškai konsultuoja administracijos darbuotojus ir įstaigų vadovus jų tarnybinės veiklos klausimais;

5.7. rengia procesinius dokumentus teismams ir atstovauja savivaldybei ir savivaldybės administracijai teismuose bei kitose institucijose;

5.8. vertina savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių parengtų taisyklių, tvarkos aprašų, savivaldybės įstaigų nuostatų, įstatų projektus, teikia dėl jų išvadas;

5.9. nagrinėja gaunamų savivaldybei vertinti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus ir teikia atsiliepimų į juos projektus;

5.10. organizuoja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo savivaldybei priskirtų funkcijų vykdymą;

5.11. analizuoja ir užtikrina gaunamų iš kompetentingų institucijų nenuolatinių pavedimų vykdymą;

5.12. dalyvauja vienkartinių komisijų ir darbo grupių, į kurias paskirtas, veikloje;

5.13. rengia ir teikia atitinkamas ataskaitas, informacijas pagal skyriaus kompetenciją;

5.14. paskirsto darbo užduotis skyriaus tarnautojams;

5.15. rengia dokumentus dėl skyriaus tarnautojų skatinimo, apdovanojimo, tarnybinės nuobaudos skyrimo;

5.16. rengia skyriaus veiklos nuostatus ir jo tarnautojų pareigybių aprašymų projektus, dokumentus dėl skyriaus karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo;

5.17. rengia skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų grafikus;

5.18. analizuoja ir vertina problemas, pokyčius ir procesus skyriuje, teikia pasiūlymus administracijos direktoriui dėl skyriaus veiklos tobulinimo ir optimizavimo, naujovių diegimo;

5.19. inicijuoja viešuosius pirkimus pagal skyriaus kompetenciją;     

5.20. tvirtina skyriaus teikiamų administracinių paslaugų aprašymus;

5.21.koordinuoja personalo funkcijos vykdymą;

5.22. vykdo kitas administracijos direktoriaus, savivaldybės tarybos pavestas funkcijas pagal skyriaus kompetenciją.

                    

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Skyriaus vedėjas pavaldus ir atskaitingas administracijos direktoriui.