Renata Sušinskienė

Renata Sušinskiene

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 167, mob. tel. 8 620 24 760
El. paštas: renata.susinskiene@alytus.lt
Kabinetas: 321

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 21 d.

įsakymu Nr. DV-1551

 

ARCHITEKTŪROS, URBANISTIKOS IR ŽEMĖTVARKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II  SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymais bei įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais nustatytoms valstybės funkcijoms vykdyti, įgyvendinant skyriaus veiklą teritorijų planavimo ir žemėtvarkos srityse, užtikrinti Administracijos direktoriaus organizuojamo teritorijų planavimo proceso viešinimą valstybinėje Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) bei tvarkyti žemės sklypų teises.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – žemėtvarkos, žemės teisės klausimų sprendimo – funkcijas.

 

IV  SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti technologijos mokslų studijų srities inžinerijos (žemėtvarka) arba kraštotvarkos krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2 turėti ne mažesnį kaip 3 metų teisės arba žemėtvarkos srityse darbo stažą;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo įstatymus. Išmanyti Žemės, Teritorijų planavimo, Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įstatymus, kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius žemės teisę, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, asmens duomenų teisinę apsaugą  reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su funkcijų vykdymu;

4.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti;

4.5. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei vidaus teisės aktus;

4.6. mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programiniu paketu;

4.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

4.8. mokėti dirbti su Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS).

                    

V  SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Vyriausiasis specialistas  atlieka šias funkcijas:

5.1. teikia asmenims konsultacijas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo, kitais žemės planavimo klausimais, susijusiais su valstybine žeme, kurią savivaldybė valdo patikėjimo teise;

5.2. rengia vidaus teisės aktų projektus, susijusius su žemės sklypų formavimu ir pertvarkymu, žemės sklypų įteisinimu ir  žemės sklypų  teisių tvarkymu;    

5.3. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais vykdo su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų (toliau – projektai) rengimu susijusius darbus;

5.4. nagrinėja projektų rengimo iniciatorių prašymus, priima dėl jų sprendimus bei rengia dėl jų sprendimų projektus; išduoda projektų rengimo iniciatoriams ir / ar organizatoriams reikalavimus projektams rengti;

5.5. vertina ir derina projektus per ŽPDRIS; rengia, talpina, tvarko duomenis, susijusius su projektais į ŽPDRIS;

5.6. teikia pasiūlymus ir nagrinėja klausimus, susijusius su  patikėjimo teise valdomų žemės sklypų teisių perėmimo;

5.7. rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus, susijusius su Alytaus miesto savivaldybės žemės, miškų, vandenų tvarkymo klausimais, tarybos sprendimų projektus dėl savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybinės žemės sklypų nuomos, panaudos suteikimo, mero potvarkių projektus, susijusius su priskirtomis funkcijomis;                    

5.8. inicijuoja ir rengia dokumentus viešųjų pirkimų konkursų procedūroms vykdyti, rengia ir derina sutarčių projektus su viešojo konkurso laimėtoju ir kontroliuoja jų vykdymą;

5.9. numato lėšų poreikį, įgyvendinant žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo,  žemės sklypų įteisinimui reikalingų dokumentų rengimui  savivaldybės teritorijoje;

5.10. atstovauja savivaldybės administracijos kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose skyriaus kompetencijos klausimais, susijusiais su kuruojamomis sritimis;

5.11. pagal poreikį tvirtina dokumentų išrašus, nuorašus, kopijas, rengia pažymas;

5.12.  apskaičiuoja valstybinės žemės vertę, kuri reikalinga rengiant vidaus teisės aktus;

5.13. apskaičiuoja naudojamų (pagal sudarytas valstybinės žemės nuomos sutartis) valstybinės žemės sklypų plotą, vertę žemės nuomos mokesčiams ir juos teikia skyriui vykdančiam mokesčio administravimą;

5.14. rengia savivaldybės patikėjimo teise valdomos valstybinės žemės nuomos sutartis ir teikia jas pasirašyti;

5.15. nagrinėja asmenų ir (arba) jų atstovų prašymus, pasiūlymus ir skundus pagal kompetenciją, teikia pasiūlymus, rengia atsakymo projektus;

5.16. rengia savo darbo veiklos ataskaitas, pažymas, kitą savivaldybės vadovams reikalingą informaciją pagal savo darbo kompetenciją, susijusias su valstybinės žemės valdymu patikėjimo teise;

5.17. dalyvauja tarybos, komiteto posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas yra;

5.18. asmenims, padariusiems administracinį nusižengimą surašo administracinių nusižengimų protokolus pagal tuos administracinių nusižengimų kodekso straipsnius, pagal kuriuos yra įgaliotas direktoriaus įsakymu;

5.19. organizuoja komisijų, darbo grupių, kurių nariu paskirtas darbą, ir dalyvauja jose, kad būtų įvykdyti toms komisijoms ir darbo grupėms iškelti tikslai;

5.20. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

5.21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis, susijusius su skyriaus funkcijomis, siekdamas, kad būtų įgyvendinti skyriaus uždaviniai;

5.22. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo;     

5.23. vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

VI  SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjui.