Ramunė Vyšniauskaitė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 171, mob. tel. 8 698 71 749
El. paštas: ramune.vysniauskaite@alytus.lt
Kabinetas: 104
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018  m. gruodžio 21 d.

įsakymu Nr. DV-1550

 

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.   Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – valstybės tarnautojas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Europos Sąjungos programų ir fondų investicinių projektų rengimą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Vyriausiojo specialisto veiklos sritis – inicijuoti, organizuoti ir rengti Europos Sąjungos programų ir fondų finansuojamus projektus ir programas, vykdyti jų stebėseną, konsultuoti administracijos ir savivaldybės įstaigų darbuotojus paraiškų ES finansavimui gauti rengimo ir ES finansuojamų projektų įgyvendinimo klausimais.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį, ne žemesnį kvalifikacinį magistro laipsnį (vadybos arba verslo administravimo sričių) išsilavinimą.

4.2. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų patirtį Europos Sąjungos programų ir fondų investicinių projektų rengimo ir įgyvendinimo srityje.

4.3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąją administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, investicinių projektų vadybos ir finansavimo valdymo principais, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, Europos Sąjungos struktūriniais fondais bei programomis, jų teikiamomis galimybėmis bei finansavimo sąlygomis.

4.4. Mokėti dirbti „MS Office" programiniu paketu.

4.5. Gebėti rengti veiklos ir viešinimo planus, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.

4.6. Valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus dokumentus.

4.7. Mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Analizuoja finansavimo galimybes transporto infrastruktūros ir socialinės apsaugos sričių projektams, patvirtintiems savivaldybės strateginiuose dokumentuose, pagal iš kitų skyrių gautą informaciją vertina pasirengimą teikti paraiškas.

5.2. Organizuoja ir kontroliuoja dokumentų (galimybių studijų, investicinių projektų), reikalingų finansinei paramai transporto infrastruktūros ir socialinės apsaugos srityse gauti, rengimą, analizuoja ir vertina parengtus dokumentus, teikia išvadas skyriaus vedėjui.

5.3. Dalyvauja rengiant savivaldybės ir regionines programas ir projektus, finansuojamus Europos Sąjungos fondų lėšomis transporto infrastruktūros ir socialinės apsaugos srityse: analizuoja ir vertina finansavimo poreikį ir galimybes, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui, koordinuoja jų vykdymą.

5.4. Vertina ir analizuoja kitų skyrių pateiktą informaciją, reikalingą transporto infrastruktūros ir socialinės apsaugos sričių projektiniams pasiūlymams parengti; ją apibendrina, parengia ir pateikia Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyriui ar LR susisiekimo / LR sveikatos apsaugos ministerijai projektinius pasiūlymus.

5.5. Vykdo energetikos ir sporto sričių projektų įgyvendinimo stebėseną ir esant poreikiui teikia prašymą Alytaus regiono plėtros tarybai atlikti pakeitimus regiono projektų sąrašuose.

5.6. Vertina ir analizuoja kitų skyrių pateiktą informaciją, ją apibendrina ir rengia transporto infrastruktūros ir socialinės apsaugos sričių projektų paraiškas Europos Sąjungos fondų finansavimui gauti.

5.7. Suplanuoja žmogiškųjų ir materialinių išteklių poreikius ir išlaidas, reikalingas transporto infrastruktūros ir socialinės apsaugos sričių projektiniams pasiūlymams ir paraiškoms parengti.

5.8. Vertina ir analizuoja transporto infrastruktūros ir socialinės apsaugos sričių finansavimo ir administravimo sutarčių projektus, teikia išvadas vedėjui, organizuoja jų pasirašymą ir pateikimą įgyvendinančiosioms institucijoms.

5.9. Vertina ir analizuoja arba rengia partnerystės sutarčių projektus, teikia išvadas vedėjui ir organizuoja sutarčių pasirašymą. Vykdo minėtų sutarčių administravimą, esant poreikiui inicijuoja jų keitimus.

5.10. Bendradarbiauja su nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis, atsakingomis už Europos Sąjungos paramos įgyvendinimą: vertina, analizuoja transporto infrastruktūros ir socialinės apsaugos sričių projektų finansavimo sąlygų aprašų ir jų keitimų projektus ir kitus su jais susijusius teisės aktus, teikia išvadas ir siūlymus, kaip juos tobulinti.

5.11. Rengia dokumentų projektus savivaldybės tarybai, kolegijai, merui, administracijos direktoriui Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų transporto infrastruktūros ir socialinės apsaugos sričių projektų rengimo klausimais.

5.12. Paskyrus dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje.

5.13. Surenka, įvertina, išanalizuoja ir apibendrina transporto infrastruktūros ir socialinės apsaugos sričių projektų informaciją skyriaus rengiamoms ataskaitoms.

5.14. 5 metus po projektų įgyvendinimo vykdo transporto infrastruktūros ir socialinės apsaugos sričių projektų stebėseną, surenka, įvertina ir išanalizuoja reikalingą kitų skyrių informaciją, ją apibendrinęs parengia ir pateikia projekto ataskaitą po užbaigimo.

5.15. Nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais.

5.16. Surenka, vertina ir analizuoja kitų skyrių informaciją, planuoja lėšų poreikį transporto infrastruktūros ir socialinės apsaugos sričių projektams įgyvendinti ir teikia jį skyriaus vedėjui.                      

5.17. Surenka, įvertina ir apibendrina kitų skyrių informaciją ir parengia projektų pirkimų planus. Vykdo projektų sutarčių įgyvendinimo kontrolę.

5.18. Atlieka pirkimo organizatoriaus funkcijas, vykdydamas mažos vertės viešuosius pirkimus, kontroliuoja pasirašytų sutarčių vykdymą.

5.19. Konsultuoja administracijos ir savivaldybės įstaigų darbuotojus paraiškų ES finansavimui gauti rengimo ir ES finansuojamų projektų įgyvendinimo klausimais.

5.20. Asmeniškai atsako už parengtų ir pasirašytų dokumentų tikrumą ir teisingumą.

5.21. Administracijos direktoriaus, tiesioginio vadovo raštiškais pavedimais vykdo  kitas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, susijusias su skyriaus veikla, siekiant įstaigos strateginių tikslų.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.