Ramunė Zubrė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 117, mob. tel. 8 698 27 047
El. paštas: ramune.zubre@alytus.lt
Kabinetas: 327
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 19 d.
įsakymu Nr. DV-1521

APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
    
II SKYRIUS
PASKIRTIS


2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politiką savivaldybės teritorijoje, t. y. rūpintis kraštovaizdžio objektų apsauga, tvarkymu, naudojimu, planavimu ir apželdinimu, Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimu.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas –  Alytaus miesto kraštovaizdžio formavimo ir teritorijų apželdinimo teisės aktų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities biologijos ar ekologijos ir aplinkotyros krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų patirtį kraštovaizdžio formavimo srityje;
4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
4.4. gerai išmanyti Aplinkos apsaugos, Želdynų, Saugomų teritorijų, Teritorijų planavimo įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kraštovaizdžio apsaugą, tvarkymą, naudojimą ir planavimą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje;
4.6. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti dokumentus;
4.7. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu, turėti su „Arc View"  darbo pagrindus.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

    
5. Užtikrinti pagal kompetenciją priskirtų skyriaus darbų tinkamą atlikimą, vykdyti šias funkcijas:
5.1. rengti miesto savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijos klausimais, teikti išvadas, atlikti jų vykdymo priežiūrą ir kontrolę;
5.2. organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų aplinkos apsaugos teisės aktų, susijusių su kraštovaizdžio formavimu, įgyvendinimo ir kontrolę;
5.3. spręsti ir derinti medžių kirtimo, želdynų priežiūros, reljefo formavimo, apsauginių teritorijų ir jų ribų nustatymo klausimus;
5.4. kontroliuoti miesto apželdinimo, želdynų priežiūros, kraštovaizdžio formavimo darbų eigą;
5.5. pagal kompetenciją nagrinėti ir derinti naujų ir plečiamų, rekonstruojamų objektų projektinės dokumentacijos aplinkosauginę, kraštovaizdžio formavimo ir teritorijų apželdinimo dalį; kontroliuoti įstatymais reglamentuojamas želdynų normas miesto teritorijoje;
5.6. rikti iš savivaldybės administracijos padalinių ir miesto įmonių, įstaigų, organizacijų informaciją, kurios reikia šio specialisto funkcijoms vykdyti;
5.7. dalyvauti organizuojant konkursus, susijusius su aplinkos tvarkymu;
5.8. konsultuoti miesto gyventojus, organizacijas, įmones, įstaigas apželdinimo klausimais;
5.9. nagrinėti asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, susijusius su želdynų priežiūra, kraštovaizdžio formavimu;
5.10. skatinti miesto įmonių, įstaigų darbuotojus dalyvauti miesto apželdinimo darbuose, akcijose;
5.11. rengti miesto estetinės aplinkos formavimo pasiūlymus ir teikia juos miesto želdynų ir želdinių  priežiūros darbus vykdančiai viešajai įstaigai „Alytaus infrastruktūra". Taip pat koordinuoti kitų įstaigų ir įmonių darbą, kai yra vykdomi miesto apželdinimo, želdynų ir želdinių priežiūros darbai;
5.12. rengti projektines užduotis arba projektinių užduočių dalis, susijusias su kraštovaizdžio formavimu, želdynų ir želdinių įveisimu, rekonstrukcija ir formavimu;
5.13. teikti priešprojektinius pasiūlymus ir informaciją projektuojančioms įmonėms, kurios sprendžia kraštovaizdžio formavimo, miesto želdynų, parkų, skverų ir želdinių, poilsio teritorijų planavimo, pertvarkymo klausimais;
5.14. inicijuoti ir dalyvauti skelbiant saugotinais vertingų dendrologiniu, ekologiniu, estetiniu, kultūriniu bei kraštovaizdžio formavimo požiūriu medžius ir krūmus, augančius privačioje žemėje;
5.15. dalyvauti rengiant valstybinėje ar savivaldybei priskirtoje žemėje esančių želdynų ir želdinių tvarkymo ir kūrimo projektus, kraštovaizdžio tvarkymo specialiuosius planus;
5.16. rengti želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo programas bei kasmetines ataskaitas;
5.17. teikti pasiūlymus vertingiems gamtiniams ir kraštovaizdžio objektams išsaugoti ir saugomoms teritorijoms steigti;
5.18. rengti skyriaus inicijuojamų darbų, paslaugų ar prekių viešųjų pirkimų sąlygas, kaip mažos vertės pirkimų organizatorius vykdo viešuosius pirkimus savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka;
5.19. rengti skyriaus inicijuojamų darbų, paslaugų ar prekių sutartis ir pagal savo kompetenciją atsako už šių sutarčių vykdymo kontrolę;
5.20. siekti Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo;
5.21. koordinuoti savivaldybės aplinkos monitoringo, oro kokybės valdymo programų rengimą ir vykdymą miesto teritorijoje, kaupti ir apibendrina monitoringo duomenis, rengti ataskaitas apie aplinkos oro kokybės valdymo programos vykdymą;
5.22. nustatyta tvarka dalyvauti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūrose;
5.23. teikti metinę savivaldybių želdynų statistinę ataskaitą;
5.24. teikti metinę apibendrintą informaciją apie savivaldybės inicijuotus veiksmus reikšmingus Lietuvos kraštovaizdžio politikos įgyvendinimui;
5.25. vykdo kitas skyriaus vedėjo pavestas užduotis pagal skyriaus kompetenciją.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Skyriaus vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.