Roberta Samuolytė – Kisielienė

vedėjo pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 56 661, mob. tel. 8 673 49 698
El. paštas: roberta.kisieliene@alytus.lt
Kabinetas: 5

 PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 20 d.

įsakymu Nr. DV-1534

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinės paramos skyriaus (toliau - skyrius) vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga rengti skyriaus strateginės plėtros ir veiklos planus, vykdyti jų įgyvendinimo priežiūrą, koordinuoti Alytaus miesto socialinių įstaigų ir visuomeninių organizacijų socialinę veiklą, administruoti socialines išmokas, kompensacijas, kitą socialinę paramą ir kontroliuoti jų skyrimo bei mokėjimo teisingumą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Vedėjo pavaduotojo veiklos sritis – rengti skyriaus strateginius plėtros ir veiklos planus, vykdyti jų įgyvendinimo priežiūrą, koordinuoti įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, veiklą, administruoti socialines išmokas, kompensacijas ir kitas socialines išmokas, kontroliuoti jų skyrimo bei mokėjimo teisingumą.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo, ekonomikos arba edukologijos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų socialinio darbo patirtį;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę paramą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.4. gebėti:

4.4.1. analitiškai įvertinti ir apibendrinti socialines problemas;

4.4.2. savarankiškai priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

4.4.3. savarankiškai planuoti savo darbą;

4.5. mokėti:

4.5.1. valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas, vidaus teisės aktus;

4.5.2. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

4.5.3. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programų paketu, automatizuotos pašalpų išmokėjimo ir apskaitos sistemos „Parama" bei SPIS programomis;

4.6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Siekdamas užtikrinti skyriaus uždavinių įgyvendinimą, vedėjo pavaduotojas vykdo šias funkcijas:

5.1 rengia skyriaus strateginės veiklos plano, biudžeto socialinės apsaugos, neįgaliųjų socialinės integracijos programos bei socialinių paslaugų plano projektus;

5.2. koordinuoja viešųjų įstaigų (išskyrus VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centrą), visuomeninių organizacijų ir kitų juridinių asmenų, gavusių finansavimą iš savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų, socialinėse programose numatytą veiklą,  apie veiklos pažeidimus informuoja skyriaus vedėją;

5.3. kaupia, sistemina ir apibendrina duomenis, susijusius su miesto socialinių paslaugų teikimu, ketvirčiui pasibaigus duomenis teikia skyriaus vedėjui;

5.4. kontroliuoja kuruojamų įstaigų bei organizacijų socialinių programų vykdymo ketvirtines ir metines ataskaitas;

5.5. konsultuoja kuruojamas įstaigas, visuomenines organizacijas bei kitas institucijas strateginės veiklos planų, socialinių programų rengimo klausimais;

5.6. kontroliuoja specialistų priimtų sprendimų dėl išmokų skyrimo, neskyrimo, sustabdymo, nutraukimo, perskaičiavimo teisėtumą ir teisingumą;

5.7. bendradarbiauja su valstybės institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis socialiniais klausimais;

5.8. kaupia, sistemina, apibendrina duomenis apie socialinės paramos išmokas ir teikia skyriaus vedėjai;

5.9. rengia ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl socialinių išmokų skyrimo ir mokėjimo socialinių paslaugų teikimo tvarkos;

5.10. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo funkcijų klausimais;

5.11. skelbia skyriaus informacinę medžiagą savivaldybės interneto portale www.alytus.lt;

5.12. inicijuoja, dalyvauja ir vykdo viešuosius pirkimus savivaldybės administracijos nustatyta tvarka;

5.13. rengia ir įgyvendina savivaldybės Užimtumo didinimo programą bei kitas aktyvias darbo rinkos priemones, skirtas Alytaus miesto gyventojams;

5.14. vykdo Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo priežiūrą, monitoringą ir viešinimą;

5.15. rengia Užimtumo didinimo programos ataskaitas;

5.16 konsultuoja gyventojus ir įmones, įstaigas, organizacijas Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo klausimais;

5;17. pavaduoja kitą valstybės tarnautoją tarnybinių komandiruočių, ligos, atostogų laikotarpiu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, ir vykdo jo funkcijas;

5.18. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias paskirtas, veikloje;

5.19. pagal savo veiklos sritį sudaro bylas ir pateikia jas valstybės tarnautojui, atsakingam už archyvinių bylų perdavimą į savivaldybės archyvą;

5.20. vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

5.21. skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos optimizavimo ir inovacijų diegimo;

5.22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetencija tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Vedėjo pavaduotojas pavaldus skyriaus vedėjui.