Romualdas Paulauskas

vyriausiasis specialistas
Telefonas: (8 315) 55 179, mob. tel. 8 686 97 433
El. paštas: romualdas.paulauskas@alytus.lt
Kabinetas: 215
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 20 d.

įsakymu Nr. DV-1535

 

TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS 

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS 

PASKIRTIS

 

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Teisės skyriaus nuostatuose numatytoms skyriaus funkcijoms vykdyti, teikti pagrįstas teisines išvadas dėl nagrinėjamų klausimų, siekti, kad būtų laikomasi savivaldybės tarybos ir administracijos veiklos teisėtumo.  

 

III  SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – teisės funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1 Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą teisinį išsilavinimą (vientisų studijų vienpakopį arba teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius).

4.2. Būti susipažinęs ir mokėti taikyti įstatymus bei kitus teisės aktus, sprendžiant  savivaldybės veiklos klausimus.

4.3. Gebėti savarankiškai ir atsakingai priimti sprendimus nagrinėjamais klausimais.

4.4. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti reikiamas teisiškai pagrįstas išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

4.5. Mokėti rengti savivaldybės institucijų priimamų teisės aktų projektus.

4.6. Mokėti dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Vyriausiasis specialistas:

5.1. nagrinėja, derina jam priskirtų sričių rengiamų savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių, įsakymų, sandorių projektus ir teikia dėl jų teisines išvadas;

5.2. pagal skyriaus vedėjo nurodymą rengia teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms reikiamus procesinius dokumentus, pasirengia priskirtų bylų teisminiam nagrinėjimui, įgaliotas atstovauja savivaldybei teismų institucijose;

5.3. dalyvauja komisijų, darbo grupių, į kurių sudėtį įrašytas, darbe;

5.4. nagrinėja skyriaus vedėjo perduodamus savivaldybei adresuotus prašymus, skundus bei kitus dokumentus ir teikia reagavimo į juos projektus;

5.5. esant abejonių, tikrina teikiamų derinti dokumentų atitikimą faktinėms aplinkybėms;

5.6. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal skyriaus kompetenciją;

5.7. teisiškai konsultuoja jam priskirtų savivaldybės administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus jų tarnybinės veiklos klausimais;

5.8. administracijos direktoriui pavedus, vykdo skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų, laikino nedarbingumo, ilgalaikės komandiruotės metu;

5.9. teikia pirminę Valstybės garantuojamą teisinę pagalbą;

5.10. teikiant pirminę teisinę pagalbą savivaldybės gyventojams savivaldybės administracijoje paaiškėjus, kad reikės antrinės teisinės pagalbos, padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą;                    

5.11. vykdo kitas skyriaus vedėjo paskirtas užduotis pagal skyriaus kompetenciją.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  PAVALDUMAS  

 

 6. Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.