Romualda Poškevičienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 152, mob. tel. 8 620 24 732
El. paštas: romualda.poskeviciene@alytus.lt
Kabinetas: 432
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 21 d.

įsakymu Nr. DV-1550

 

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – valstybės tarnautojas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Užtikrinti skyriui iškeltų uždavinių įgyvendinimą, analizuojant ir įgyvendinant miesto plėtros ir veiklos klausimus, administruoti valstybės pagalbos ir nereikšmingos de minimis pagalbos duomenis Alytaus miesto savivaldybėje.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – strateginio planavimo sistemos įgyvendinimo Alytaus miesto savivaldybėje.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų strateginio planavimo patirtį;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti teisės aktus, Vyriausybės nutarimus reglamentuojančius strateginio planavimo sritį,  Europos Komisijos reglamentus dėl valstybės pagalbos ir nereikšmingos de minimis pagalbos teikimo, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.4. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.5. gebėti priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti;

4.6. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktus, mokėti dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu ir kitais, su tiesioginiu darbu susijusiais, kompiuterio programų paketais.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. renka informaciją, analizuoja, teikia pasiūlymus ir išvadas skyriaus vedėjui tobulinant savivaldybės strateginį plėtros planą;

5.2. organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės strateginio veiklos plano programų rengimą;

5.3. renka ir analizuoja iš programų koordinatorių informaciją apie planuojamus programos tikslus, uždavinius ir priemones, vertinimo kriterijus;

5.4. analizuoja bei sistemina savivaldybės strateginio veiklos plano programų koordinatorių rengiamus programų projektus, teikia išvadas rengėjams;

5.5. rengia strateginio veiklos plano projektą, tikslina strateginį veiklos planą;

5.6.organizuoja ir kontroliuoja strateginio veiklos plano programų metinių ataskaitų rengimą, vykdo programų stebėseną;

5.7. rengia metinę savivaldybės strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;

5.8. konsultuoja, teikia metodinę pagalbą savivaldybės struktūriniams padaliniams,  įstaigoms veiklos programų rengimo, tikslinimo ir vykdymo klausimais;

5.9. kaupia, sistemina, analizuoja finansinę, ekonominę ir kitą informaciją reikalingą  strateginio planavimo įgyvendinimo procese;

5.10. koordinuoja Veiklos valdymo informacinės sistemos planavimo posistemės modulio duomenų tvarkymą įgyvendinant strateginį planavimą savivaldybėje;

5.11. rengia ir teikia informaciją savivaldybės administracijos interneto portalo strateginio planavimo skilčiai;

5.12. analizuoja, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl strateginio planavimo procesų tobulinimo, strateginio veiklos plano rengimo ir įgyvendinimo;

5.13. rengia atsiskaitymo už Konkurencijos tarybos kuruojamų valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų atlikimą ataskaitas;

5.14. registruoja suteiktą valstybės pagalbą ir nereikšmingą (de minimis) pagalbą valstybės pagalbos gavėjams Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos ((de minimis) pagalbos registre pagal struktūrinių padalinių pateiktus duomenis;

5.15. rengia dokumentus Valstybės investicijų programai;

5.16. rengia savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus teisės aktų projektus pagal savo kompetenciją, atlieka jų vykdymo priežiūrą ir kontrolę;

5.17. esant reikalui dalyvauja tarybos komitetų posėdžiuose savo kompetencijos klausimais;

5.18. tvarko  savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

5.19. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį paskirtas, veikloje;

5.20. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas ir užduotis pagal skyriaus kompetenciją, kad būtų pasiekti strateginiai savivaldybės tikslai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.