Rasa Baigytė

$user.getJobTitle()
El. paštas: $user.getEmailAddress()
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 20 d.

įsakymu Nr. DV-1534

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

l. Socialinės paramos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausias specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

 

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti įstatymais, kitais teisės aktais nustatytas jam priskirtas socialines išmokas, kompensacijas, kitą socialinę paramą ir užtikrinti jų skyrimo bei mokėjimo įgyvendinimą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Vyriausiojo specialisto veiklos sritis – socialinės išmokos, kompensacijos, kita socialinė parama.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. būti gerai susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Asmens duomenų teisinės apsaugos, Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, Išmokų vaikams,  Socialinės  paramos mokiniams įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę paramą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, kitus teisės aktus, reglamentuojančius piniginę socialinę paramą;

4.3. gebėti:

4.3.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.3.2. analitiškai įvertinti ir apibendrinti socialines problemas, savarankiškai priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

4.3.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.4. mokėti:

4.4.1. valdyti, analizuoti ir apibendrinti  informaciją, rengti ataskaitas ir rengti vidaus teisės aktus bei išvadas;

4.4.2. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu, dirbti su automatizuotos pašalpų išmokėjimo ir apskaitos sistemos „Parama" bei Espis programomis, dokumentų valdymo sistemų linija „Avilys" (@vilys).

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, Išmokų vaikams, Socialinės paramos mokiniams įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių socialinių išmokų ir kompensacijų skyrimą bei mokėjimo  įgyvendinimą Alytaus miesto savivaldybėje:

5.1. registruoja skyriaus gaunamus ir siunčiamus dokumentus dokumentų valdymo sistemų linijoje „Avilys" (@avilys);

5.2. išduoda asmenims įstaigoms, įmonėms ar organizacijoms prašant pažymas apie asmens gaunamas išmokas, suteiktą kitą socialinę paramą;

5.3. išduoda registracijos talonus gyventojams, kurie kreipiasi dėl socialinės paramos;

5.4. priima asmenų prašymus skirti pašalpas, kompensacijas, išmokas vaikams, parengia mokėjimo bylas, priima sprendimus dėl socialinių pašalpų ir išmokų vaikams skyrimo;

5.5. priima sprendimus dėl teisės į būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijas nustatymo;

5.6. rengia pažymas apie šeimos pajamas kompensacijoms gauti už būsto šildymo, šalto ir karšto vandens išlaidas;

5.7. priima asmenų prašymus skirti socialinę paramą mokiniams ir rengia išvadas dėl mokinių nemokamo maitinimo skyrimo ir mokinio rinkinio reikmenų įsigijimo;

5.8. tikrina reikalingų dokumentų nuorašų tikrumą su originalais ir tvirtina juos;

5.9. registruoja asmenų prašymus skirti socialines išmokas automatizuotos pašalpų išmokėjimo ir apskaitos sistemos „Parama" programos priėmimo tarnybos modulyje;

5.10. registruoja pareiškėjus socialinėms išmokoms gauti SPIS sistemoje ir siunčia patikrinti į centrinę duomenų bazę, patikrintus duomenis tvirtina; 

5.11. rengia socialinių išmokų gavėjų bylas;

5.12. rengia paklausimus ir atsakymus įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms socialinių išmokų ir kompensacijų klausimais;

5.13. renka informaciją VĮ Registrų centro ir Valstybinio socialinio draudimo fondo duomenų bazėse, siekdamas nustatyti turimą asmenų turtą, jų užimtumą ir gaunamas pajamas;

5.14. konsultuoja asmenis, įmones, įstaigas ir organizacijas socialinių išmokų ir kompensacijų gavimo klausimais;

5.15. priima asmenų prašymus skirti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatas ir pateikia išvadas dėl lengvatų skyrimo;

5.16. renka ir analizuoja duomenis apie pirmiau nurodytų socialinių išmokų, kompensacijų gavėjus, sistemina juos, rengia ataskaitas ir pateikia jas skyriaus vedėjui;

5.17. skaičiuoja kompensacijas, kai būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudojamas kietasis ar kitoks kuras bei gamtinės dujos;

5.18. priima asmenų prašymus skirti paramą pagal Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektą ir rengia dokumentus paramai skirti;

5.19. teikia pasiūlymus rengiant teisės aktų, reglamentuojančių socialinių išmokų ir kompensacijų skyrimą, projektus;

5.20. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus ir skundus socialinių išmokų ir kompensacijų klausimais, rengia atsakymus į juos;

5.21. organizuoja archyvinių bylų parengimą pagal Dokumentų apskaitos ir tvarkymo taisykles ir nustatytu laiku skyriuje parengtas bylas perduoda į savivaldybės archyvą;

5.22. pavaduoja kitą tarnautoją tarnybinių komandiruočių, ligos, atostogų laikotarpiu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, ir vykdo jo funkcijas;

5.23.  dalyvauja komisijų, sprendžiančių socialinių išmokų skyrimą, darbe; 

5.24 rengia piniginių išmokų mokėjimo žiniaraščius paštams ir bankams užtikrindamas mokėjimo žiniaraščių teisingumą. ir mokėjimo žiniaraščių perdavimą laiku savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui;

5.25. formuoja ir perduoda savivaldybėms administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui elektroninėmis laikmenomis gaunančių pinigines išmokas bankuose gavėjų žiniaraščius, užtikrindamas teisingą išmokų perdavimą pagal atskirus bankus;

5.26. vykdo socialinių išmokų permokų kontrolę;

5.27. skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos optimizavimo ir inovacijų diegimo;

5.28. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Vyriausias specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.