Priėmimas į darbą

Alytaus šv. Benedikto gimnazija skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Darbo krūvis – 1 etatas.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota, nuo 2017-09-01.
Pagrindinės funkcijos:
Organizuoja ugdymo plano, bendrųjų programų įgyvendinimą, teikia metodinę pagalbą mokytojams, prižiūri, kaip vykdomi gimnazijos veiklą reglamentuojantys dokumentai, vykdo ugdymo proceso priežiūrą, vertina jo rezultatus, tvarko statistinius duomenis, kontroliuoja mokinių mokymosi krūvius, koordinuoja prevencinę veiklą, tobulina vadybinę veiklą, analizuoja ugdymo proceso rezultatus, išvadas teikia savivaldos institucijoms, pavaduoja gimnazijos direktorių ir kitas pareiginiuose nuostatuose nurodytas funkcijas.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. Mokėti lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo numatytus reikalavimus.
2. Aukštasis universitetinis pedagoginis išsilavinimas.
3. Ne mažesnis kaip penkerių metų pedagoginis ar jam prilygstantis vadybinis darbo stažas.
4. Puikiai mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą.
5. Žinoti (išmanyti) įstaigos pagrindinės veiklos organizavimą (mokėti parengti ugdymo planą gimnazijoje vykdomoms ugdymo programoms įgyvendinti), viešųjų įstaigų finansavimo tvarką, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministro įsakymai ir kiti teisės aktai.
6. Mokėti sudaryti mokytojų tarifikacijos sąrašus pagal galiojantį LR švietimo ir mokslo ministro patvirtintą pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą).
7. Mokėti dirbti kompiuteriu (naudotis „Microsoft Office" programiniu paketu, internetu, elektroniniu paštu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis), ryšių ir dauginimo technika.

Pretendento privalumai:
1. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui darbo patirtis gimnazijoje.
2. Vadovavimasis krikščioniškomis vertybėmis ir pasirengimas jas skleisti gimnazijoje.
3. Projektų rengimo patirtis.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
4. Darbo stažą (patirtį) patvirtinančius dokumentus.
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Asmeninių privalumų sąrašą, nurodant savo gebėjimus ir dalykines savybes.
7. Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2015 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1196);

Pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną (iki 2017-07-11) Alytaus šv. Benedikto gimnazijos raštinėje, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.
Kontaktinis tel. (8 315) 74 919, (8 646) 14 937,  el. paštas kg@benediktas.alytus.lm.lt
Pokalbis vyks Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktoriaus kabinete 2017 m. liepos 13 d. 10 val.
Informacija apie skelbiamą konkursą pateikiama http://www.benediktas.org/. Informacija paskelbta 2017-06-28.
 Turinio atsakuingas asmuo galiojimo laikas yra pasibaigęs.