Rasmutė Paužienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 117, mob. tel. 8 682 88 534
El. paštas: rasmute.pauziene@alytus.lt
Kabinetas: 328
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 19 d.

įsakymu Nr. DV-1521

                                                                                         

APLINKOS APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.  Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – skyriaus vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. 

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kontroliuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtojimo užduočių vykdymą.

 

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo organizavimo bei mokesčio dydžio už šias paslaugas nustatymo.

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

                    

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos arba teisės krypties, arba technologijos mokslų studijų srities, statybos inžinerijos arba aplinkos inžinerijos krypties išsilavinimą;

4.2. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitais teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir  viešąjį administravimą;

4.3. gerai išmanyti Aplinkos apsaugos, Atliekų tvarkymo, Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo,  įstatymus, Valstybinį atliekų tvarkymo planą, vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisykles bei kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus,  Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje;

4.5. mokėti: 

4.5.1. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti dokumentus; 

4.5.2. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

                     

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Užtikrindamas pagal kompetenciją priskirtų skyriaus darbų tinkamą atlikimą, teisės aktuose savivaldybei nustatytų atliekų tvarkymo, aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos, neigiamo poveikio mažinimo uždavinių įgyvendinimą, vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

5.1. rengia miesto savivaldybės tarybos, kolegijos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų bei Alytaus regiono plėtros tarybos projektus skyriaus kompetencijos klausimais, teikia išvadas, atlieka jų vykdymo priežiūrą ir kontrolę;

5.2. organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimą ir kontrolę;

5.3. rengia ir įgyvendina savivaldybės aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių racionalaus naudojimo programas, schemas, planus, strategijas ir kitas aplinkos apsaugos priemones;

5.4. pagal savo kompetenciją rengia darbų ir paslaugų sutartis bei atsako už sutarčių vykdymo kontrolę;

5.5. rengia skyriaus inicijuojamų darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų konkursų sąlygas, kaip mažos vertės pirkimų organizatorius vykdo viešuosius pirkimus savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka;

5.6. kuriant komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, rengia atliekų tvarkymo planų, taisyklių, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, lengvatų komunalinių atliekų turėtojams skyrimo ir teikimo tvarkų, sutarčių su atliekų vežėjais ir tvarkytojais projektus, organizuoja antrinių žaliavų surinkimą ir pagal kompetenciją prižiūri, kaip atliekų turėtojai ir atliekų tvarkytojai laikosi atliekų tvarkymo reikalavimų;

5.7. teikia pasiūlymus dėl ekonomiškai pagrįstų vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo; analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl būtinųjų su komunalinių atliekų tvarkymu susijusių sąnaudų paskirstymo (išlyginimo solidarumo principu);   

5.8. rengia vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą gaunamų pajamų ir išlaidų ataskaitas;

5.9. kaupia ir apibendrina informaciją apie mieste susidarančių atliekų kiekius, rūšis bei tvarkymo būdą bei kontroliuoja atliekų tvarkymo sistemos plėtojimo užduočių vykdymą;

5.10. nustatyta tvarka teikia Aplinkos ministerijai informaciją apie savivaldybėms nustatytų atliekų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimą;

5.11. organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja sutvarkymą;

5.12. įstatymų nustatyta tvarka derina Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus;

5.13. propaguoja ir inicijuoja aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemas pagal ISO standartus;

5.14. rengia ūkinės veiklos gamtosaugos bei gamtonaudos reikalavimus, reguliuoja gamtos išteklių bei kitų aplinkos objektų naudojimą; nustato savivaldybės teritorijoje griežtesnius už valstybinius aplinkos apsaugos normatyvus, suderinęs tai su juos patvirtinusiomis valstybės institucijomis;

5.15. rengia taršos mažinimo programas ir organizuoja jų vykdymą;

5.16. teikia siūlymus dėl bemotorio transporto infrastruktūros plėtros, transporto sistemos organizavimo;

5.17. organizuoja užterštų dirvožemių tyrimus, apsaugos ir valymo priemones;

5.18. organizuoja pasitarimus, konferencijas, mokymus miesto gyventojams, savivaldybės specialistams ir įmonių ekologams; organizuoja miesto gyventojų įtraukimą į aplinkosaugos problemų sprendimą;

5.19. teikia gyventojams ir juridiniams asmenims informaciją apie aplinkos būklę;

5.20. dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse aplinkos apsaugos priemonėse, konferencijose ir seminaruose;

5.21. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus asmenų pareiškimus, pasiūlymus ir skundus;

5.22. nustatyta tvarka tvarko skyriaus archyvines bylas ir perduoda jas į savivaldybės archyvą;

5.23. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.