Remigija Akuockaitė

vyriausioji specialistė
Telefonas: (8 315) 56 660, mob. tel. 8 610 30 897
El. paštas: remigija.akuockaite@alytus.lt
Kabinetas: 4
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gruodžio 20 d.

įsakymu Nr. DV-1534

                                                               

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

l. Socialinės paramos skyriaus (toliau - skyrius) vyriausias specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių socialinę paramą, specialiųjų poreikių nustatymą ir socialinių paslaugų skyrimą senyvo amžiaus, neįgaliems ir kitiems asmenims bei šeimoms, įgyvendinimą Alytaus miesto savivaldybėje ir socialinių paslaugų skyrimo teisingumo kontrolę.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Vyriausiojo specialisto veiklos sritis – socialinė parama, socialinės paslaugos.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų socialinio darbo patirtį;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti Socialinių paslaugų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę paramą, tarnybinio etiketo reikalavimus, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.4. gebėti:

4.4.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.4.2. analitiškai įvertinti ir apibendrinti socialines problemas, savarankiškai priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;

4.4.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. mokėti:

4.5.1. valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas ir rengti vidaus teisės aktus bei išvadas;

4.5.2. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių socialinę paramą, specialiųjų poreikių nustatymą ir socialinių paslaugų skyrimą senyvo amžiaus, neįgaliems ir kitiems asmenims bei šeimoms, įgyvendinimą Alytaus miesto savivaldybėje:

5.1. vykdo socialinių paslaugų kokybės kontrolę;

5.2. vykdo socialinių paslaugų skyrimo teisingumo kontrolę;

5.3. dalyvauja rengiant socialinių paslaugų planą;

5.4. organizuoja vienišų ir neatpažintų asmenų laidojimo paslaugas;

5.5. priima asmenų prašymus dėl socialinių paslaugų gavimo, nustato asmenų socialinių paslaugų poreikius ir teikia išvadas:

5.5.1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui, priimančiam sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo;

5.5.2. Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo komisijai dėl socialinės globos paslaugų skyrimo;

5.6. teikia svarstyti Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo komisijai prašymus-paraiškas kartu su visais reikalavimus atitinkančiais dokumentais. Komisijos posėdyje patvirtina, kad asmuo atitinka asmens su sunkia negalia statusą;

5.7. jei su prašymu-paraiška gauti ne visi ar neatitinkantys reikalavimų dokumentai, organizuoja šių ar papildomų dokumentų rinkimą;

5.8. organizuoja Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo komisijos posėdžius, rašo posėdžių protokolus;

5.9. rengia sprendimų projektus dėl socialinių paslaugų asmenims skyrimo, pratęsimo, sustabdymo ar nutraukimo;

5.10. siunčia sprendimų kopijas paslaugų gavėjams;

5.11. siunčia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos spendimų kopijas dėl siuntimų į socialinės globos įstaigas gavimo;

5.12. vertina asmenų, pageidaujančių gauti socialines paslaugas, finansines galimybes, sudaro socialinių paslaugų mokėjimo, lėšų kompensavimo sutartis, rengia asmens bylas ir jas perduoda paslaugų teikėjui. Kiekvieną ketvirtį tikrina asmenų, gaunančių socialines paslaugas, pajamas ir, joms pasikeitus, vertina finansines galimybes iš naujo bei informuoja socialinių paslaugų gavėjus;

5.13. kontroliuoja sutarčių vykdymą, pasirašo teikiamus mokėti dokumentus (socialinės globos paslaugų įstaigų bei įstaigų ir organizacijų, laimėjusių Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkursą, pateiktas ataskaitas, sąskaitas-faktūras, biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitas ir kitus dokumentus) ir atsako už tai, kad suteiktų socialinės globos paslaugų kiekiai, kainos ir sumos atitinka nurodytas sumas sutartyse;

5.14.  dalyvauja Specialiųjų poreikių nustatymo komisijoje;

5.15. priima asmenų prašymus paramai pagal Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektą ir rengia dokumentus paramai gauti;

5.16. tikrina reikalingų dokumentų nuorašų tikrumą su originalais ir tvirtina juos;

5.17. registruoja pareiškėjus SPIS sistemoje ir automatizuotos pašalpų išmokėjimo ir apskaitos sistemoje „Parama";

5.18. registruoja lėšų kompensavimo, paslaugų gavėjo finansinių galimybių vertinimo ir mokėjimo už socialinės paslaugas, būsto pritaikymo asmenims su negalia sutartis dokumentų valdymo sistemoje „Avilys";

5.19. renka informaciją pagal suteiktą vartotojo teisę VĮ Registrų centro, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Darbo biržos duomenų bazėse, siekdamas nustatyti turimą pareiškėjų turtą, užimtumą ir gaunamas pajamas;

5.20. rengia paklausimus ir atsakymus pareiškėjams, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms socialinių paslaugų teikimo klausimais;

5.21. informuoja ir konsultuoja asmenis, įmones, įstaigas ir organizacijas socialinių paslaugų ir socialinės paramos gavimo klausimais;

5.22. tiria asmenų prašymus ir skundus socialinės paramos klausimais, rengia atsakymų projektus; 

5.23. inicijuoja ir vykdo viešuosius pirkimus savivaldybės administracijos nustatyta tvarka;

5.24. tikrina socialinių paslaugų gavėjų gyvenimo sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus;

5.25. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias paskirtas, veikloje;

5.26. pavaduoja kitą tarnautoją tarnybinių komandiruočių, ligos, atostogų laikotarpiu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų ir vykdo jo funkcijas;

5.27. pagal savo veiklos sritį sudaro bylas ir pateikia jas tarnautojui, atsakingam už archyvinių bylų perdavimą į savivaldybės archyvą;

5.28. skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos optimizavimo ir inovacijų diegimo;

5.29. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, vidaus administraciniais aktais nustatytas funkcijas, pagal kompetenciją vykdo skyriaus vedėjo pavedimus.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.