Rasa Abramavičiūtė

patarėja
Telefonas: (8 315) 55 139, mob. tel. 8 676 17 057
El. paštas: rasa.abramaviciute@alytus.lt
Kabinetas: 418

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. vasario 21 d.

įsakymu Nr. DV-159

 

TURTO VALDYMO IR VERSLO SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.  Turto valdymo ir verslo skyriaus (toliau – skyriaus) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Patarėjo pareigybė reikalinga vykdyti ir įgyvendinti Vietos savivaldos, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymų nuostatas, įgyvendinti savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarką, turto valdymo programą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias  pareigas   einantis   valstybės  tarnautojas  vykdo  specialiosios veiklos  srities – savivaldybės nuosavybės teise valdomo turto (išskyrus žemę) naudojimą nuomos pagrindais, Turto valdymo programos rengimo ir įgyvendinimo – funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų viešojo administravimo darbo patirtį;

4.3. būti susipažinęs ir gebėti taikyti  Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti  Rinkliavų, Energetikos, Paslaugų įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius prekybą, licencijų ir leidimų išdavimo tvarką, licencijuojamąją veiklą,  Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

4.4. gebėti savarankiškai analizuoti, planuoti ir organizuoti savo veiklą bei rengti analitinę medžiagą, priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti;

4.5. mokėti:

4.5.1. valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktus;

4.5.2. dirbti kompiuterio „Microsoft Office" programų paketu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Siekdamas užtikrinti jam pavestų užduočių įgyvendinimą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:

5.1. rengia miesto savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus savo atliekamų funkcijų klausimais ir teikia dėl  jų išvadas;

5.2. rengia dokumentus ir vykdo savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų ar kitų statinių nuomą, nuomos sutarčių bei turto perdavimo ir priėmimo aktų sudarymą, atnaujinimą bei nutraukimą;

5.3. vykdo savivaldybės administracijos apskaitoje esančio turto (išskyrus žemę) negyvenamų patalpų nuomos sutarčių kontrolę;

5.4. analizuoja negyvenamų patalpų nuomininkų įsiskolinimo už suteiktas paslaugas klausimus, inicijuoja dokumentų rengimą teismui dėl sutarčių nutraukimo;

5.5. rengia ir įgyvendina Turto valdymo programą;

5.6. rengia savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašą;

 5.7. rengia savivaldybės vardu perkamų butų (socialinių būstų) pirkimo procedūroms reikalingus dokumentus;

5.8. dalyvauja administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos Savivaldybės turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisijos darbe, rengia aktus, administracijos direktoriaus įsakymų, tarybos sprendimų projektus ir su jais susijusius dokumentus;

5.9. vykdo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pripažinto nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti turto, liekamųjų medžiagų nurašymo ir pardavimo viešajame prekių aukcione procedūras;

5.10.  nagrinėja prašymus, susijusius su mažmeninės prekybos, daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių vykdymu, kad būtų užtikrintos vartotojų teisės, ir  pagal savo kompetenciją rengia atsakymus į juos;

5.11. rengia ir teikia siūlymus Lietuvos savivaldybių asociacijai dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, vykdomų funkcijų;

5.12. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos tobulinimo, optimizavimo ir naujovių diegimo;

5.13.  dalyvauja komisijų, į kurių sudėtį paskirtas, veikloje;

5.14. tvarko savo veiklos dokumentus ir sudaro bylas;

5.15. vykdo prekių, paslaugų ir darbų mažosios vertės viešuosius pirkimus savo funkcijoms vykdyti;

5.16. dalyvauja tarybos, komiteto posėdžiuose pristatant sprendimo projektą, kurio rengėjas ar pranešėjas yra;

5.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai;

5.18. pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant darbe.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.