Priėmimas į darbą

Alytaus miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei užimti

Alytaus miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto  pareigybei užimti.

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis – A.
3. Kategorija – 9.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių socialinę paramą, specialiųjų poreikių nustatymą ir socialinių paslaugų skyrimą senyvo amžiaus, neįgaliems ir kitiems asmenims bei šeimoms, įgyvendinimą Alytaus miesto savivaldybėje.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiojo specialisto veiklos sritis – socialinė parama, socialinės paslaugos ir specialiųjų poreikių nustatymas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities  išsilavinimą.
7. Turėti 1 metų  darbo patirtį.
8. Būti susipažinusiam ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinę paramą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
9. Gebėti:
9.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
9.2. analitiškai įvertinti ir apibendrinti socialines problemas, savarankiškai priimti sprendimus, bendrauti, bendradarbiauti ir dirbti komandoje;
9.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
10. Mokėti:
10.1. valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas ir rengti vidaus teisės aktus be išvadas;
10.2. dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programiniu paketu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

11. Siekdamas užtikrinti skyriaus uždavinių įgyvendinimą vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
11.1. priima asmenų prašymus skirti vienkartinę piniginę socialinę paramą, rengia dokumentus Piniginės socialinės paramos teikimo komisijai;
11.2. priima asmenų prašymus gauti socialines paslaugas, nustato asmenų socialinių paslaugų poreikius ir teikia išvadas:
11.2.1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui, priimančiam sprendimą dėl socialinės priežiūros paslaugų skyrimo;
11.2.2. Socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo komisijai dėl socialinės globos paslaugų skyrimo;
11.3. rengia sprendimų dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo, pratęsimo, sustabdymo ar nutraukimo projektus;
11.4. siunčia sprendimų kopijas paslaugų gavėjui;
11.5. siunčia Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimų dėl siuntimų į socialinės globos įstaigas gavimo kopijas; 11.6. vertina asmenų, pageidaujančių gauti socialines paslaugas, finansines galimybes, sudaro socialinių paslaugų mokėjimo sutartis, rengia asmens bylas ir jas perduoda paslaugų teikėjui. Kiekvieną ketvirtį tikrina asmenų, gaunančių socialines paslaugas, pajamas ir, joms pasikeitus, vertina finansines galimybes iš naujo bei informuoja socialinių paslaugų gavėjus;
11.7. priima senyvo amžiaus asmenų prašymus nustatyti specialiųjų poreikių lygį, rengia dokumentus Specialiųjų poreikių nustatymo komisijai;
11.8. priima asmenų prašymus skirti paramą pagal Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims programą ir rengia dokumentus paramai skirti;
11.9. teikia informaciją Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyriui apie asmenis, kuriems skirta parama pagal Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims programą;
11.10 nustato į socialinės rizikos šeimų apskaitą įtrauktų šeimų socialinių paslaugų poreikį:
11.10.1. teikia išvadas savivaldybės administracijos įgaliotam asmeniui, priimančiam sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo;
11.10.2. apie socialinės rizikos šeimoms skirtas paslaugas informuoja Vaiko teisių apsaugos skyrių;
11.11. organizuoja vienišų ir neatpažintų asmenų laidojimo paslaugas;
11.12. tikrina reikalingų dokumentų originalų ir nuorašų tikrumą, tvirtina juos;
11.13. registruoja pareiškėjus SPIS sistemoje ir automatizuotos pašalpų išmokėjimo ir apskaitos sistemoje „Parama";
11.14. renka informaciją pagal suteiktą vartotojo teisę VĮ Registrų centro, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Darbo biržos duomenų bazėse, siekdamas nustatyti turimą pareiškėjų turtą, užimtumą ir gaunamas pajamas;
11.15. rengia paklausimus ir atsakymus pareiškėjams, įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms socialinių paslaugų teikimo klausimais;
11.16. informuoja ir konsultuoja asmenis, įmones, įstaigas ir organizacijas socialinių paslaugų ir socialinės paramos gavimo klausimais;
11.17. tikrina socialinių paslaugų įstaigų pateiktas ataskaitas apie suteiktas socialines paslaugas ir suveda jas į socialinės paramos šeimai informacinės sistemos bazę (SPIS);
11.18. tiria asmenų prašymus socialinės paramos klausimais, rengia atsakymų projektus.
11.19. inicijuoja, dalyvauja ir vykdo viešuosius pirkimus savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.
12. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, į kurias paskirtas, veikloje.
13. Pavaduoja kitą valstybės tarnautoją tarnybinių komandiruočių, ligos, atostogų laikotarpiu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų, ir vykdo jo funkcijas.
14. Pagal savo veiklos sritį sudaro bylas ir pateikia jas tarnautojui, atsakingam už archyvinių bylų perdavimą į savivaldybės archyvą.
15. Skyriaus vedėjui teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos optimizavimo ir inovacijų diegimo.
16. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, padedančias įgyvendinti skyriaus uždavinius, atlieka kitus skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  PAVALDUMAS

17. Vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.

________________________


Dokumentai teikiami iki 2014 m. gegužės 22 d. įskaitytinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt  pateikiant:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis ir elektroninio pašto adresas;
2.  Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3.  Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją


Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą

 

Administracijos direktorius
Kęstutis Ąžuolas

Rasa Ogulevičienė, Vidaus administravimo skyriaus vyr. specialistė, pavaduojanti skyriaus vedėją tel. (8 315 ) 55 142, el. p. rasa.oguleviciene@ams.lt
 Turinio atsakuingas asmuo galiojimo laikas yra pasibaigęs.