Rūta Briliauskienė

vedėjo pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 55 119, mob. tel. 8 610 30 961
El. paštas: ruta.briliauskiene@alytus.lt
Kabinetas: 114

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 18 d.

įsakymu Nr. DV-1516

 

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Civilinės metrikacijos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

                     

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

 

2. Vykdyti valstybines (perduotas savivaldybei) civilinės būklės aktų registravimo ir Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams funkcijas ir teikti asmenims atitinkamas administracines paslaugas, nesant skyriaus vedėjo, vykdyti jo funkcijas.

 

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos sričių – civilinės būklės aktų registravimo ir duomenų teikimo valstybės registrams – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį;

4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir vietos savivaldą;

4.4. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius  pilietybę, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, valstybės rinkliavų už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas mokėjimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, gyvenamosios vietos deklaravimą ir gyventojų registrą;

4.5. išmanyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeimos teisę, Civilinės būklės aktų registravimo įstatymą, Civilinės būklės aktų registravimo, Asmens vardo ir pavardės keitimo ir Gyvenamosios vietos deklaravimo taisykles, Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą,  priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

4.7. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti  išvadas ir dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, užtikrindamas skyriui iškeltų uždavinių įgyvendinimą, vykdo šias funkcijas:

5.1. nagrinėja asmenų prašymus civilinės būklės aktų registravimo klausimais;

5.2. tikrina ir vertina asmenų prašymuose pateiktą informaciją ir dokumentus, patvirtinančius tam tikrą veiksmą ar įvykį, pagal kuriuos registruojamas ar įtraukiamas į apskaitą civilinės būklės aktas;

5.3. priima sprendimus įregistruoti arba atsisakyti įregistruoti civilinės būklės aktą;

5.4. priima sprendimus įtraukti arba atsisakyti įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą ar patvirtintą civilinės būklės aktą;

5.5. teikia civilinės metrikacijos elektronines paslaugas pagal pareigybės funkcijas;

5.6. kuruoja ir kontroliuoja gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugų teikimą asmenims, esant būtinumui tvarko gyvenamosios vietos duomenis gyvenamosios vietos deklaravimo informacinėje sistemoje;

5.7. kontroliuoja pateiktų dokumentų nuorašų atitikimą originalams ir tvirtina juos;

5.8. priima prašymus įregistruoti santuoką, registruoja santuoką;

5.9. kontroliuoja teismų sprendimų vykdymo terminus, vykdo teismų sprendimus dėl santuokos nutraukimo, registruoja santuokos nutraukimą;

5.10. įtraukia į apskaitą Lietuvos Respublikos piliečių užsienio valstybėse sudarytas santuokas;

5.11. įtraukia į apskaitą Lietuvos Respublikos piliečių užsienio valstybėse nutrauktas santuokas;

5.12.  įtraukia į apskaitą Alytaus miesto bažnyčiose sudarytas santuokas;

5.13. vykdo teismų sprendimus dėl įvaikinimo, registruoja įvaikinimą;

5.14. tvarko duomenis pasikeitus asmenų civilinei būklei ir teikia juos Gyventojų registrui;

5.15. teikia Gyventojų registrui duomenis apie įregistruotus civilinės būklės aktus;

5.16. konsultuoja asmenis skyriaus veiklos kompetencijos klausimais;

5.17. sudaro nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal pareigybės funkcijas ir kontroliuoja jų saugojimo laiką ir nurašymą laiku;

5.18. kontroliuoja  valstybės rinkliavos mokėjimą ir atsako už teisingą valstybės rinkliavos surinkimą pagal jam priskirtas funkcijas;

5.19. teikia vedėjui pasiūlymus rengiant teisės aktų pakeitimo projektus, rengia ir teikia reikalingą informaciją skyriaus kompetencijos klausimais;

5.20. rengia ir teikia skyriaus informaciją Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje;

5.21. asmeniškai atsako už savo priimtų sprendimų, atliktų veiksmų, parengtų ir pasirašytų dokumentų teisingumą ir teisėtumą bei jam priskirtų dokumentų parengimą laiku;

5.22. laikinai  nesant skyriaus vedėjo atlieka jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;

5.23. vykdo kitus savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir rezoliucijomis nustatytus pavedimus ir skyriaus vedėjo pavestas užduotis pagal skyriaus veiklos kompetenciją.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.