Rasa Grėbliūnienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 155, mob. tel. 8 685 04 071
El. paštas: rasa.grebliuniene@alytus.lt
Kabinetas: 220
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 17 d.
įsakymu Nr. DV-1507

INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1.    Informacinių ir ryšių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS


2.    Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Alytaus miesto savivaldybės interneto portalo priežiūrą bei vyriausiajam specialistui priskirtų administruoti informacinių sistemų darbą, skyriui priskirto turto valdymą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS


3.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – informacinių sistemų priežiūros, turto valdymo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 
4.    Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1.    Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
4.2.    Turėti vienerių metų interneto portalų ir informacinių sistemų administravimo, kompiuterinių darbo vietų priežiūros, programinės įrangos diegimo darbo patirtį.
4.3.    Būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės aprašyme priskirtas vykdyti funkcijas, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
4.4.    Mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu. Gebėti versti informacinių technologijų terminiją į lietuvių kalbą.
4.5.    Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus teisės aktus.
4.6.    Išmanyti interneto technologijas, elektroninį paštą. Turėti visų versijų „MS Windows" operacinių sistemų bei biuro programų paketų „MS Office" gilias žinias. Turėti lokalaus tinklo architektūros bei darbo su duomenų bazėmis pagrindus.
4.7.    Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

    
5.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas;
5.1.    Administruoja ir atsako už savivaldybės interneto portalo www.alytus.lt turinio valdymo sistemą „Liferay". Vykdo portalo administratoriaus funkcijas ir atsako už jo nepertraukiamą darbą. Atsako už portalo naudotojų registravimą, teisių priskyrimą bei vardų ir slaptažodžių suteikimą. Talpina atsakingų už informaciją darbuotojų pateiktą informaciją portale. Konsultuoja ir moko portalo naudotojus dėl turinio valdymo sistemos naudojimo ir informacijos į ją įkėlimo.
5.2.    Analizuoja ir vertina asmenų pranešimus dėl jų asmens duomenų paviešinimo alytus.lt portale, priima sprendimus ir pašalina netinkamai paviešintą informaciją. Teikia rekomendacijas administracijos darbuotojams dėl tinkamo informacijos pateikimo neviešinant asmens duomenų.
5.3.    Analizuoja ir kontroliuoja Veiklos valdymo VVIS, Socialinės paramos SPIS bei PARAMA informacinių sistemų veikimą. Vykdo šių sistemų administratoriaus funkcijas ir užtikrina jų nepertraukiamą darbą. Rengia administruojamų informacinių sistemų nuostatus. Diegia ir prižiūri naudotojų kompiuterizuotas darbo vietas, diegia naujus programinės įrangos komponentus serveryje. Atsako už šių informacinių  sistemų duomenų bazių saugumą ir atsargines duomenų bazių kopijas.
5.4.    Fiksuoja informacinių sistemų instaliavimo ir konfigūravimo pakeitimus eksploatacijos dokumentacijoje, analizuoja duomenis ir teikia vedėjui ataskaitas.
5.5.    Koordinuoja ir organizuoja kompiuterinės įrangos, sisteminės ir programinės įrangos naudojimo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje taisyklių laikymąsi ir atsako už jų teisingumą.
5.6.    Užtikrina savivaldybės administracijai priklausančių materialių vertybių (kompiuterinės ir programinės, biuro įrangos) apskaitą ir vertina poreikį. Atsako už šios informacijos teisingumą. Informuoja skyriaus vedėją apie kompiuterinės ir programinės, biuro įrangos  esamą padėtį savivaldybėje, rengia ataskaitas ir naudojamos programinės įrangos sąrašą.
5.7.    Parengia ir pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui perkamos kompiuterinės ir programinės, biuro įrangos komplektavimo aktus, vadovaudamasis pirkimo sutartimis ir sąskaitomis faktūromis. Perskirsčius kompiuterinę ir programinę, biuro įrangą, pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui jos naują buvimo vietą.
5.8.    Analizuoja ir rengia nereikalingos arba netinkamos naudoti kompiuterinės ir programinės, biuro įrangos sąrašą ir teikia nurašymo ir likvidavimo komisijai.
5.9.    Rengia nešiojamos kompiuterinės ir programinės, biuro įrangos aktus ir atsako už jų apskaitą.
5.10.    Laiku aprūpina savivaldybės administracijos darbuotojus eksploatacinėmis medžiagomis ir atsako už eksploatacinių medžiagų, kitų kompiuterinių priedų apskaitą.
5.11.    Rengia teisės aktus susijusius su valstybės tarnautojo funkcijomis, atsako už jų teisingumą ir vykdymo kontrolę.
5.12.    Inicijuoja ir vykdo viešuosius pirkimus, susijusius su valstybės tarnautojo funkcijomis. Rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir derina su skyriaus vedėju.
5.13.    Rengia sutartis susijusias su valstybės tarnautojo funkcijomis ir atsako už jų tinkamą vykdymą.
5.14.    Teikia metodinę ir techninę pagalbą bei konsultuoja pavaldžių įstaigų darbuotojus informacinių technologijų klausimais susijusiais su valstybės tarnautojo funkcijomis.
5.15.    Nustatyta tvarka tvarko skyriaus archyvines bylas ir atsako už jų perdavimą į savivaldybės archyvą.
5.16.    Dalyvauja komisijų, į kurias deleguotas, darbe.
5.17.    Asmeniškai atsako už parengtų ir pasirašytų dokumentų tikrumą ir teisingumą.
5.18.    Vairuoja automobilį atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
5.19.    Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetencija tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.
    
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.