Raimonda Dirsienė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 55 152, mob. tel. 8 620 68 021
El. paštas: raimonda.dirsiene@alytus.lt
Kabinetas: 432
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m.  gruodžio 21 d.

įsakymu Nr. DV-1550

 

FINANSŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.  Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus vyriausias specialistas (toliau valstybės tarnautojas)  yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Valstybės tarnautojo pareigybė reikalinga rengti, įgyvendinti ir metodiškai vadovauti integruoto strateginio planavimo ir finansavimo modelio įgyvendinimui Alytaus miesto savivaldybėje.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – strateginio planavimo sistemos kūrimo ir plėtojimo Alytaus miesto savivaldybėje funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų strateginio planavimo patirtį;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius strateginio planavimo sritį, Dokumentų rengimo taisykles;

4.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti;

4.5. mokėti valdyti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti  teisės aktus, dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu ir kitais, su tiesioginiu darbu susijusiais, kompiuterio programų paketais.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. rengia miesto savivaldybės tarybos, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus skyriaus kompetencijos klausimais, atlieka jų vykdymo priežiūrą ir kontrolę;

5.2. analizuoja Alytaus miesto socialinės, ekonominės ir demografinės būklės pokyčius ir vertina jų įtaką miesto plėtrai bei strateginių planų įgyvendinimui;

5.3. kontroliuoja ir užtikrina strateginio planavimo dokumentuose numatytų procesų įgyvendinimą;                     

5.4. organizuoja strateginio planavimo proceso tobulinimą;

5.5. organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės ilgalaikio strateginio plėtros plano rengimą ir atnaujinimą, derina jį su nacionaliniais ir regionų plėtros planais;

5.6. renka duomenis ir vykdo savivaldybės strateginio plėtros plano vykdymo stebėseną bei analizę, rengia ataskaitas;

5.7. organizuoja savivaldybės strateginio veiklos plano rengimą, keitimą, vykdo įgyvendinimo stebėseną;

5.8. analizuoja ir vertina savivaldybės strateginio veiklos plano programų koordinatorių rengiamus programų projektus, įvertina ar programos atitinka nustatytus prioritetus, siekiamus tikslus, uždavinius, numatomus pasiekti rezultatus, teikia išvadas rengėjams;

5.9. rengia savivaldybės administracijos metinį veiklos planą, vykdo įgyvendinimo stebėseną, rengia ataskaitą;

5.10. rengia bei administruoja programas, integruotas į bendras valstybės, regiono bei savivaldybės strategijas;

5.11. siekiant tinkamo savivaldybės atstovavimo regioniniame ir nacionaliniame lygmenyje strateginio planavimo, regioninių projektų srityje, užtikrina informacijos pateikimą regioninius, nacionalinius plėtros planus rengiančioms organizacijoms;

5.12. teikia savivaldybės skyriams, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms metodinę pagalbą bei konsultuoja strateginio planavimo klausimais;

5.13. analizuoja ir teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl strateginio planavimo proceso tobulinimo, ilgalaikės plėtros formavimo,  strateginio plėtros plano, jo programų, strateginių tikslų, uždavinių, priemonių ir rezultatų pakeitimo ar papildymo;

5.14. rengia reikiamus dokumentus Valstybės investicijų programai;

5.15. rengia programų ir projektų, gavusių Valstybės finansinę paramą, įgyvendinimo ataskaitas ir kitus susijusius dokumentus ir teikia juos finansinės paramos davėjo institucijai ir kitoms institucijoms;

5.16. nagrinėja ir analizuoja kitų miestų, šalių strateginio planavimo patirtį, tinkamus metodus pritaiko savo veikloje;

5.17. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurių sudėtį paskirtas, veikloje;

5.18. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro jų bylas;

5.19. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas, skyriaus vedėjo užduotis pagal skyriaus kompetenciją, kad būtų pasiekti strateginiai savivaldybės tikslai.

                       

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.