Priėmimas į darbą

Alytaus miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą Investicinių projektų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei užimti

Alytaus miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą Investicinių projektų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei užimti.


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis – A.
3. Kategorija – 10.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga inicijuoti ir organizuoti Europos Sąjungos programų ir fondų investicinių projektų įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – investicijų pritraukimo – funkcijas.
  
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą.
6.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų statybos darbų vykdymo ar priežiūros patirtį.
6.3. Turėti patirtį administruojant ES lėšomis finansuojamus statybos projektus.
6.4. Turi būti susipažinęs ir gebėti taikyti Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos, Teisės gauti informaciją, Statybos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, statybas, statybos techninių reglamentų reikalavimus ir taisykles, Dokumentų rengimo taisykles.
6.5. Išmanyti Europos Sąjungos struktūrinius fondus ir programas, jų teikiamas galimybes ir finansavimo sąlygas.
6.6. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti.
6.7. Mokėti dirbti su „Microsoft Office" programiniu paketu.
6.8. Valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
6.9. Mokėti anglų kalbą B2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Siekdamas užtikrinti jam priskirtos srities skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą:
7.1. dalyvauja rengiant savivaldybės ES lėšomis finansuojamus projektus susisiekimo, socialinės, kultūros infrastruktūros plėtros srityse – teikia konsultacijas statybos darbų sąmatų sudarymo, statybos darbų vykdymo klausimais, esant reikalui sudarinėja sąmatas;
7.2. rengia schemas, eskizus, darbų kiekių žiniaraščius, specifikacijas, kai perkami remonto darbai be projekto;
7.2. vykdo jam priskirtų  ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą;
7.3. vykdo statybos darbų ir paslaugų priežiūrą;
7.4.  esant reikalui, nustatyta tvarka rengia visus reikalingus dokumentus, statybos leidimui gauti;
7.5. komplektuoja ir pateikia rangovams statomų statinių brėžinius ir kitą projektinę dokumentaciją;
7.6. tikrina atliktų statybos ir montavimo darbų kokybę;
7.7. tikrina faktiškai atliekamų darbų kiekius bei siūlo juos apmokėti;
7.8. rengia statinio atidavimo naudoti dokumentus, dalyvauja priimant statinį eksploatuoti;
7.9. nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus savo kompetencijos klausimais;
7.10. rengia dokumentus Viešųjų pirkimų komisijai ir sutarčių projektus su konkursus laimėjusiais rangovais tų objektų, kurie paskirti skyriaus vedėjo žodiniu ar raštišku pavedimu;
7.11. administruoja ES lėšomis finansuojamų objektų, techninės priežiūros paslaugų, rangos darbų sutartis;
7.12. konsultuoja kitų skyrių, institucijų darbuotojus ES lėšomis finansuojamų projektų statybos darbų planavimo, organizavimo ir vykdymo klausimais;
7.13. asmeniškai atsako už parengtų ir pasirašytų dokumentų tikrumą ir teisingumą;
7.14. bendradarbiauja su nacionalinėmis institucijomis, atsakingomis už ES paramos įgyvendinimą;
7.15. rengia dokumentų projektus savivaldybės tarybai, kolegijai, merui, administracijos direktoriui ES lėšomis finansuojamų projektų rengimo klausimais;
7.16. paskyrus dalyvauja savivaldybės komisijų, darbo grupių veikloje;
7.17. administracijos direktoriaus, tiesioginio vadovo pavedimais vykdo  kitas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, susijusias su skyriaus veikla, siekiant įstaigos strateginių tikslų..

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


________________________


Dokumentai teikiami iki 2014 m. gegužės 22 d. įskaitytinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt  pateikiant:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis ir elektroninio pašto adresas;
2.  Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3.  Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją


Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą

 

Administracijos direktorius
Kęstutis Ąžuolas

Rasa Ogulevičienė, Vidaus administravimo skyriaus vyr. specialistė, pavaduojanti skyriaus vedėją tel. (8 315 ) 55 142, el. p. rasa.oguleviciene@ams.lt
 Turinio atsakuingas asmuo galiojimo laikas yra pasibaigęs.